Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

SFS nr
1996:1191
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:220

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 8
kap. 4, 6 och 7 §§ budgetlagen (2011:203). Förordning (2011:220).

2 § Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.
Förordning (1998:1427).

3 § Denna förordning gäller försäljning av statens lösa egendom. Vad
som sägs om försäljning gäller även byte.

4 § Förordningen gäller inte försäljning av frivilligt
efterfrågade varor som staten tillhandahåller som ett led i en
avgiftsbelagd verksamhet. Bestämmelser om detta finns i
avgiftsförordningen (1992:191).

Förordningen gäller inte heller försäljning som är förenad med
rätt till hyra och återköp eller liknande förfarande.
Bestämmelser om detta finns i 2 kap. 5 §
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

I förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta
egendom, m.m. finns bestämmelser om upplåtelse av tomträtt
samt överlåtelse av tomträtt och sådan byggnad som är lös
egendom. Förordning (2011:220).

Aktier

5 § Försäljning av aktier och andelar får endast ske efter
särskilt medgivande från regeringen.

Ett sådant medgivande krävs inte vid försäljning av aktier som
är upptagna till handel på en reglerad marknad eller föremål
för handel på någon annan organiserad marknadsplats, om en
myndighet har tagit emot dem som gåva eller förvärvat dem
genom förordnande i testamente. Förordning (2011:220).

Övrig lös egendom

6 § Försäljning av övrig lös egendom får ske om egendomen inte
längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar.

Affärsmässighet

7 § Försäljning skall genomföras affärsmässigt.

8 § I kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) finns
bestämmelser om dispositionen av försäljningsinkomster.
Förordning (2011:220).

9 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2011:220).