Förordning (1996:114) med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten

SFS nr
1996:114
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-02-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1074
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1017

Uppgifter

1 § Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja
utvecklingen av flygtekniken inom landet. Förordning (1998:1533).

2 § Flygtekniska försöksanstalten skall särskilt

1. mot ersättning bedriva flygteknisk forsknings- och
försöksverksamhet,

2. bedriva forskning med beaktande av krav på relevans och
vetenskaplig kvalitet,

3. verka för samverkan mellan civil och militär forskning samt
nationell och internationell forskning,

4. följa utvecklingen av den flygtekniska forskningen i länder
som har en ledande ställning inom området,

5. samla, ordna, bearbeta samt offentliggöra forskningsresultat
och andra rön inom sitt verksamhetsområde.

Anstalten skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet
mellan kvinnor och män. Förordning (1999:1017).

3 § Ersättning för forsknings- och försöksverksamhet som anstalten
utför åt någon annan skall tas ut enligt taxa som fastställs av
anstalten.

3 a § Flygtekniska försöksanstalten skall, inom ramen för
gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport, stödja
svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet.
Förordning (1999:1017).

3 b § Flygtekniska försöksanstalten skall, samtidigt som den
lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) ge in kopior av samtliga
internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som
anstalten ingått under året. För varje överenskommelse skall
det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för
överenskommelsen. Förordning (1999:1017).

Myndighetens ledning

4 § Flygtekniska försöksanstalten leds av en styrelse som ansvarar
för verksamheten.

Anstaltens generaldirektör är chef för myndigheten och ansvarar för
och leder verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

När generaldirektören inte är i tjänst sköts uppgifterna av den
tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Flygtekniska
försöksanstalten med undantag av 3, 6, 12, 23 och 30 §§.

Vad som sägs i 7 § 3 och 9 § verksförordningen om myndighetschefens
ansvar skall i stället gälla för styrelsen.

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Flygtekniska försöksanstalten. Förordning (1996:512).

Anställning

6 a § En anställning som beslutas av Flygtekniska
försöksanstalten får tidsbegränsas att gälla tills vidare, dock
längst sex år, om den som skall anställas är yrkesofficer i
Försvarsmakten. Om den anställde endast har en kortare tid till
dess han eller hon skall gå i pension eller deltar i ett
pågående projekt eller om det i övrigt finns synnerliga skäl
får en sådan anställning förlängas med högst två år.
Förordning (1999:1017).