Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd

SFS nr
1996:1100
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1996-11-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:6

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

– utvecklingsersättning i form av dagpenning,

– aktivitetsstöd i form av dagpenning; sådant stöd benämns
också utbildningsbidrag, och

– stöd till resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader.
Förordning (2007:814).

Utvecklingsersättning

Till vem utvecklingsersättning lämnas

2 § Utvecklingsersättning är ekonomiskt stöd till försörjning
och lämnas till den som

1. deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen
jobbgarantin för ungdomar eller arbetslivsintroduktion, deltar
i förberedande insatser i form av kortare
folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket 7
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5
förordningen om arbetsmarknadspolitiska program,

2. har fyllt 18 men inte 25 år, och

3. inte är eller skulle ha varit berättigad till
arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring.

Av 5 d § framgår att utvecklingsersättning i vissa fall även
lämnas till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
Förordning (2012:424).

Med vilket belopp utvecklingsersättning lämnas

3 § Till den som har gymnasieexamen eller har gymnasieintyg
efter minst tre års studier på ett introduktionsprogram lämnas
utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det
studiebidrag inom studiemedlet som lämnas enligt 3 kap. 12 § 1
studiestödslagen (1999:1395), delat med fem.

Till övriga lämnas, till och med det första kalenderhalvåret
det år som personen fyller 20 år, utvecklingsersättning med
ett belopp som motsvarar det studiebidrag inom studiehjälpen
som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestödslagen, delat med 22.
Därefter lämnas utvecklingsersättning med det belopp som anges
i första stycket. Förordning (2012:173).

Aktivitetsstöd

Till vem aktivitetsstöd lämnas

4 § Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och
lämnas till den som deltar i något av de
arbetsmarknadspolitiska programmen

1. jobb- och utvecklingsgarantin,

2. arbetsmarknadsutbildning,

3. arbetspraktik,

4. stöd till start av näringsverksamhet,

5. jobbgarantin för ungdomar,

6. förberedande insatser,

7. arbetslivsintroduktion, eller

8. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

För den som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska
programmen jobbgarantin för ungdomar eller
arbetslivsintroduktion, deltar i förberedande insatser i form
av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 §
andra stycket 7 förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program eller deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen om
arbetsmarknadspolitiska program krävs för att aktivitetsstöd
ska lämnas att deltagaren är eller skulle ha varit berättigad
till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring eller att han eller hon har fyllt 25
år. Förordning (2012:424).

Med vilket belopp aktivitetsstöd lämnas

5 § Till den som är eller skulle ha varit berättigad till
arbetslöshetsersättning och den som anvisats till jobb- och
utvecklingsgarantin med stöd av 5 § första stycket 2
förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
lämnas, om inte annat framgår av 5 a §, aktivitetsstöd med
samma belopp som skulle ha lämnats som
arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring, dock lägst 320 kronor per dag.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den
längsta tid ersättning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med
65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den
senaste arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kronor per
dag.

När aktivitetsstödets belopp bestäms ska dag med
aktivitetsstöd jämställas med ersättningsdag i en
ersättningsperiod enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Särskilda bestämmelser för den som deltar i jobbgarantin för
ungdomar finns i 5 c §. Förordning (2014:875).

5 a § Till den som varken är eller skulle ha varit berättigad
till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med 223 kronor
per dag.

Till den som stängts av från rätt till ersättning därför att
han eller hon har misskött arbetssökandet enligt 14 a § vid
fem tillfällen eller förlängt tiden i arbetslöshet enligt
14 b § vid fyra tillfällen eller orsakat sin arbetslöshet
enligt 14 c § vid tre tillfällen, utan att däremellan ha
uppfyllt ett nytt arbetsvillkor enligt lagen om
arbetslöshetsförsäkring, lämnas ersättning med 223 kr per dag
till dess att ett sådant arbetsvillkor uppfyllts på nytt.

Till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och
varken är eller skulle ha varit berättigad till
arbetslöshetsersättning enligt lagen om
arbetslöshetsförsäkring lämnas ersättning enligt denna
paragraf under längst 450 dagar. I dessa 450 dagar ingår
dagar då deltagaren fått utvecklingsersättning enligt 5 d §
och dagar då deltagaren varit avstängd från rätt till
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
Förordning (2014:875).

