Förordning (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009)

SFS nr
1996:12
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1996-01-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:540
Upphävd
2013-09-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1307

Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond

1 § Den som vill upprätta en begränsningsfond enligt 10 kap. 6 §
sjölagen (1994:1009) skall skriftligen ansöka om detta hos domstolen
samt lämna uppgifter om

1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,

2. fartygets dräktighet beräknad enligt 9 kap. 5 § 6 sjölagen,

3. fartygsägarens namn och adress,

4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller ställt
säkerhet för fartygsägarens ansvar, och

5. namn och adress på samtliga kända sakägare.

Sökanden skall till domstolen ge in en kopia av ett sådant
certifikat för fartyget som avses i 10 kap. 12 eller 13 §§ sjölagen
samt en handling som visar den uppgift om fartygets dräktighet som
avses i första stycket 2.

2 § Bestämmelserna i 2 6 §§ förordningen (1985:68) om
begränsningsfond skall tillämpas i fråga om en sådan begränsningsfond
som upprättas enligt 10 kap. 6 § sjölagen.

Om en sådan dom som anges i 4 § den förordningen har meddelats i en
främmande stat som har tillträtt den i 10 kap. 1 § första stycket
sjölagen angivna 1992 års ansvarighetskonvention (konventionsstat),
skall även en kopia av beslutet om verkställighet enligt 21 kap. 6 §
sjölagen ges in.

Försäkring eller annan säkerhet för svenska fartyg

3 § Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet som
avses i 10 kap. 12 § första stycket sjölagen prövas av
Finansinspektionen.

Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket sjölagen
utfärdas

av inspektionen.

4 § Ansökan om ett certifikat görs hos Finansinspektionen på
formulär som fastställs av inspektionen.

5 § Har ansvaret för ett fartyg som inte ägs av staten täckts av en
försäkring skall till ansökan om certifikatet fogas ett intyg av
försäkringsgivaren. Av intyget skall framgå att

1. försäkringen täcker det ansvar som avses i 10 kap. 12 § första
stycket sjölagen, och

2. försäkringen under certifikatets giltighetstid inte kan upphöra
att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt
meddelande om tiden för försäkringens upphörande kom in till
Finansinspektionen, om inte certifikatet har tillställts inspektionen
eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Det intyg som avses i första stycket skall vara avfattat på svenska
eller engelska.

6 § Har ägaren täckt sitt ansvar med en annan säkerhet än
försäkring, skall 5 § första stycket 2 och andra stycket tillämpas.

7 § Certifikatet skall utfärdas på formulär enligt bilaga till denna
förordning. För ett fartyg som ägs av staten skall användas formulär
1 och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.

Finansinspektionen skall sända certifikatet till fartygets ägare.

Försäkring eller annan säkerhet för utländska fartyg

8 § För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat
och inte ägs av en främmande stat skall ett certifikat som avses i 10
kap. 13 § andra stycket sjölagen vara utfärdat eller bestyrkt av en
behörig myndighet i registreringsstaten. Certifikatet, som skall vara
avfattat på engelska eller franska eller innehålla en översättning
till ett av dessa språk, skall innehålla de uppgifter som anges i
formulär 2.

9 § För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en
konventionsstat och inte ägs av en främmande stat skall
Finansinspektionen utfärda ett certifikat som avses i 10 kap. 13 §
andra stycket sjölagen. Ansökan om ett certifikat för ett sådant
fartyg görs hos Finansinspektionen senast trettio dagar innan
fartyget kan förväntas komma till en svensk hamn eller till en annan
tilläggsplats som är belägen inom svenskt sjöterritorium. Ansökan,
som skall vara avfattad på svenska eller engelska, skall innehålla
uppgift om

1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,

2. fartygsägarens namn och den ort där hans huvudsakliga verksamhet
bedrivs,

3. arten av den säkerhet som har ställts för ansvaret om fartygets
ansvar inte är täckt av en försäkring, och

4. en försäkringsgivares namn och den ort där hans huvudsakliga
verksamhet bedrivs samt den ort där försäkringen har utfärdats eller
säkerheten ställts; det som sägs om en försäkringsgivare gäller också
annan som har ställt säkerhet.

Har ägarens ansvar täckts av en försäkring, skall till ansökan fogas
ett intyg av försäkringsgivaren av vilket framgår att

1. försäkringen täcker det ansvar som avses i 10 kap. 13 § första
stycket sjölagen, och

2. försäkringen under certifikatets giltighetstid inte kan upphöra
att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt
meddelande om tiden för försäkringens upphörande kom in till
Finansinspektionen, om inte certifikatet har tillställts inspektionen
eller nytt certifikat har utfärdats.

Det intyg som avses i andra stycket skall vara avfattat på svenska
eller engelska.

10 § Har ägaren täckt sitt ansvar med en annan säkerhet än
försäkring, skall 9 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas.

11 § Om Finansinspektionen finner att försäkringen eller säkerheten
för ett fartyg som avses i 9 § är betryggande, skall certifikatet
utfärdas på formulär som fastställs av inspektionen.

Inspektionen skall sända certifikatet till fartygets ägare.

12 § Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för
ett fartyg som avses i 9 § skall jämställas med ett certifikat som
har utfärdats av Finansinspektionen enligt 11 §.

13 § För ett fartyg som ägs av en främmande stat skall ett
certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen vara
utfärdat av en behörig myndighet i den staten.

Övriga bestämmelser

14 § Finansinspektionen skall till Transportstyrelsen översända
kopior av certifikat som inspektionen har utfärdat.
Förordning (2008:1307).

