Lag (1996:1030) om underhållsstöd

SFS nr
1996:1030
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1488

Inledande bestämmelser

1 § Underhållsstöd lämnas till barn enligt bestämmelserna i
denna lag.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem
som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller
också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om
anmälan m.m. Lag (2004:829).

2 § I denna lag avses med bidragsskyldig den som enligt 7 kap. 2 §
första stycket föräldrabalken skall fullgöra sin underhållsskyldighet
genom att betala underhållsbidrag till barnet.

Med förälder som har vårdnaden om ett barn likställs i lagen den som
med socialnämndens medgivande har tagit emot ett utländskt barn för
stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det.

Förutsättningar för att underhållsstöd skall lämnas

3 § Ett barn har rätt till underhållsstöd, om föräldrarna inte
bor tillsammans. Det krävs dessutom att barnet varaktigt bor
hos endast en av föräldrarna och är folkbokförd hos den
föräldern (boföräldern) samt att boföräldern bor här i landet
och, om barnet är underårigt, är vårdnadshavare för barnet.

Ett barn har också rätt till underhållsstöd om föräldrarna
inte bor tillsammans och barnet bor varaktigt hos båda
föräldrarna (växelvis boende) och är folkbokfört hos en av dem.
Det krävs dessutom att den förälder som söker stödet bor här i
landet och, om barnet är underårigt, att det står under vårdnad
av båda föräldrarna eller en av dem.

Ett barn har också rätt till underhållsstöd, om det varaktigt
bor och är folkbokfört hos en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare som bor här i landet eller hos någon eller några
som bor här i landet och som var särskilt förordnade
vårdnadshavare för barnet, när det fyllde 18 år. Vad som i
lagen sägs om boförälder gäller då den eller de särskilt
förordnade vårdnadshavarna. Bestämmelserna i 4 § 1 och 5 §
tillämpas inte i dessa fall. Lag (2002:204).

4 § Ett barn har inte rätt till underhållsstöd, om

1. barnets mor är boförälder och hon uppenbarligen utan giltigt
skäl låter bli att vidta eller medverka till åtgärder för att
få faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 §
föräldrabalken till barnet fastställt,

2. det finns anledning anta att, om det finns en bidragsskyldig
förälder, denne i rätt ordning betalar underhåll som inte är
lägre än det belopp som enligt denna lag skulle betalas ut i
underhållsstöd till barnet,

3. det är uppenbart att den bidragsskyldige föräldern på något
annat sätt ser till att barnet får motsvarande underhåll,

4. boföräldern trots föreläggande enligt 31 § tredje stycket
utan giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till de
åtgärder som begärs, eller

5. barnet har rätt till barnpension eller efterlevandestöd till
barn efter en bidragsskyldig förälder på grund av
bestämmelserna i 2 eller 3 kap. lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
Lag (2005:463).

5 § När barnets föräldrar är folkbokförda på samma adress anses de
bo tillsammans, om inte den som begär underhållsstöd eller som stöd
betalas ut till visar annat. Föräldrar som är gifta med varandra
anses bo tillsammans även om de inte är folkbokförda på samma adress,
om inte den som begär underhållsstöd eller som stöd betalas ut till
visar annat.

Om det kommer fram andra omständigheter som gör det sannolikt att
föräldrarna bor tillsammans måste den som begär underhållsstöd eller
som stöd betalas ut till visa att de inte gör det.

6 § Underhållsstöd lämnas från och med månaden efter den månad
föräldrarna flyttat isär eller rätt till stöd annars uppkommit,
dock inte för längre tid tillbaka än en månad före
ansökningsmånaden.

Underhållsstöd lämnas till och med den månad under vilken
barnet fyllt 18 år eller till och med den tidigare månad under
vilken rätten till stöd annars upphört. Lag (2000:1397).

7 § Ett barn som fyllt 18 år har rätt till förlängt
underhållsstöd under den tid som barnet bedriver studier som
ger rätt till förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om
förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 2 kap.
studiestödslagen (1999:1395), dock längst till och med juni
månad det år då barnet fyller 20 år. Studier som omfattar
kortare tid än åtta veckor eller deltidsstudier medför dock
inte rätt till förlängt underhållsstöd.

Ett barn har inte rätt till förlängt underhållsstöd i fall som
avses i 4 §. Härvid skall vad som sägs om boföräldern i 4 § 1
och 4 gälla den studerande. Rätt till förlängt underhållsstöd
föreligger inte heller, om den studerande har ingått äktenskap.
Lämnas förlängt underhållsstöd gäller vad som sägs om
boföräldern i 9 b § andra stycket den studerande.

Förlängt underhållsstöd lämnas från och med månaden efter det
att den studerande har fyllt 18 år eller återupptagit studier
som avses i första stycket till och med den månad under vilken
rätt till stöd upphör. Förlängt underhållsstöd lämnas dock inte
för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden.
Lag (2005:463).

Underhållsstödets storlek

8 § Underhållsstöd till ett barn lämnas med 1 273 kronor per
månad. Om det finns anledning att anta att en bidragsskyldig
förälder i rätt ordning betalar ett underhåll till barnet som
motsvarar lägst det belopp som skulle ha fastställts enligt
24-28 §§, avräknas detta belopp från underhållsstödet.

