Lag (1996:1061) om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999

SFS nr
1996:1061
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1996-10-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:585

Lag om minskning i särskilda fall av det generella
statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997-1999

Om en kommun eller ett landsting fastställer en högre
skattesats för år 1997, 1998 eller 1999 än den som gällde för
år 1996, skall det generella statsbidraget till kommunen eller
landstinget enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag
till kommuner och landsting för samma år minskas med ett belopp
som motsvarar hälften av den ökning av de preliminära
kommunalskattemedel respektive landstingsskattemedel som följer
av skattehöjningen.

Första stycket gäller inte för de kommuner som avses i 10 §
lagen (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om
generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen
(1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och
lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och
landsting.

Om skattesatsen höjs på grund av att landstinget och kommunerna
inom landstingsområdet har kommit överens om att fördela om
uppgifterna inom området, gäller inte första stycket den del av
höjningen som motsvaras av en sänkning av skattesatsen hos den
som lämnar ifrån sig uppgifter. Lag (1998:585).