5 b § Till den som återinträder i jobb- och
utvecklingsgarantin enligt 14 § förordningen (2007:414) om
jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för
ungdomar enligt 11 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti
för ungdomar, lämnas aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning med det belopp som deltagaren skulle
ha fått om han eller hon inte hade lämnat garantin. Detsamma
gäller för den som återinträder i arbetslivsintroduktionen
enligt 30 c § förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program.

Till den som på nytt anvisas till jobb- och
utvecklingsgarantin enligt 16 § förordningen om jobb- och
utvecklingsgarantin eller till jobbgarantin för ungdomar
enligt 13 § förordningen om jobbgaranti för ungdomar, lämnas
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning med det belopp
som deltagaren skulle ha fått om beslut om återkallelse inte
hade fattats. Förordning (2009:1598).

5 c § Till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar, deltar
i förberedande insatser i form av kortare
folkhögskoleutbildning för ungdomar enligt 30 § andra stycket
7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 §
5 förordningen om arbetsmarknadspolitiska program och som är
eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas
aktivitetsstöd med följande procentsatser av den dagsförtjänst
som låg eller skulle ha legat till grund för
arbetslöshetsersättningen:

– 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,

– 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna,

och

– 65 procent därefter.

När det bestäms med vilken procentsats aktivitetsstöd ska
lämnas ska dagar med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i en
ersättningsperiod enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring
räknas samman.

För en deltagare som vid anvisningen är förälder till barn
under 18 år tillämpas, under de 300 första ersättningsdagarna,
i stället för första stycket det som anges i 5 § första
stycket. Om deltagaren blir förälder under tiden han eller hon
deltar i jobbgarantin för ungdomar, deltar i förberedande
insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar
enligt 30 § andra stycket 7 förordningen om
arbetsmarknadspolitiska program eller deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 5 förordningen om
arbetsmarknadspolitiska program, gäller detta från och med den
dag föräldraskapet uppstod. Från och med ersättningsdag 301
lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst som
låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst
320 kronor per dag. Förordning (2012:173).

5 d § Till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
direkt efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar, och
som under deltagandet i jobbgarantin för ungdomar hade stöd i
form av utvecklingsersättning, lämnas utvecklingsersättning i
stället för aktivitetsstöd även under deltagandet i jobb- och
utvecklingsgarantin. Detta gäller dock endast fram till dess
att deltagaren fyller 25 år. Därefter lämnas aktivitetsstöd med
223 kronor per dag. Förordning (2007:814).

5 e § Till unga med funktionshinder som deltagit i program
under minst tolv månader lämnas aktivitetsstöd med lägst 475
kronor per dag. Förordning (2007:814).

5 f § Har upphävts genom förordning (2010:446).

Gemensamma bestämmelser om aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning

Beräkning

6 § Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning beräknas av
Försäkringskassan till ett bestämt belopp per dag och lämnas
högst fem dagar per kalendervecka. Om det program som ger
rätt till stöd inte pågår på heltid ska stödet minskas i
motsvarande utsträckning, om det inte finns särskilda skäl
mot det. Om en anvisning har gjorts på heltid till
programmet arbetslivsintroduktion ska stöd lämnas
motsvarande heltid. Förordning (2009:1598).

Utbetalning

7 § Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning månadsvis i efterskott. Belopp som
understiger 10 kronor per dag betalas inte ut. För deltagare
i programmet arbetslivsintroduktion får Försäkringskassan
betala ut aktivitetsstöd och utvecklingsersättning för tid
till och med den tjugofemte dagen i den månad som stödet
avser. En närvaroförsäkran för den period som utbetalningen
avser ska i sådana fall lämnas in i efterhand till
Försäkringskassan. Om detta inte sker får Försäkringskassan
hålla inne utbetalningen för nästkommande period till dess
att närvaroförsäkran har kommit in till myndigheten.
Förordning (2009:1598).

