Förordning (1996:1037) om register för vissa bidrag till barn

SFS nr
1996:1037
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:157
Upphävd
1998-06-01

Inledande bestämmelser

1 § De allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket skall
med hjälp av automatisk databehandling föra ett gemensamt register
för vissa bidrag till barn.

2 § För registret gäller bestämmelserna i lagen (1994:1517) om
socialförsäkringsregister. I denna förordning meddelas vissa
ytterligare föreskrifter om hur registret skall föras.

Registerändamål

3 § De allmänna försäkringskassorna får använda registret för
handläggning av ärenden enligt

1. lagen (1947:529) om barnbidrag,

2. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,

3. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn, och

4. lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

4 § Riksförsäkringsverket får använda registret för verkställighet
av beslut i ärenden enligt 3 § och för handläggning av överklaganden
av sådana beslut.

Registerinnehåll

5 § I registret får beträffande personer som förekommer i ett ärende
som avses i 3 § registreras uppgifter om personen som har betydelse
för handläggningen av ärendet.

6 § Utöver vad som anges i 5 § får registreras kontonummer för
utbetalning av bidrag och andra uppgifter som behövs för utbetalning.

Sambearbetning

7 § Registret får, med de begränsningar som följer av bestämmelserna
om registerinnehåll, tillföras uppgifter från

1. Riksförsäkringsverkets register för administration av
socialförsäkrings- och bidragsärenden,

2. ett folkbokföringsregister och aviseringsregistret,

3. ett sådant register som avses i skatteregisterlagen (1980:343),

4. ett register hos Centrala studiestödsnämnden,

5. ett sådant register som anges i övergångsbestämmelserna till
lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister, och

6. ett sådant register som avses i utsökningsregisterlagen
(1986:617).

Utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling

8 § Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för automatisk
databehandling i den utsträckning som anges nedan till följande
mottagare.

_______________________________________________________________________________
Mottagare Uppgifter Ändamål
_______________________________________________________________________________
Riksskatteverket Barns personnummer Kontroll
av personnummer samt
beräkning av underhålls-
stöd och återbetalnings
belopp

Bidragsskyldigs Beräkning av
personnummer återbetalningsbelopp

Bank; den som bedriver Identifierings- Utbetalning av bidrag
bankgiro-/postgiroverk- uppgifter om
samhet utbetalningar

Uppgifter om Återbetalning via autogiro
återbetalningsbelopp

Kommunal nämnd Uppgifter Bedömning av rätt till
om utbetalda bidrag bistånd och beräkning av
avgifter enligt social-
tjänstlagen (1980:620)

Kronofogdemyndighet Uppgifter om utbetalda Indrivning av fordran i
bidrag och om ärende om
återbetalnings- underhållsstöd
skyldighet

Centrala studiestöds- Barns personnummer Kontroll av rätt till
nämnden underhållsstöd

Bidragsskyldigs Beräkning av
personnummer återbetalningsbelopp
____________________________________________________________________________

Gallring

9 § Gallring av personuppgifter i registret skall ske så att
uppgifter tas bort ut registret senast under det femte kalenderåret
efter det år de registrerades, om de då inte fortfarande kan ha
betydelse för handläggningen av ett ärende enligt 3 §.

Riksarkivet får efter samråd med Riksförsäkringsverket meddela
föreskrifter om undantag från gallring med stöd av 19 § andra stycket
lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Verkställighetsföreskrifter

10 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av lagen (1994:1517) om
socialförsäkringsregister i fråga om registret och för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1996:1037

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

2. Förordningen tillämpas också för handläggning av ärenden enligt
de upphävda lagarna, lagen (1964:143) om bidragsförskott, lagen
(1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och lagen
(1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn. Vad som sägs
om underhållsstöd i 8 § skall även gälla bidrag enligt dessa lagar.

1998:157

De upphävda förordningarna skall dock fortfarande gälla i fråga
om sådana register som enligt övergångsbestämmelserna till
socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får föras enligt
äldre bestämmelser till utgången av år 1998.