Om sökanden begär det, lämnas underhållsstöd med 1 273 kronor
per månad med avräkning för det belopp som skulle ha
fastställts, om 24-28 §§ hade tillämpats på inkomsten för den
av föräldrarna som inte är boförälder.

Vid växelvis boende beräknas underhållsstöd till hälften av
1 273 kronor per månad för var och en av föräldrarna. Från det
belopp som sålunda beräknats för en förälder avräknas hälften
av det belopp som skulle ha fastställts, om 24-28 §§ hade
tillämpats på inkomsten för den föräldern.

Om ett barn bor hos en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare eller hos någon eller några som var särskilt
förordnade vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år, lämnas
dubbla underhållsstöd enligt första stycket. Lag (2005:463).

8 a § Underhållsstöd som lämnas med stöd av 8 § första stycket
andra meningen eller 8 § andra stycket skall omprövas när det
finns ett nytt beslut om årlig taxering för den bidragsskyldige
eller när grunden för tillämplig procentsats enligt 24 §
ändras. Föranleder det nya taxeringsbeslutet en ändring av
underhållsstödet, skall ändringen gälla från och med februari
året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades. Vid ändring
i grunden för tillämplig procentsats justeras underhållsstödets
belopp från och med månaden efter den månad då
Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

Underhållsstöd som lämnas med stöd av 8 § första stycket andra
meningen eller 8 § andra stycket skall jämkas, om det
taxeringsbeslut som legat till grund för Försäkringskassans
bedömning ändrats väsentligt. Jämkningen gäller från och med
månaden efter den månad då Försäkringskassan fick kännedom om
taxeringsändringen.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även vid
växelvis boende. Vad som sägs om bidragsskyldig skall då gälla
var och en av föräldrarna. Lag (2005:463).

9 § Om underhållsbidrag har fastställts enligt föräldrabalken i
form av ett engångsbelopp, skall avräkning från
underhållsstödet ske med vad det fastställda underhållsbidraget
skäligen kan anses motsvara i underhåll per månad.
Lag (2005:463).

9 a § I stället för vad som sägs i 8 § första stycket andra
meningen skall följande gälla, om

1. den bidragsskyldige bor utomlands, eller

2. den bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från utlandet
får lön eller annan sådan inkomst som avses i 7 kap. 1 §
utsökningsbalken men som inte kan tas i anspråk genom utmätning
på sådant sätt som anges i samma kapitel.

Finns det anledning att anta att den bidragsskyldige i rätt
ordning betalar fastställt underhållsbidrag, skall detta belopp
räknas av från underhållsstödet. Har underhållsbidraget
fastställts med beaktande av att den bidragsskyldige till någon
del fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet hos
sig, skall underhållsstödet minskas med ett belopp motsvarande
den del av underhållsskyldigheten som på detta sätt får anses
ha beaktats. Lag (2005:463).

9 b § Inträder Försäkringskassan i barnets rätt till
underhållsbidrag enligt 31 § första och andra styckena och är
den bidragsskyldiges underhållsbidrag fastställt med beaktande
av att han eller hon till någon del fullgör sin
underhållsskyldighet genom att ha barnet hos sig, skall
underhållsstödet minskas med ett belopp motsvarande den del av
underhållsskyldigheten som på detta sätt får anses ha beaktats.

Om det underhållsbidrag som har blivit fastställt uppenbart
understiger vad den bidragsskyldige bör betala i
underhållsbidrag till barnet och detta kan läggas boföräldern
till last, lämnas inte underhållsstöd med högre belopp än
underhållsbidraget. Lag (2005:463).

10 § Om barnet har en sådan inkomst som framkommer vid en
tillämpning av 25-27 §§, skall underhållsstödet minskas med ett
belopp som motsvarar hälften av inkomsten. I stället för den
minskning av framräknat belopp som anges i 26 § andra stycket
skall beloppet minskas med 48 000 kronor.

Vid växelvis boende skall underhållsstödet för var och en av
föräldrarna minskas med ett belopp som motsvarar hälften av det
belopp med vilket underhållsstödet skall minskas enligt första
stycket.

Nedsättning av underhållsstöd enligt första och andra styckena
skall omprövas när det finns ett nytt beslut om årlig taxering.
Föranleder det nya taxeringsbeslutet en ändring av
underhållsstödet, skall ändringen gälla från och med februari
året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades.
Lag (2005:463).

10 a § Om den bidragsskyldige enligt 23 § andra stycket har
medgetts avdrag med ett visst belopp vid fullgörande av sin
återbetalningsskyldighet, skall kommande underhållsstöd minskas
med motsvarande belopp.

Har den bidragsskyldige när hans eller hennes
återbetalningsskyldighet bestämts, enligt 28 a § fått
tillgodoräkna sig ett avdrag för barnets vistelse hos honom
eller henne, skall underhållsstödet minskas med ett belopp
motsvarande avdraget. Lag (2005:463).

