Förordning (1996:1036) om underhållsstöd

SFS nr
1996:1036
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1698

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning ges föreskrifter om underhållsstöd
enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1697).

2 § I de fall som anges i 106 kap. 8 § socialförsäkringsbalken
ska den nämnd som ansvarar för vården eller den som ansvarar
för inrättningen när ett barn skrivs ut eller in genast
underrätta Försäkringskassan. Förordning (2010:1697).

3 § Har upphävts genom förordning (2010:1698).

4 § Underhållsstödet skall kunna lyftas den 25 i
utbetalningsmånaden. Om utbetalningsdagen infaller på en
söndag, en annan allmän helgdag, en lördag eller
midsommarafton, skall stödet kunna lyftas närmast föregående
vardag. I december månad skall stödet kunna lyftas den vardag
som infaller närmast före julafton och som inte är en lördag.
Förordning (2005:1083).

5 § Centrala studiestödsnämnden ska, för fastställande av
underhållsstöd och betalningsskyldighet, på medium för
automatiserad behandling lämna Försäkringskassan uppgift om
studiemedel i form av studiebidrag som har betalats ut till
någon av föräldrarna. Uppgiften ska inte innefatta
tilläggsbidrag. Förordning (2010:1697).

6 § När betalningsskyldighet för underhållsstöd har
fastställts, ska en tolftedel av betalningsbeloppet enligt 19
kap. 16 § socialförsäkringsbalken betalas senast den sista i
varje månad före den månad underhållsstödet avser.

Betalningsskyldigheten förfaller dock tidigast till betalning
tio dagar efter den dag då den bidragsskyldige delgetts
beslutet om betalningsskyldighet. Förordning (2010:1697).

6 a § Bestämmelser om begäran om indrivning finns i 4-9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den bidragsskyldige
skall uppmanas att betala en fordran innan ansökan om
indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras om fordringarna på den
bidragsskyldige understiger 500 kronor, om det inte finns
särskilda skäl.

Ytterligare bestämmelser om indrivning finns i
indrivningsförordningen. Förordning (2004:482).

7 § Till en begäran enligt 19 kap. 22 § socialförsäkringsbalken
ska domstols dom bifogas tillsammans med lagakraftbevis.

Om begäran grundar sig på ett av socialnämnden godkänt avtal om
umgänge, ska till begäran bifogas avtalet i original eller
bestyrkt kopia tillsammans med socialnämndens beslut att
godkänna avtalet. Förordning (2010:1697).

8 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om
underhållsstöd i socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1697).

Övergångsbestämmelser

1996:1036

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:1102) om
bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt
bidrag till vissa adoptivbarn.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
bidragsförskott och bidrag som har beviljats med stöd av lagen
(1964:143) om bidragsförskott, lagen (1984:1095) om förlängt
bidragsförskott för studerande och lagen (1984:1096) om särskilt
bidrag till vissa adoptivbarn. Förmånerna skall dock kunna lyftas
den 20 i utbetalningsmånaden december. Förordning (1996:1093).

2005:1083

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Bestämmelserna i 4 och 7 §§ tillämpas första gången i fråga
om underhållsstöd och återbetalningsskyldighet som avser tid
efter den 31 januari 2006.

3. Äldre bestämmelser i 7 § tillämpas fortfarande i fråga om
återbetalningsskyldighet som avser tid före den 1 februari
2006.

2006:1477

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag
som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.