Frånvaro

8 § Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas även vid
frånvaro från aktiviteter, om frånvaron beror på

1. sjukdom, med undantag för karensdagen enligt 9 §, sedan
deltagaren anmält sjukdomen till Försäkringskassan,

2. tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren
har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap.
socialförsäkringsbalken,

3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt,

4. ett tillfälligt uppehåll i upphandlad
arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen
för ett arbetsmarknadspolitiskt program, om uppehållet är en
följd av att utbildningsanordnaren gör ett uppehåll i sin
verksamhet, dock högst under tio ersättningsdagar under
perioden juni–augusti,

5. ett tillfälligt uppehåll i insatser inom ramen för jobb-
och utvecklingsgarantin, dock under sammanlagt högst 20
ersättningsdagar under en tolvmånadersperiod, under
förutsättning att den enskilde under uppehållet är beredd att
ta aktiv del av Arbetsförmedlingens service i fråga om
platsförmedling,

6. vård av närstående i samma omfattning som deltagaren har
rätt till ersättning enligt 47 kap. 3, 4, 6, 8, 9 och 13 §§
socialförsäkringsbalken,

7. hinder i aktiviteten på grund av beslut enligt
smittskyddslagen (2004:168) i andra fall än som avses i 3
kap. 8 eller 10 § eller livsmedelslagen (2006:804) eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen,
eller

8. något annat uppehåll i aktiviteten enligt föreskrifter som
Arbetsförmedlingen meddelar.

I fråga om frånvaro som avses i första stycket 1 tillämpas
bestämmelserna i 27 kap. 2, 3, 17, 25, 52, 53, 55 och 55 a §§
samt 110 kap. 4 och 21 §§ socialförsäkringsbalken samt 4 kap.
10 § lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken. Förordning (2014:875).

9 § Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas inte för
den första dagen i en sjukperiod (karensdag). Som karensdag
räknas endast dag under vilken stöd skulle ha lämnats, om inte
bestämmelsen om karensdag hade gällt. Den som blir sjuk inom
fem kalenderdagar efter en sjukperiod slipper en ny karensdag.
Ingen deltagare ska få avdrag under mer än tio karensdagar
under en period om tolv månader.

Karensdagen gäller dock inte för den för vilken ett beslut
enligt 27 kap. 40 och 41 §§ socialförsäkringsbalken eller 13 §
första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön gäller.
Förordning (2010:1699).

Anmälan om ledighet

10 § När den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program
beviljat en deltagare ledighet skall anordnaren anmäla
ledigheten till Försäkringskassan. Förordning (2004:957).

Samordning med andra förmåner

11 § Aktivitetsstödet minskas, med de undantag som följer av
andra och tredje styckena, med de belopp som lämnas som

1. sjukersättning och aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken,

2. allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken,

3. särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken,

4. annan pensionsförmån än enligt 1–3 som lämnas på grund av
förvärvsarbete utom när den dagpenning enligt lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring som ligger till grund för
aktivitetsstödet redan har minskats med förmånen enligt 5 §
förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, eller

5. livränta på grund av arbetsskada enligt
socialförsäkringsbalken eller motsvarande ersättning enligt
någon äldre författning, dock inte barnlivränta eller
omställningslivränta.

Aktivitetsstödet minskas normalt med de belopp som deltagaren
får enligt första stycket. Om däremot en ersättning, en
pension eller ett tillägg enligt första stycket 1–3 lämnas med
mindre än ett helt belopp eller om det är fråga om livränta
enligt första stycket 5, minskas stödet endast till den del
som aktivitetsstödet och det andra beloppet utgör ersättning
för samma inkomstbortfall.

Aktivitetsstödet minskas inte till följd av en livränta enligt
första stycket 5, om deltagaren omedelbart innan programmet
påbörjas förvärvsarbetat och samtidigt fått livränta. Med
förvärvsarbete likställs tid under vilken deltagaren får
ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2010:1699).

12 § Aktivitetsstödet minskas också för den som får

– föräldrapenning eller rehabiliteringspenning enligt
socialförsäkringsbalken, eller

– lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare,
dock inte löneutfyllnad som lämnas på grund av aktiviteten.

Aktivitetsstödet minskas i dessa fall med de belopp som för
samma tid lämnas som föräldra- eller rehabiliteringspenning,
lön eller anställningsförmåner. Förordning (2010:1699).

13 § Aktivitetsstödet minskas också för den som för samma tid
som aktivitetsstödet får

– studiehjälp eller studiemedel enligt studiestödslagen
(1999:1395), eller

– ersättning enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

I dessa fall minskas aktivitetsstödet med de belopp som den
andra ersättningen utgör. Försäkringskassan skall betala de
belopp som aktivitetsstödet minskats med till Centrala
studiestödsnämnden. Förordning (2006:1551).