11 § Underhållsstöd lämnas inte för sådan kalendermånad då barnet
under hela månaden

1.på statens bekostnad får vård på institution eller annars kost
och logi,

2. bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, eller

3. vårdas i familjehem eller hem för vård eller boende inom
socialtjänsten.

Ansökan och beslut

12 § Underhållsstöd lämnas efter skriftlig ansökan av
boföräldern hos Försäkringskassan. Vid växelvis boende skall en
sådan ansökan göras av föräldrarna för egen del. Ansökan om
förlängt underhållsstöd skall göras av den studerande själv,
även om han eller hon ännu inte fyllt 18 år.

Ansökan skall innehålla nödvändiga upplysningar för bedömningen
av barnets rätt till stöd. Lag (2004:861).

13 § När underhållsstöd enligt 8 § första, andra eller fjärde
stycket sökts skall Försäkringskassan omedelbart sända
meddelande om ansökan till den bidragsskyldige, under
förutsättning att hans eller hennes vistelseort är känd eller
går att ta reda på. Meddelandet skall innehålla en uppmaning
till den bidragsskyldige att yttra sig muntligen eller
skriftligen inom en viss tid, om han eller hon har något att
invända mot ansökan eller har något att anföra i fråga om
återbetalningsskyldighet enligt 21 §. I meddelandet skall även
en upplysning lämnas om innehållet i 3, 4, 8-9, 10, 10 a och
21-28 a §§. Lag (2005:463).

13 a § När underhållsstöd enligt 8 § tredje stycket sökts skall
Försäkringskassan omedelbart sända meddelande om ansökan till
den andra föräldern, under förutsättning att hans eller hennes
vistelseort är känd eller går att ta reda på. Meddelandet skall
innehålla en uppmaning till den andra föräldern att yttra sig
muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han eller hon
har något att anföra i fråga om ansökan. I meddelandet skall
även en upplysning lämnas om innehållet i 3, 4, 8-9, 10 och
24-28 §§. Lag (2005:463).

13 b § När den bidragsskyldige begär beräkning enligt 28 a §
skall Försäkringskassan omedelbart sända meddelande till den
andra föräldern. Meddelandet skall innehålla en uppmaning till
den andra föräldern att yttra sig muntligen eller skriftligen
inom en viss tid, om han eller hon har något att invända mot
begäran. I meddelandet skall upplysning lämnas om innehållet i
10 a och 28 a-28 c §§. Lag (2005:463).

14 § När Försäkringskassan har meddelat beslut i ärendet, skall
sökanden skriftligen underrättas om beslutet. Har stöd
beviljats, skall underrättelse lämnas om innehållet i 18 och
20 §§.

Beslut om att bevilja underhållsstöd, att fastställa
återbetalningsskyldighet och beslut enligt 28 a eller 28 c §
skall delges den bidragsskyldige. Denne skall också underrättas
om innehållet i 23, 28 a-30 §§, vid beslut enligt 28 c § dock
inte om 28 a och 28 b §§, denna lag samt 7 kap. 2 a §
föräldrabalken.

Beslut om att medge beräkning enligt 28 a § och att minska
underhållsstödet enligt 10 a § skall delges boföräldern.
Lag (2005:463).

15 § Om det inte utan dröjsmål kan avgöras om någon har rätt
till underhållsstöd men det finns sannolika skäl för att sådan
rätt föreligger och underhållsstöd är av väsentlig betydelse
för barnet, skall Försäkringskassan, för tiden till dess
slutligt beslut kan fattas, besluta att stöd skall betalas ut
med ett skäligt belopp.

Om det senare bestäms att underhållsstöd inte skall lämnas
eller att stöd skall lämnas med ett lägre belopp än som har
betalats ut enligt första stycket, är den som stödet har
betalats ut till inte skyldig att betala tillbaka överskjutande
belopp i andra fall än när

1. han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom
att inte fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller
på annat sätt har förorsakat en felaktig utbetalning, eller

2. han eller hon i annat fall skäligen borde ha insett att
utbetalningen var felaktig.

Även i fall som avses i andra stycket kan
återbetalningsskyldighet efterges helt eller delvis, om det
finns särskilda skäl.

Om en person har befunnits återbetalningsskyldig enligt andra
stycket skall ränta tas ut på beloppet. Därvid tillämpas
bestämmelserna om ränta i 20 § tredje-femte styckena.
Lag (2007:205).

Utbetalning

16 § Underhållsstöd skall betalas ut av Försäkringskassan
månadsvis i förskott. Om det belopp som skall betalas ut för
ett barn till en sökande en viss månad är lägre än 50 kronor,
bortfaller beloppet. I övrigt avrundas belopp som slutar på
öretal till närmast lägre krontal.

Om en bidragsskyldig förälder, innan han eller hon enligt 14 §
har delgetts beslut om återbetalningsskyldighet, har betalat
underhåll till barnet för en viss månad, skall motsvarande
belopp dras av från underhållsstödet för den månaden.

Om det underhållsstöd som hänför sig till en viss månad inte
har lyfts inom sex månader efter utgången av den månaden, är
underhållsstödet förverkat. Lag (2004:829).

