Lag (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.

SFS nr
1996:1179
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1851

1 § Denna lag gäller utbetalda, statligt reglerade räntebärande lån
eller lånedelar, som har beviljats under medverkan av Boverket,
Bostadsstyrelsen eller en länsbostadsnämnd enligt de författningar
som anges i bilagan till denna lag, och lån enligt förordningen
(1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål.

2 § Som lånevillkor för lån eller lånedelar enligt 1 § skall –
utöver låneförbindelsen – de villkor gälla som framgår dels av den
författning som är tillämplig för lånet, dels av lagen (1989:567) om
ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. Vad som
föreskrivs i dessa författningar om överklagande skall dock inte
tillämpas. Författningsbestämmelserna skall i fortsättningen endast
ha betydelse som lånevillkor.

Avgift som föreskrivs i förordningen (1981:340) om avgift för
administration av statliga bostadslån m.m. får tas ut även om
avgiften inte angetts särskilt i avtalet. Avgiften får höjas endast
om en ändring är påkallad av en ökad kostnad för lånehanteringen.

3 § Vid tillämpningen av avtalsvillkoren ska låneförvaltaren ta
till vara låntagarens intressen med tillbörlig omsorg och även
i övrigt iaktta god kreditgivningssed.

Konsumentkreditlagen (2010:1846) gäller inte i fråga om sådana
lån eller lånedelar som avses i 1 §. Lag (2010:1851).

Övergångsbestämmelser

1996:1179

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Lagen tillämpas inte vid handläggningen av sådana frågor som rör
de i 1 § avsedda lånen som har väckts hos SBAB, Statens
Bostadslåneaktiebolag eller Venantius Aktiebolag före den 1 januari
1997.

Bilaga

1. Kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån och
motsvarande äldre bestämmelser

2. Kungörelsen (1948:566) angående statslån till kollektiva
tvätterier

3. Kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för
flerfamiljshus och motsvarande äldre bestämmelser

4. Kungörelsen (1956:334) angående statslån till kollektiva
tvätterier m.m.

5. Kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.

6. Kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.

7. Kungörelsen (1957:367) om statslån för anordnande av allmänna
samlingslokaler m.m.

8. Kungörelsen (1959:371) om lån från lånefonden för inventarier i
studentbostäder

9. Bostadslånekungörelsen (1962:537)

10. Kungörelsen (1962:538) om förbättringslån

11. Tomträttslånekungörelsen (1965:905)

12. Bostadslånekungörelsen (1967:552)

13. Räntelånekungörelsen (1967:553)

14. Kungörelsen (1968:227) om markförvärvslån till kommun

15. Kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda
lägenheter

16. Kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna
samlingslokaler

17. Kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus

18. Kungörelsen (1974:255) om tilläggslån till kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse

19. Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946)

20. Förordningen (1976:257) om lån för förvärv av
egnahemsfastigheter i vissa fall

21. Förordningen (1976:260) om hyresförlustlån

22. Förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus m.m.

23. Förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus

24. Förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m.m.

25. Förbättringslåneförordningen (1980:261)

26. Förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i
bostadshus

27. Förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i
kommunala och landstingskommunala byggnader m.m.

28. Förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av
bostadsfastigheter för permanent bruk

29. Förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften vid ombildning
av hyresrätt till bostadsrätt

30. Förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i
bostadshus

31. Förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till
särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter

32. Förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti

33. Förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter
som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868)

34. Förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i
vissa fall

35. Förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i
bostadsområden med outhyrda lägenheter

36. Nybyggnadslåneförordningen (1986:692) för bostäder

37. Ombyggnadslåneförordningen (1986:693) för bostäder

38. Förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp
av egna hem

39. Förordningen (1989:573) om ändrade villkor för vissa lån som
beviljats för anordnande av studentbostäder

40. Förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av
bostadshus m.m.