14 § Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning lämnas inte
till den som

1. har rätt till etableringsersättning enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, eller

2. är intagen i kriminalvårdsanstalt utan att delta i någon
av de i 11 kap. 1 § 1–4 fängelselagen (2010:610) angivna
särskilda utslussningsåtgärderna. Förordning (2014:875).

Varning och avstängning från rätt till ersättning

14 a § En programdeltagare ska varnas om han eller hon under
programtid utan godtagbart skäl

1. inte medverkat till att upprätta en individuell
handlingsplan,

2. inte lämnat en aktivitetsrapport till den offentliga
arbetsförmedlingen inom utsatt tid,

3. inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga
arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid en
överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,

4. inte sökt anvisat lämpligt arbete, eller

5. inte aktivt sökt lämpliga arbeten.

Om programdeltagaren missköter arbetssökandet enligt första
stycket vid upprepade tillfällen, utan att däremellan
uppfylla ett arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av från
rätt till ersättning. Avstängningstiden ska vara 1
ersättningsdag vid det andra tillfället, 5 ersättningsdagar
vid det tredje tillfället, 10 ersättningsdagar vid det fjärde
tillfället och 45 ersättningsdagar vid varje ytterligare
tillfälle. Förordning (2014:875).

14 b § En programdeltagare ska stängas av från rätt till
ersättning i 5 ersättningsdagar om han eller hon under
programtid utan godtagbart skäl

1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete,

2. genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en
anställning inte kommit till stånd, eller

3. avvisat någon insats, aktivitet eller annan
arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom programmet.

Om programdeltagaren förlänger tiden i arbetslöshet enligt
första stycket vid upprepade tillfällen, utan att däremellan
uppfylla ett arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av från
rätt till ersättning i 10 ersättningsdagar vid det andra
tillfället och i 45 ersättningsdagar vid varje ytterligare
tillfälle. Förordning (2014:875).

14 c § En programdeltagare ska stängas av från rätt till
ersättning i 45 ersättningsdagar om han eller hon under
programtid

1. utan giltig anledning lämnat sitt arbete, eller

2. på grund av otillbörligt uppträdande skilts från sitt
arbete.

Programdeltagaren ska dock stängas av i 20 ersättningsdagar
om det är sannolikt att anställningen skulle ha varat högst
10 dagar. Förordning (2014:875).

14 d § Vid bedömningen enligt 14 a § av om programdeltagaren
har godtagbart skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten
ska hänsyn tas till det program som deltagaren deltar i och
vilket skede av programmet deltagaren är i.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
föreskrifter om i vilka fall en deltagare ska anses ha
godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten med
hänsyn till det program som deltagaren deltar i och vilket
skede av programmet deltagaren är i. Förordning (2014:875).

14 e § Bestämmelsen i 44 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring ska tillämpas vid bedömningen enligt
14 a eller 14 b § av om ett arbete är lämpligt.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela
ytterligare föreskrifter om lämpligt arbete.
Förordning (2014:875).

14 f § En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 14 c §
är att en programdeltagare av hälsoskäl inte kan återgå vare
sig till tidigare arbete eller till något annat arbete hos
arbetsgivaren. Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett
läkarintyg som utfärdats innan anställningen upphör.
Förordning (2014:875).

14 g § En programdeltagare ska stängas av från rätt till
ersättning om han eller hon medvetet eller av grov
vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter
till Försäkringskassan om ett förhållande som är av betydelse
för rätt till ersättning.

Ett beslut enligt första stycket ska avse 130
ersättningsdagar. Om det finns förmildrande omständigheter
får avstängningen avse färre dagar, dock lägst 45
ersättningsdagar, och om det finns försvårande omständigheter
får avstängningen avse fler dagar, dock högst 195
ersättningsdagar. Förordning (2014:875).

14 h § Avstängningen ska gälla

1. från och med den dag då grunden för avstängningen
inträffade, om avstängningen har beslutats enligt 14 a, 14 b
eller 14 c §, och

2. från och med den dag då Försäkringskassan inledde
utredning av grunden för avstängningen, om avstängningen har
beslutats enligt 14 g §.

Om ett förhållande som medför avstängning inträffar under en
pågående avstängning, ska dock den nya avstängningen gälla
från utgången av den föregående.

I avstängningstiden ingår dagar som det skulle ha lämnats
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för om avstängning
inte hade skett och dagar då programdeltagaren utfört
förvärvsarbete. Förordning (2014:875).