17 § Underhållsstödet betalas ut till boföräldern. Vid
växelvis boende betalas underhållsstödet ut till var och en av
föräldrarna. Har två särskilt förordnade vårdnadshavare utsetts
att utöva vårdnaden gemensamt, betalas underhållsstödet ut till
den kvinnliga vårdnadshavaren eller, om vårdnadshavarna begär
det, till den manlige vårdnadshavaren. Är de särskilt
förordnade vårdnadshavarna av samma kön, betalas
underhållsstödet ut till den äldre av dem eller, om de begär
det, till den yngre.

Förlängt underhållsstöd betalas ut till den studerande.

Om det finns synnerliga skäl, får underhållsstödet på
framställan av socialnämnden betalas ut till någon annan
lämplig person eller till nämnden att användas för barnets
bästa. Lag (2002:608).

Anmälningsskyldighet

18 § Den som underhållsstöd betalas ut till är skyldig att
anmäla sådant förhållande som kan påverka rätten till och
storleken av stödet. Anmälan skall göras till Försäkringskassan
så snart den som stödet betalas ut till får veta att
förhållandena har ändrats eller kommer att ändras.
Lag (2004:829).

Ändring av beslut

19 § Försäkringskassan skall besluta om indragning eller
nedsättning av underhållsstödet, om något förhållande har
inträffat som föranleder att underhållsstöd inte skall lämnas
eller skall lämnas med ett lägre belopp.

Om det finns sannolika skäl för att underhållsstöd skall dras
in eller minskas, kan Försäkringskassan besluta att stödet inte
skall betalas ut eller betalas ut med lägre belopp till dess
slutligt beslut meddelats. Lag (2004:829).

Återkrav

20 § Har underhållsstöd lämnats felaktigt eller med för högt
belopp, skall Försäkringskassan besluta om återkrav av beloppet
från den som det har betalats ut till. Om det finns särskilda
skäl, får dock Försäkringskassan efterge återkravet helt eller
delvis.

Vid en senare utbetalning av underhållsstöd eller annan
ersättning som skall betalas ut av Försäkringskassan till någon
som skall betala tillbaka underhållsstöd enligt första stycket
får Försäkringskassan hålla inne ett skäligt belopp i avräkning
på vad som har lämnats för mycket.

Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt
första stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en
avbetalningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av
det återkrävda beloppet, skall ränta tas ut på beloppet. Räntan
skall tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Räntan skall beräknas från den dag då avtalet om
avbetalningsplanen träffades eller anstånd medgavs, dock inte
för tid innan återkravet förfallit till betalning.

Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte
betalas i rätt tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet.
För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar
räntelagen (1975:635).

Om det finns särskilda skäl, får Försäkringskassan helt eller
delvis efterge kravet på ränta enligt tredje och fjärde
styckena. Lag (2007:205).

Återbetalningsskyldighet för den bidragsskyldige

21 § När underhållsstöd lämnas till ett barn och det finns en
bidragsskyldig förälder, skall denne återbetala ett belopp till
staten som helt eller delvis motsvarar underhållsstödet.
Återbetalningsskyldigheten fastställs av Försäkringskassan i
enlighet med 24-28 a §§ samtidigt som eller snarast efter det
att beslutet om underhållsstöd meddelas.

Beslut om återbetalningsskyldighet skall inte meddelas, om 8 §
första stycket andra meningen eller 8 § andra eller tredje
stycket tillämpas eller om underhållsskyldighet enligt
föräldrabalken har fastställts i form av ett engångsbelopp. Om
den bidragsskyldige är bosatt utomlands eller i Sverige och i
eller från utlandet får lön eller annan inkomst som inte kan
tas i anspråk genom utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken
och en tillämpning av 31 § därför övervägs, behöver
återbetalningsskyldighet inte fastställas.

Återbetalningsskyldighet får inte beslutas för tid under vilken
Försäkringskassan har trätt in i barnets rätt till
underhållsbidrag enligt 31 § och aldrig för längre tid tillbaka
än tre år före den dag då meddelande enligt 13 § sändes till
den bidragsskyldige. Lag (2005:463).

22 § Har Försäkringskassan enligt 15 § beslutat om
underhållsstöd för tid till dess slutligt beslut kan fattas,
fastställs återbetalningsskyldighet för den bidragsskyldige för
motsvarande tid.

Om underhållsstöd har lämnats till ett barn och det pågår ett
mål om fastställande av faderskap till barnet, får den man som
är instämd åläggas återbetalningsskyldighet, om det finns
sannolika skäl för att han är far till barnet. Beslut om
återbetalningsskyldighet får dock inte meddelas, om flera män
är instämda i målet.

Bestäms den slutliga återbetalningsskyldigheten till ett lägre
belopp än vad som för samma tid har betalats enligt första
eller andra stycket, skall skillnaden betalas ut till den
bidragsskyldige. Bestäms den slutliga
återbetalningsskyldigheten till ett högre belopp, skall den
bidragsskyldige betala in skillnaden till Försäkringskassan.

Har återbetalningsskyldighet fastställts slutligt för en man
och frias han senare från faderskapet till barnet, har han rätt
att få tillbaka vad han har betalat jämte ränta enligt 5 §
räntelagen (1975:635) från varje betalningsdag.

