Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

SFS nr
1996:1118
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1996-11-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1212

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana
produkter av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska
unionens tulltaxa i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.
5Lag (2011:1212).

Beteckningar på och symboler för kristallglas

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om beteckningar och symboler som skall vara
skyddade i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 1 § och
om förutsättningarna för att de skall få användas.

Kompletterande information i vissa fall

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur en framställning med ett varumärke som
innehåller en sådan beteckning som avses i 2 § skall kompletteras så
att det inte uppstår missförstånd om egenskaperna hos den vara som
marknadsförs. Detsamma gäller om varumärket innehåller en beteckning
som kan förväxlas med en beteckning som avses i 2 §.

Det som sägs om varumärke skall också gälla ett företagsnamn eller
annan text som används i marknadsföringen av sådana produkter som
avses i 1 §.

Analysmetoder

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur en analys skall genomföras för att
fastställa om förutsättningarna är uppfyllda för att en produkt skall
få bära beteckningar och symboler av det slag som avses i 2 §.

Tillsyn och sanktioner

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs.

6 § Vid en prövning av om föreskrifter som har meddelats med
stöd av denna lag har överträtts tillämpas marknadsföringslagen
(2008:486), med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Lag (2008:500).