14 i § En avstängning enligt 14 a, 14 b eller 14 c § får inte
pågå längre än 112 kalenderdagar räknat från den dag då
avstängningen började gälla enligt 14 h §.
Förordning (2014:875).

14 j § Arbetsförmedlingen beslutar i frågor om varning och
avstängning enligt 14 a, 14 b och 14 c §§. När avstängning
har beslutats ska Arbetsförmedlingen skyndsamt underrätta
Försäkringskassan om beslutet samt om grunden för avstängning
och dagen då grunden för avstängning inträffade.
Försäkringskassan beslutar vilka dagar som ingår i
avstängningstiden.

Försäkringskassan beslutar i frågor om avstängning enligt
14 g §. Förordning (2014:875).

14 k § Ärenden om varning eller avstängning ska behandlas
skyndsamt.

Ett beslut om varning eller avstängning gäller omedelbart.
Förordning (2014:875).

Interimistiska beslut

14 l § Arbetsförmedlingen får besluta att en programdeltagare
ska stängas av från rätt till ersättning för tid till dess
att ett ärende har avgjorts, om det finns sannolika skäl att
anta att myndigheten kommer att stänga av deltagaren från
rätt till ersättning enligt 14 a, 14 b eller 14 c §.
Avstängningen ska avse det antal ersättningsdagar som kan
antas komma att gälla enligt ett slutligt beslut.
Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta Försäkringskassan
om beslutet.

Försäkringskassan får besluta om ersättning till en
programdeltagare för tid till dess att ett ärende har
avgjorts, om

1. ersättningens belopp inte kan bestämmas utan betydande
dröjsmål,

2. Arbetsförmedlingen beslutat att stänga av deltagaren från
rätt till ersättning enligt första stycket eller enligt 14 a,
14 b eller 14 c §, eller

3. det finns sannolika skäl att anta att Försäkringskassan
kommer att stänga av deltagaren från rätt till ersättning
enligt 14 g §.

Försäkringskassans beslut enligt andra stycket ska avse den
ersättning som kan antas gälla enligt ett slutligt beslut i
ärendet. Förordning (2014:875).

Stöd till resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader

15 § Kostnader för resor, logi, dubbelt boende och vissa
kostnader får ersättas enligt 16-22 §§ om de överstiger 50
kronor och är nödvändiga för att någon ska kunna

– ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program,

– ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering som inte är en
del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller

– genomgå utredning som Arbetsförmedlingen beslutar om inför en
anvisning till ett program.

Ersättningen beräknas och betalas ut av Arbetsförmedlingen.
Förordning (2007:919).

15 a § Har upphävts genom förordning (2002:1057).

15 b § Har upphävts genom förordning (2002:1057).

15 c § Har upphävts genom förordning (2002:1057).

Resor

16 § Kostnader för dagliga resor får ersättas till den del de
överstiger 600 kronor per månad eller kostnaden för normal
dagpendling på orten.

Den som inte reser dagligen får ersättas med skälig kostnad för

– en resa till och från den plats där han eller hon tar del av
programmet, rehabiliteringen eller genomgår utredning, och

– en hem- och återresa per månad.

Kostnader för resa med eget fordon får ersättas om det är
motiverat att en resa görs med eget fordon. Ersättningen lämnas
då med högst 185 öre per kilometer. Vid samåkning lämnas
därutöver ersättning med 25 öre per passagerare och kilometer.
Förordning (2010:2024).

17 § Ersättning får lämnas för en familjemedlems eller någon
annan närståendes kostnad för en hem- och återresa om det
behövs för att en person med funktionshinder skall kunna resa.
Förordning (2002:1057).

18 § Den som har ett funktionshinder och tar del av ett
arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning även för

– resekostnader vid ett uppehåll i verksamheten som är längre
än tio kalenderdagar i följd, och

– obligatoriska studieresor i Sverige eller till ett land inom
Norden. Förordning (2002:1057).

Logi och dubbelt boende

19 § Kostnader för logi och merkostnader för dubbelt boende får
ersättas med

– 110 kronor per dag, dock högst 2 400 kronor per månad, eller

– den faktiska kostnaden, om tiden på annan ort än hemorten är
kortare än 30 dagar och kostnaden är skälig.
Förordning (2002:1057).