Andra och fjärde styckena tillämpas också i fråga om
föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:448).

23 § Belopp som skall återbetalas till staten enligt 21 eller
22 § skall erläggas till Försäkringskassan förskottsvis för
kalendermånad. Underhåll som har betalats till barnet innan den
bidragsskyldige delgavs beslutet om återbetalningsskyldighet
får dock, i den mån det svarar mot underhållsstödet, avräknas
från vad som skall erläggas till Försäkringskassan.

Om den bidragsskyldige har haft barnet hos sig under en
sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en
kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn, får
han eller hon vid fullgörande av sin återbetalningsskyldighet
tillgodoräknas ett avdrag som Försäkringskassan bestämmer
enligt vad som föreskrivs om underhållsbidrag i 7 kap. 4 §
första och andra styckena föräldrabalken. Avdrag medges endast
om anmälan om vistelsen görs till Försäkringskassan inom tre
månader från utgången av den kalendermånad då barnets vistelse
hos den bidragsskyldige upphörde.

Avdrag enligt andra stycket medges inte om
återbetalningsskyldigheten bestäms enligt 28 a §.
Lag (2005:463).

24 § Återbetalningsskyldighet enligt 21 § skall för varje barn
som har rätt till underhållsstöd bestämmas till ett visst
belopp per år. Beloppet skall motsvara det procenttal av den
bidragsskyldiges inkomst som anges i det följande. Vid
bestämmandet av procenttalet skall hänsyn tas till samtliga
barn för vilka den bidragsskyldige är underhållsskyldig enligt
7 kap. 1 § föräldrabalken.

Är den bidragsskyldige underhållsskyldig enligt 7 kap. 1 §
föräldrabalken för ett, två eller tre barn utgör procenttalet
fjorton, elva och en halv respektive tio procent. Föreligger
underhållsskyldighet för fler än tre barn skall procenttalet
motsvara det tal som erhålls, om man dividerar summan av
trettio och antalet barn utöver tre med det totala antalet
barn. Procenttalet bestäms till ett tal med högst två
decimaler.

Återbetalningsskyldigheten för ett barn får aldrig överstiga
vad som lämnas i underhållsstöd till barnet under den tid
återbetalningsskyldigheten avser.

Om det belopp som skall betalas för ett barn under en månad
slutar på örestal, avrundas beloppet till närmast lägre
krontal. Om återbetalningsbeloppet för ett barn en viss månad
blir lägre än 50 kronor, bortfaller återbetalningsskyldigheten.
Lag (2005:463).

25 § Den bidragsskyldiges inkomst enligt 24 § beräknas i
enlighet med det taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 §
taxeringslagen (1990:324) som fattats närmast före februari
månad det år återbetalningsskyldighet avser och med
utgångspunkt i

1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 §
inkomstskattelagen (1999:1229),

2. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt andra
och tredje styckena, och

3. överskott av en näringsverksamhet beräknad enligt fjärde
stycket.

Överskottet eller underskottet i inkomstslaget kapital enligt
41 kap. 12 § inkomstskattelagen ska ökas respektive minskas
med andra gjorda avdrag i inkomstslaget än

1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar
kapitalvinster som tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 §
inkomstskattelagen,

2. avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap.
inkomstskattelagen vid byte av bostad.

Föreligger ett överskott enligt andra stycket ska detta
minskas med schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §
inkomstskattelagen.

Överskottet eller underskottet av en näringsverksamhet enligt
14 kap. 21 § inkomstskattelagen ska

ökas med

a) avdrag för underskott för tidigare beskattningsår enligt
40 kap. inkomstskattelagen,

b) avdrag enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen för utgift
för egen pension intill ett halvt prisbasbelopp enligt 1 kap.
6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

c) avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30
kap. inkomstskattelagen, och

d) avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.
inkomstskattelagen,

minskas med

a) återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond,
och

b) återfört avdrag för avsättning till expansionsfond.
Lag (2009:1488).

26 § Till beloppen enligt 25 § ska läggas studiemedel i form
av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbidrag.

Det sålunda framräknade beloppet ska minskas med 100 000
kronor och utgör därefter den inkomst som ska ligga till
grund för beräkningen av återbetalningsskyldigheten.
Lag (2009:1056).

27 § När återbetalningsskyldighet fastställs för förfluten tid skall
till grund för inkomstberäkningen enligt 25 § läggas det
taxeringsbeslut som förelåg den eller de månader
återbetalningsskyldigheten hänför sig till.

28 § Återbetalningsskyldighet kan trots vad som sägs i 25-27 §§
bestämmas genom en skälighetsbedömning, om det är uppenbart att den
bidragsskyldige har en förvärvsförmåga som väsentligt överstiger vad
som motsvarar inkomsten beräknad enligt nämnda paragrafer och han
eller hon inte visar godtagbar anledning till att förvärvsförmågan
inte utnyttjas.

