Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:1086) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

SFS nr
1996:1086
Departement/myndighet
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1585
Upphävd
1997-01-07

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen
(1988:846) om ungdomsbosparande samt 2 § förordningen (1996:311) med
instruktion för Riksgäldskontoret.

På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet
skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 2 procent
årlig ränta.

För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det
insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än
som sägs i första stycket, dock lägst 0,25 procent.