Vissa kostnader

20 § Kostnader för läkarundersökningar, sakkunnigutlåtanden,
särskild utrustning samt utredning som Arbetsförmedlingen
beslutar om inför en anvisning till ett program eller
arbetslivsinriktad rehabilitering får ersättas med den faktiska
kostnaden. Förordning (2007:919).

21 § Om det är nödvändigt att en person med funktionshinder
har en ledsagare i samband med resor vars kostnader ersätts
enligt denna förordning, får ersättning till ledsagaren lämnas
för

– skäliga resekostnader,

– skäligt traktamente,

– skälig logikostnad, och

– förlorad arbetsförtjänst med faktisk förlust.

Ersättning för traktamente, logi och förlorad arbetsförtjänst
får därutöver lämnas under högst tio dagar om det är önskvärt
att ledsagaren deltar i träningen av den som har
funktionshindret. Förordning (2002:1057).

22 § Till en elev med funktionshinder som genomgår utbildning i
grundskolan från och med år 7 eller gymnasieskolan eller
motsvarande och inte fyllt 20 år och som efter beslut av
Arbetsförmedlingen tar del av vägledning, lämnas ersättning för

– resekostnader enligt 16-18 §§, och

– styrkta kostnader för kost och logi.

Ersättning enligt denna paragraf lämnas dock inte till den som
har rätt till ersättning enligt någon annan bestämmelse i denna
förordning. Förordning (2007:919).

Gemensamma bestämmelser

Återbetalning och återkrav

23 § En mottagare av ekonomiskt stöd eller ersättning enligt
denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon
genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har förorsakat att stöd eller ersättning har lämnats på
felaktig grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd eller ersättning i annat fall har lämnats på felaktig
grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren
återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller
skäligen borde ha insett felet. Förordning (2010:390).

23 a § Om en mottagare av ekonomiskt stöd eller ersättning är
återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska den myndighet som har
betalat ut stödet eller ersättningen besluta att återkräva det
felaktigt utbetalda beloppet. Förordning (2010:390).

23 b § Vid återkrav enligt 23 a § får den myndighet som har
fattat beslutet om återkrav bevilja anstånd med betalningen
eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en
avbetalningsplan. Myndigheten ska i sådana fall ta ut ränta på
det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller
avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan
det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Förordning (2010:390).

23 c § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 23 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den
återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller
träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 23 b § och
betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om
anstånd eller avtalet. Förordning (2010:390).

23 d § Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges
personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra
omständigheter finns särskilda skäl för det, får den myndighet
som har beslutat om återkravet eller kravet på ränta helt
eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 23 a §
eller ett krav på ränta enligt 23 b eller 23 c §. Myndigheten
ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är
och dokumentera den information som ligger till grund för
beslutet. Förordning (2010:390).

23 e § Vid återkrav enligt 23 a § får den myndighet som har
beslutat om återkravet, vid en senare utbetalning av stöd
eller ersättning till den återbetalningsskyldige, besluta att
dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som betalats ut
för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt
23 b eller 23 c §. Förordning (2010:390).

24 § Har upphävts genom förordning (2010:390).

Uppgiftsskyldighet

24 a § Arbetsförmedlingen ska till Försäkringskassan lämna
följande uppgifter om en person som ska få aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning:

1. namn, personnummer eller samordningsnummer,

2. under vilken tidsperiod han eller hon är anvisad till ett
program,

3. omfattningen av programmet,

4. vem som anordnar programmet eller en aktivitet,

5. huruvida den som är under 20 år, eller under det första
kalenderhalvåret det år som personen fyller 20 år, har
gymnasieexamen eller har gymnasieintyg efter minst tre års
studier på ett introduktionsprogram, och

6. lön, andra anställningsförmåner och sådan pensionsförmån
som avses i 11 § första stycket 4. Förordning (2014:875).

24 b § Försäkringskassan ska till Arbetsförmedlingen lämna
följande uppgifter om en person som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin och uppbär aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning.
– namn, personnummer och, i förekommande fall,
samordningsnummer,
– antalet dagar med ersättning i jobb- och utvecklingsgarantin,
och
– om personens ersättning grundas på arbetslöshetsersättning
eller inte. Förordning (2009:13)

24 c § Försäkringskassan ska till Arbetsförmedlingen lämna
följande uppgifter om en person som är frånvarande från ett
arbetsmarknadspolitiskt program på grund av sjukdom och som
får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

– namn, personnummer och, i förekommande fall,
samordningsnummer, och

– datum för anmälan av sjukdomsfall till Försäkringskassan.
Förordning (2009:1598).