28 a § Har det i en lagakraftvunnen dom eller ett avtal som
socialnämnden godkänt bestämts att den bidragsskyldige skall ha
barnet hos sig under sammanlagt minst 30 hela dygn per
kalenderår, skall på den bidragsskyldiges begäran ett avdrag
tillgodoräknas när återbetalningsskyldigheten bestäms. Avdrag
skall för varje helt dygn göras med 1/40 av det belopp per
månad som den bidragsskyldige annars skulle återbetala enligt
24-28 §§.

Vid beräkning av antalet hela dygn enligt första stycket räknas
även det dygn då barnets vistelse hos den bidragsskyldige
upphör som ett helt dygn. Detta gäller dock inte om vistelsen
börjar och upphör under samma dygn.

Rätt till avdrag enligt första stycket föreligger inte om det
finns anledning att anta att umgänget i väsentlig mån
understiger eller kommer att understiga det som fastställs i
domen eller avtalet. Om det finns särskilda skäl får avdrag
dock medges även i ett sådant fall.

Avdrag enligt första stycket medges från och med månaden efter
den månad då anmälan om domen eller avtalet kom in till
Försäkringskassan. Lag (2005:463).

28 b § En bidragsskyldig vars återbetalningsskyldighet bestämts
enligt 28 a § är skyldig att till Försäkringskassan omgående
anmäla de ändringar i umgänget som bestäms av allmän domstol
eller görs i avtal som godkänns av socialnämnden. När en
anmälan har gjorts skall Försäkringskassan omgående göra en
omprövning av beslutet om återbetalningsskyldighet.
Lag (2005:463).

28 c § Försäkringskassan skall upphäva ett beslut enligt
28 a §, om den bidragsskyldige begär det eller om något har
inträffat som medför att återbetalningsskyldighet inte längre
bör vara fastställd med beaktande av dom eller avtal om
umgänge. Har ett beslut upphävts kan en ny begäran om beräkning
enligt 28 a § prövas tidigast två år från upphävandet.
Lag (2005:463).

29 § Försäkringskassan skall utan dröjsmål vidta åtgärder för att
driva in fordringen, om den bidragsskyldige inte fullgör sin
återbetalningsskyldighet.

30 § Återbetalningsbelopp som fastställts enligt 24-28 a §§
skall omprövas när ett nytt beslut om årlig taxering föreligger
och när grunden för tilllämplig procentsats enligt 24 § ändras.
Föranleder det nya taxeringsbeslutet en ändring av
återbetalningsbeloppet, skall ändringen gälla från och med
februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades.
Justeras återbetalningsbeloppet av det skälet att grunden för
tillämplig procentsats enligt 24 § ändrats, gäller det nya
återbetalningsbeloppet från och med månaden efter den månad då
ändringen ägde rum, dock aldrig längre tid tillbaka än tre år
före den dag då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

Återbetalningsskyldighet för viss tid kan också, på ansökan av
den bidragsskyldige eller på initiativ av Försäkringskassan,
jämkas om det taxeringsbeslut som legat till grund för
Försäkringskassans bedömning ändrats väsentligt. En fråga om
jämkning på grund av ändrat taxeringsbeslut får dock aldrig tas
upp till prövning efter utgången av femte året efter det
taxeringsår som beslutet avser. Bestäms
återbetalningsskyldigheten till lägre belopp än vad den
bidragsskyldige i enlighet med tidigare beslut betalat för
samma tid, skall skillnaden och betald ränta som hänför sig
till skillnadsbeloppet, om räntan uppgår till minst 100 kronor,
betalas ut till den bidragsskyldige. Bestäms
återbetalningsskyldigheten till högre belopp än vad den
bidragsskyldige i enlighet med tidigare beslut betalat för
samma tid, skall den bidragsskyldige betala in skillnaden till
Försäkringskassan.

Beslut om återbetalningsskyldighet får upphävas helt eller
delvis om den bidragsskyldige bosatt sig utomlands. Detsamma
gäller om den bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från
utlandet får lön eller annan inkomst som inte kan tas i anspråk
genom utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken. Lag (2005:463).

31 § Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands eller om den
bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från utlandet får lön
eller annan inkomst som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken och
som inte kan tas i anspråk genom utmätning på sätt som sägs i
samma kapitel gäller följande.

Om underhållsbidrag är fastställt, inträder Försäkringskassan i
barnets rätt till underhållsbidrag till den del det svarar mot
utbetalt underhållsstöd.

Om underhållsbidrag inte är fastställt, kan Försäkringskassan
förelägga boföräldern att vidta eller medverka till åtgärder
för att få underhållsbidrag fastställt. Försäkringskassan kan
också förelägga boföräldern att vidta eller medverka till
åtgärder för att få fastställt ett underhållsbidrag som inte
uppenbart understiger vad den bidragsskyldige bör betala.
Boföräldern skall till Försäkringskassan ge in en skriftlig
handling om fastställt underhållsbidrag som kan ligga till
grund för indrivning av bidraget, om Försäkringskassan begär
det.

Om barnet har fyllt 18 år skall vad som sägs om boföräldern i
tredje stycket i stället gälla barnet. Lag (2005:463).