15 § Har en sådan anmälan om upphörande av giltighet för försäkring
eller annan säkerhet som avses i 5 § första stycket 2 eller 9 §
andra stycket 2 kommit in till Finansinspektionen, skall
inspektionen omgående underrätta Transportstyrelsen om detta.
Förordning (2008:1307).

16 § Transportstyrelsen skall i samarbete med Tullverket och
Kustbevakningen kontrollera att den skyldighet att ta och
vidmakthålla en försäkring eller ställa en säkerhet som
föreskrivs i 10 kap. sjölagen fullgörs och att certifikat
medförs ombord på fartyg enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ i den
lagen. Förordning (2008:1307).

17 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av 3-13 §§ i denna förordning.
Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och
Kustbevakningen meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av 16 § i denna förordning.
Förordning (2008:1307).

Övergångsbestämmelser

1996:12

1. Denna förordning träder i kraft den 30 maj 1996. Genom
förordningen upphävs förordningen (1975:150) med
verkställighetsföreskrifter till lagen (1973:1198) om ansvarighet för
oljeskada till sjöss. I de fall lagen om ansvarighet för oljeskada
till sjöss skall tillämpas enligt övergångsbestämmelserna till lagen
(1995:1081) om ändring i sjölagen (1994:1009), skall dock
förordningen (1975:150) med verkställighetsföreskrifter till lagen
(1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss tillämpas.

2. Så länge Sverige är bundet av den i 10 kap. sjölagen angivna 1969
års ansvarighetskonvention skall i stället för de certifikat som
anges i 7 § användas formulär 3 för fartyg som ägs av staten och
formulär 4 för andra svenska fartyg.

Formulär 1

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar
för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial liability security in
respect of civil liability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja.

Issued in accordance with the provisions of Article VII on the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1992.

Fartygets namn Bokstäver eller Hemort Ägarens namn och
siffror som adress
identifierar
fartyget

Name of ship Distinctive Port of Name and address
number or registry of owner
letters
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och
att staten täcker dess ansvarighet inom de gränser som anges i
artikel V första stycket i 1992 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

This is to certify that the above-named ship is owned by the State
of Sweden and that the ship’s liability is covered within the limits
prescribed by Article V, paragraph 1, of the International Convention
on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Detta certifikat gäller till
This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av
Finansinspektionen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the
Swedish Financial Supervisory Authority

At den
(ort) on (datum)
(place) (date)

(den utfärdande tjänstemannens namnteckning
och titel)

(signature and title of issuing official)

Formulär 2

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar
för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial liability security in
respect of civil liability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1992.

Fartygets namn Bokstäver eller siffror Hemort Ägarens namn
som identifierar och adress
fartyget

Name of ship Distinctive number or Port of Name and
letters registry adress of owner
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring
eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i
artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för
skada orsakad av förorening genom olja.

This is to certify that there is in force in respect of the
above-named ship a policy of insurance or other financial security
satisfying the requirements of Article VII of the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Säkerhetens art
Type of Security

Säkerhetens giltighetstid
Duration of Security

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er)
som har ställt annan ekonomisk säkerhet

Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)

Namn
Name

Adress
Address

Detta certifikat gäller till
This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska
regeringens bemyndigande av Finansinspektionen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the
Swedish Financial Supervisory Authority

At den
(ort) on (datum)
(place) (date)

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)

(signature and title of issuing
official)

Formulär 3

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar
för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial liability security in
respect of civil liability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1969 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja.

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1969.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1992.

Fartygets namn Bokstäver eller Hemort Ägarens namn och
siffror som adress
identifierar
fartyget

Name of ship Distinctive Port of Name and address
numer or letters registry of owner
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och
att staten täcker dess ansvar inom de gränser som anges i artikel V
första stycket i 1969 års internationella konvention om ansvarighet
för skada orsakad av förorening genom olja.

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och
att staten täcker dess ansvar inom de gränser som anges i artikel V
första stycket i 1992 års internationella konvention om ansvarighet
för skada orsakad av förorening genom olja.

This is to certify that the above-named ship is owned by the State
of Sweden and that the ship’s liability is covered within the limits
prescribed by Article V, paragraph 1, of the International Convention
on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

This is to certify that the above-named ship is owned by the State
of Sweden and that the ship’s liability is covered within the limits
prescribed by Article V, paragraph 1, of the International Convention
on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Detta certifikat gäller till

This certificate is valid until
Utfärdat enligt den svenska
regeringens bemyndigande av Finansinspektionen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the
Swedish Financial Supervisory Authority

At den
(ort) on (datum)
(place) (date)

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)

(signature and title of issuing
official)

Formulär 4

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar
för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial liability security in
respect of civil liability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1969 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja.

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1969.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1992.

Fartygets namn Bokstäver eller Hemort Ägarens namn och
siffror som adress
identifierar
fartyget

Name of ship Distinctive Port of Name and address
number or registry of owner
letters
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring
eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i
artikel VII i 1969 års internationella konvention om ansvarighet för
skada orsakad av förorening genom olja.

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring
eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i
artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för
skada orsakad av förorening genom olja.

This is to certify that there is in force in respect of the
above-named ship a policy of insurance or other financial security
satisfying the requirements of Article VII of the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

This is to certify that there is in force in respect of the
above-named ship a policy of insurance or other financial security
satisfying the requirements of Article VII of the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Säkerhetens art
Type of Security

Säkerhetens giltighetstid
Duration of Security

Namn och adress för försäkringsgivaren
och/eller den (de) person(er) som har ställt annan ekonomisk säkerhet
Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)

Namn
Name

Adress
Address

Detta certifikat gäller till
This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av
Finansinspektionen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the
Swedish Financial Supervisory Authority

At den
(ort) on (datum)
(place) (date)

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing
official)