24 d § Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har
betydelse för inspektionens tillsyn över handläggningen av
och rutinerna för handläggning av ärenden om varning eller
avstängning från rätt till aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning, eller för inspektionens uppföljning på
området. Förordning (2015:6).

24 e § Försäkringskassan ska till Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har
betydelse för inspektionens tillsyn över handläggningen av
och rutinerna för handläggning av ärenden om avstängning från
rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, eller
för inspektionens uppföljning på området.
Förordning (2015:6).

Omprövning och överklagande

25 § Bestämmelserna i 113 kap. 2–17, 19, 20 och 21 §§
socialförsäkringsbalken om ändring, omprövning och
överklagande tillämpas på Försäkringskassans beslut om
aktivitetsstöd och utvecklingsersättning.

Utöver vad som följer av första stycket ska Försäkringskassan
ändra ett beslut om aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning som har blivit felaktigt på grund av
att ett beslut från Arbetsförmedlingen om avstängning har
ändrats eller undanröjts. Ändring ska dock inte göras om det
är till den enskildes nackdel. Förordning (2014:875).

25 a § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får
beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet.

Arbetsförmedlingen ska ändra ett beslut om avstängning som
blivit felaktigt på grund av att ett tidigare beslut om
varning eller avstängning ändrats eller undanröjts.
Förordning (2014:875).

25 b § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut än Arbetsförmedlingens beslut om omprövning av
beslut enligt 14 a, 14 b, 14 c, 14 l eller 23 e § får dock
inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2014:875).

25 c § Om Arbetsförmedlingens beslut om avstängning ändras
eller undanröjs ska Arbetsförmedlingen skyndsamt underrätta
Försäkringskassan om det. Förordning (2014:875).

Vad som gäller vid arbetskonflikter

26 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt tillämpas på stöd enligt denna förordning, med
undantag för

– stöd som har beviljats före konfliktens utbrott eller sökts
före varsel om konflikten,

– stöd som i annat fall uppenbarligen skulle ha lämnats även om
konflikten inte inträffat,

– stöd som blivit aktuellt på annat sätt hos Arbetsförmedlingen
före varsel, och

– stöd till personer med funktionshinder som av medicinska
eller sociala skäl behöver utbildning på grund av
funktionsnedsättningen. Förordning (2007:919).

Bemyndigande

27 § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning när det gäller frågor om
stöd till resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader.

Försäkringskassan får, efter att ha gett Arbetsförmedlingen
tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning när det gäller frågor om
aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Arbetsförmedlingen
får dock, efter att ha gett Försäkringskassan tillfälle att
yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning när det gäller frågor om varning och avstängning
enligt 14 a, 14 b och 14 c §§. Förordning (2014:875).

Övergångsbestämmelser

1996:1100

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Till den som före den 1 januari 1997 påbörjat en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd som avses i 1 § lämnas dagpenning
med det belopp som gällde före den 1 januari 1997.

3. När vuxenstudiestöd skall beräknas enligt 7 kap.
studiestödslagen (1973:349) eller enligt lagen (1983:1030) om
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och stödet avser
studier som bedrivs före den 1 juli 1997, gäller punkt 3 av
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(1996:1103) om ändring i förordningen (1987:406) om
arbetsmarknadsutbildning i stället för 2 §.

1997:588

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

2. När vuxenstudiestöd skall beräknas enligt 7 kap.
studiestödslagen (1973:349) eller enligt lagen (1983:1030) om
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och stödet avser
studier som bedrivs före den 1 januari 1998, gäller
bestämmelsen i 2 § i dess äldre lydelse.

3. Till den som före den 1 juli 1997 beviljats
utbildningsbidrag för verksamhet som regleras i förordningen
(1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen
näringsverksamhet lämnas dagpenning även för tiden från och med
den 1 juli 1997 med det belopp som gällde före detta datum.

1998:1790

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Deltagare
som har utbildningsbidrag enligt i 1 § i dess lydelse före den
1 januari 1999 får efter ikraftträdandet rätt till
utbildningsbidrag enligt den nya lydelsen.