31 a § I fall som avses i 31 § första och andra styckena
tillämpas även 10 a § första stycket samt 23, 29 och 32-35 §§.
Vad som där sägs om återbetalningsskyldighet gäller då
skyldighet att betala fastställt underhållsbidrag till
Försäkringskassan. Betalning till Försäkringskassan skall dock
ske allteftersom underhållsbidraget förfaller till betalning.

Försäkringskassan bör ge den som får föra barnets talan
tillfälle att i samband med Försäkringskassans krav på
betalning av fastställda underhållsbidrag utkräva den del av
obetalda underhållsbidrag som överstiger underhållsstödet.
Lag (2005:463).

Anstånd

32 § Försäkringskassan får på ansökan av den bidragsskyldige
helt eller delvis bevilja anstånd med att fullgöra
återbetalningsskyldigheten. Anstånd skall medges i den mån det
behövs för att den bidragsskyldige skall få behålla vad som
behövs för eget och familjens underhåll. Därvid skall
bestämmelserna om förbehållsbelopp i 7 kap. 4 och 5 §§
utsökningsbalken tillämpas. Försäkringskassan får vid denna
prövning beakta också om den bidragsskyldige har andra lätt
realiserbara tillgångar.

Anstånd får också beviljas om det annars finns anledning till
det med hänsyn till den bidragsskyldiges personliga eller
ekonomiska förhållanden eller andra särskilda förhållanden.
Lag (2005:463).

33 § Ett beslut om anstånd gäller för högst ett år.

Det belopp som beslutet om anstånd avser skall betalas före
återbetalning som avser senare tid. En bidragsskyldig som har
en skuld till staten på grund av att han eller hon haft anstånd
skall, sedan anståndsbeslutet upphört, betala ett belopp som
motsvarar 1,5 gånger det återbetalningsbelopp som följer av
21 § eller, om återbetalningsskyldigheten för något barn har
upphört, skulle ha fastställts enligt 21 §, dock minst 150
kronor per barn och månad. Den bidragsskyldige behöver dock
inte betala ett belopp som är högre än att den bidragsskyldige
får behålla vad han eller hon behöver för sitt eget och
familjens underhåll enligt bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 §§
utsökningsbalken. För belopp som överstiger vad den
bidragsskyldige är skyldig att betala skall på ansökan av honom
eller henne nytt beslut om anstånd meddelas. Lag (2005:463).

34 § Försäkringskassan skall upphäva eller ändra ett beslut om
anstånd, om sådana ändrade förhållanden har inträtt som medför
att anstånd inte längre bör gälla eller bör gälla i mindre
omfattning. Den som har beviljats anstånd är skyldig att göra
anmälan om ändrade förhållanden till Försäkringskassan.
Lag (2004:829).

Eftergift

35 § Försäkringskassan får på ansökan av den bidragsskyldige
eller på eget initiativ helt eller delvis efterge statens
fordran avseende återbetalningsskyldighet och ränta, om det
finns synnerliga skäl med hänsyn till den bidragsskyldiges
personliga eller ekonomiska förhållanden. Har faderskap till
ett barn fastställts genom bekräftelse eller dom och har
återbetalningsskyldighet beslutats enligt 21 § för tid före den
dag då faderskapet fastställdes får Försäkringskassan på
ansökan av den bidragsskyldige helt eller delvis efterge
statens fordran för denna tid om det finns synnerliga skäl.
Lag (2005:463).

Ränta

36 § Om den bidragsskyldige inte betalar fastställt
återbetalningsbelopp i rätt tid eller har beviljats anstånd med
återbetalning, skall ränta betalas på skulden. Försäkringskassan
behöver inte kräva betalning för räntebelopp som avser kortare
dröjsmål med betalning. Före varje kalenderår fastställer regeringen
den ränta som skall gälla.

Av den bidragsskyldige inbetalade belopp skall i första hand
avräknas på upplupen ränta.

37 § Har upphävts genom lag (2004:829).

Överklagande

38 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något
annat anges i beslutet.

Bestämmelserna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän
försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans
beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstols
beslut tillämpas också i ärende enligt denna lag.
Lag (2008:1245).

Övrigt

39 § Rätten till underhållsstöd får inte överlåtas och får inte
utmätas.

40 § I ärende enligt denna lag får delgivning inte ske genom
kungörelse enligt 15 § delgivningslagen (1970:428).
Lag (1998:1770).

41 § Beslut om återbetalningsskyldighet och ränta enligt 21 och
36 §§ får verkställas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.
Lag (2007:205).

42 § Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän
försäkring tilllämpas också i ärenden enligt denna lag:

17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner och bistånd enligt
socialtjänstlagen,

20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av
ersättning,

20 kap. 8 § första-tredje styckena, om inte något annat sägs i
denna lag, och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,

20 kap 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder.

Bestämmelserna i 20 kap. 8 § första-tredje styckena om
skyldighet att lämna uppgifter och i 20 kap. 8 § fjärde stycket
om utredningsåtgärder tilllämpas också i fråga om den
bidragsskyldige. Lag (2004:861).

43 § Regeringen får

1. träffa överenskommelse med andra stater om utsträckt
tillämpning av denna lag, och

2. förordna att barn som är politisk flykting skall ha samma
rätt till underhållsstöd som annat barn enligt denna lag.
Lag (1999:822).