2000:639

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Den som får
utbildningsbidrag enligt förordningen i dess lydelse före den 1
augusti 2000 får efter ikraftträdandet aktivitetsstöd enligt
den nya lydelsen.

2000:975

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För
personer som anvisats ett program före ikraftträdandet gäller
13 § i sin äldre lydelse.

2001:267

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre
lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats
enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

2002:1057

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre
bestämmelser om att den allmänna försäkringskassan beräknar och
betalar ut särskilt stöd till resor m.m. till personer med
funktionshinder m.m. gäller dock till och med den 30 juni 2003
om beslut om stöd fattats före ikraftträdandet. Äldre
bestämmelser gäller också för särskilt utbildningsbidrag och
för samordning av förmåner enligt 11 § som avser tid före
ikraftträdandet.

2004:264

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har fattats
enligt smittskyddslagen (1988:1472) före ikraftträdandet.

2006:1551

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. För den som beviljats ett interpraktikstipendium eller den
som enligt den upphävda 10 a § förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program behåller lön och andra
anställningsförmåner under utbildningstiden gäller 4 § i sin
äldre lydelse.

3. De upphävda paragraferna 5 a och 5 c gäller fortfarande för
den som anvisats friåret respektive plusjobb före den 1 januari
2007.

4. För rekryteringsbidrag som lämnats enligt den upphävda lagen
(2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande gäller
13 § i sin äldre lydelse.

5. För den som fått arbetslöshetsersättning under den längsta
tid ersättning kan lämnas gäller, vid bestämmande av med vilket
belopp aktivitetsstöd skall lämnas, för tid före den 5 mars
2007 5 § första stycket i sin äldre lydelse i stället för 5 §
andra stycket i sin nya lydelse. Förordning (2007:31).

2007:416

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid
ikraftträdandet deltar i aktivitetsgarantin.

3. Till den som den 2 juli 2007 deltar i aktivitetsgarantin och
som i direkt anslutning till den eller med en period av
förvärvsarbete emellan anvisas till jobb- och
utvecklingsgarantin, lämnas aktivitetsstöd med ett belopp som
motsvarar vad som senast lämnades i aktivitetsstöd under
deltagandet i aktivitetsgarantin. Förordning (2007:1302).

4. Till den som efter att ha deltagit i aktivitetsgarantin
haft en anställning med särskilt anställningsstöd i form av
plusjobb enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd
och i anslutning till anställningens upphörande tagit del i
jobb- och utvecklingsgarantin, lämnas aktivitetsstöd med 65
procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste
arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kronor per dag.
Förordning (2008:118).

2007:1302

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och ska
tillämpas från och med den 1 juli 2007.

2007:1361

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. För den som haft kostnader för resa före ikraftträdandet
gäller 16 § i dess äldre lydelse.

2008:118

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008 och ska
tillämpas från och med den 2 juli 2007.

2009:1598

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. I fråga om personer som har gjort sin sjukanmälan före
den 1 januari 2010 ska Försäkringskassan, i stället för
uppgiften i 24 c § andra strecksatsen, lämna uppgift till
Arbetsförmedlingen om att en person är fortsatt
sjukfrånvarande.

2010:390

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav
av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.

2010:446

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010 i fråga om
14 § och i övrigt den 21 juni 2010.

2010:1462

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före
ikraftträdandet påbörjat det arbetsmarknadspolitiska
programmet lyft.

2010:1699

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter i 8, 9, 11 och 12 §§ gäller fortfarande
i fråga om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som avser
tid före ikraftträdandet.

3. Det som föreskrivs om minskning av aktivitetsersättning i
11 § första och andra styckena gäller också i fråga om belopp
som lämnas som särskild efterlevandepension och garantipension
till särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen
(2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken, eller
hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen
(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär
folkpension.

2012:173

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.

2. Vid tillämpningen av 3 och 24 a §§ ska med gymnasieexamen
jämställas slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat
program eller ett individuellt program med minst tre års
studier inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

2013:398

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.

2014:875

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014 i fråga
om 8, 14 och 24 a §§ och i övrigt den 1 mars 2015.

2. Förhållanden som inträffat före den 1 mars 2015 ska inte
leda till åtgärd enligt 14 a–c §§.

3. Uppgifter som har lämnats till Försäkringskassan före den
1 mars 2015 ska inte leda till åtgärd enligt 14 g §.