Övergångsbestämmelser

1996:1030

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1996 och tillämpas första
gången i fråga om underhållsstöd och återbetalningsskyldighet som
avser tid efter den 31 januari 1997.

2. Genom lagen upphävs lagen (1964:143) om bidragsförskott, lagen
(1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och lagen
(1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn.
Bidragsförskott och bidrag enligt de upphävda lagarna lämnas dock för
tid före den 1 februari 1997.

3. De upphävda lagarna med undantag av 22 § första stycket,
såvitt avser bestämmelserna om avgörande av
socialförsäkringsnämnd, och 22 § andra stycket lagen (1964:143)
om bidragsförskott tillämpas även i fortsättningen i fråga om
bidragsförskott och bidrag som lämnats enligt dessa lagar.
Lag (1998:1770).

4. Den som för januari 1997 uppbär bidragsförskott eller bidrag
enligt någon av de upphävda lagarna skall utan särskilt beslut anses
ha fått rätt till underhållsstöd enligt den nya lagen, om inte
försäkringskassan beslutar något annat. Beslut om bidragsskyldigs
återbetalningsskyldighet skall dock meddelas enligt den nya lagen.

5. Det belopp som betalas in enligt ett beslut om
återbetalningsskyldighet enligt den nya lagen skall, sedan avräkning
har skett för upplupen ränta enligt 36 § andra stycket i den nya
lagen, i första hand avräknas på fordringar som har uppkommit enligt
de upphävda lagarna.

1996:1350

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter
i 26 § första stycket gäller dock fortfarande i fråga om
skattepliktig förmögenhet som hänför sig till tid före 1996 och
inkomster som hänför sig till tid före 1998. Lag (1997:1318).

1998:104

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning
av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1999:396

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1999 och tillämpas
första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som avser tid
efter den 31 januari 2000.

2. Om en bidragsskyldigs inkomst av kapital har ökats till
följd av ett tidigare medgivet uppskovsavdrag enligt lagen
(1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad och avdraget
medgivits vid en taxering som legat till grund för
fastställande av återbetalningsskyldighet enligt 25 § i dess
äldre lydelse får kapitalinkomsten minskas med ett belopp
motsvarande uppskovsavdraget.

1999:822

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 men skall
tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser tid
efter den 31 mars 2001.

2. För tid före den 1 april 2001 tillämpas 3 och 37 §§ samt
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i sin lydele enligt
lagen (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om
underhållsstöd.

3. Den som för mars 2001 får underhållsstöd för växelvis boende
skall utan särskild ansökan erhålla underhållsstöd enligt de
nya föreskrifterna om inte försäkringskassan beslutar något
annat. Lag (2000:1391).

1999:1296

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången i fråga om 2002 års taxering.

2000:1390

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 men skall
tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser tid
efter den 31 mars 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om
underhållsstöd för tid före den 1 april 2001.

3. Den som för mars 2001 får underhållsstöd för växelvis boende
skall utan särskild ansökan erhålla underhållsstöd enligt de
nya föreskrifterna om inte försäkringskassan beslutar något
annat.

2000:1397

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2001.

2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ansökan om
underhållsstöd som inkommit före den 1 mars 2001 om föräldrarna
flyttat isär eller rätt till stöd annars uppkommit före den 1
februari 2001.

2001:1137

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till förlängt
underhållsstöd som har upphört slutgiltigt före
ikraftträdandet.

2002:204

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om
underhållsstöd för tid före den 1 januari 2003.

3. Vad som föreskrivs i 4 § 5 skall också gälla barnpension
som utges med stöd av 4 § lagen (2000:462) om införande av
lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn.

2002:1076

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om skattepliktig förmögenhet som
hänför sig till tid före år 2002.

2004:829

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har
meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas
föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas
föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.

2005:463

Denna lag träder i kraft den 1 november 2005 och tillämpas
första gången i fråga om underhållsstöd och
återbetalningsskyldighet som avser tid efter den 31 januari
2006. I fråga om bestämmelsen om tidsfrist för jämkning av
återbetalningsskyldigheten i 30 § andra stycket gäller dock att
för bidragsskyldiga som före den 1 november 2005 hos
Skatteverket har begärt omprövning av ett taxeringsbeslut eller
hos länsrätt har överklagat en fråga som rör hans eller hennes
taxering, får frågan om jämkning tas upp till prövning till och
med sjunde året efter taxeringsåret.

2006:1469

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
rekryteringsbidrag som har lämnats enligt den upphävda lagen
(2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

2006:1525

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007 och tillämpas
första gången i fråga om 2008 års taxering. Lagen tillämpas
dock även i det fall den skattskyldige vid 2007 års taxering
har gjort avdrag för uppskovsbelopp med stöd av punkt 2 av
övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1520) om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229).

2007:205

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna i 15 och 20 §§ tillämpas första gången
på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter
ikraftträdandet.

2009:1056

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas
första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som ska
gälla från och med den 1 februari 2010.

2009:1488

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas
första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som ska
gälla från och med den 1 februari 2010.