Förordning (1996:1298) om aviseringsregister

SFS nr
1996:1298
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1996-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:589
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:241

1 § För ändamål som avses i 2 § första stycket 1 lagen
(1995:743) om aviseringsregister får uppgifter om samtliga i
aviseringsregistret registrerade personer lämnas ut
(bruttoavisering) till följande myndigheter:

Rikspolisstyrelsen,
Kriminalvårdsstyrelsen,
Lantmäteriverket,
Vägverket,
Centrala studiestödsnämnden,
Totalförsvarets pliktverk,
kronofogdemyndigheterna.

Uppgifter som en myndighet får med stöd av första stycket och
som myndigheten inte får registrera skall omedelbart gallras.
Förordning (1999:922).

1 a § Aviseringsregistret får användas av Svenska kyrkan för
ändamål som avses i 2 § lagen (1995:743) om aviseringsregister.

Vad som sägs i 1 § om bruttoavisering gäller även Svenska
kyrkan. Förordning (1999:922).

2 § Aviseringsregistret får användas för ändamål som avses i 2 §
första stycket 3 lagen (1995:743) om aviseringsregister när uppgifter
om en nordisk medborgare som är folkbokförd i Sverige skall lämnas
till central registreringsmyndighet för folkbokföring i det nordiska
land personen är medborgare i. Uppgifterna får lämnas ut på medium
för automatisk databehandling.

3 § Riksskatteverket skall före utgången av varje kalenderår lämna
uppgift till en kommun om varje barn i kommunen som under det
kommande året fyller sju år och, om kommunen bestämmer det, sex år,
och som är upptaget i ett lokalt folkbokföringsregister.

Ändras uppgift i aviseringsregistret i fråga om barn som under året
fyller lägst sju och, om kommunen bestämmer det, sex år, och högst
sexton år, skall Riksskatteverket snarast underrätta kommunen om
ändringen.

4 § Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna får ha
terminalåtkomst till uppgift som avses i 4 § 5 lagen (1995:743)
om aviseringsregister.

Skattemyndigheterna får ha terminalåtkomst till uppgift som
avses i 4 § 7 och 8 lagen om aviseringsregister.

Valmyndigheten får ha terminalåtkomst till uppgift som avses i
4 § 6, 9 och 11 lagen om aviseringsregister.
Förordning (2001:241).

4 a § En myndighet får ha terminalåtkomst till uppgift om
samordningsnummer om myndigheten har rätt att registrera
uppgiften. Förordning (1999:922).

4 b § Svenska kyrkan får ha terminalåtkomst till
aviseringsregistret i fråga om uppgift om personnummer, namn,
adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning och
folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen.
Förordning (1999:922).

5 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om sökbegrepp för
aviseringsregistret enligt 7 § andra stycket lagen (1995:743) om
aviseringsregister.

6 § Har en svensk medborgare avregistrerats från
folkbokföringen som utflyttad skall de uppgifter som avses i 4 §
1-2, 4, 6 och 10 lagen (1995:743) om aviseringsregister
bevaras även efter den gallringstid som anges i 8 § tredje
stycket samma lag. Uppgifter som avses i 4 § 3 och 12 lagen om
aviseringsregister skall bevaras i 10 år efter utgången av det
år anmälan enligt 7 kap. 1 och 10 §§ vallagen (1997:157) kom
in. Förordning (1997:1001).

7 § Riksskatteverket fastställer avgifter för utnyttjandet av
aviseringsregistret.

8 § Avgift skall inte tas ut när uppgifter lämnas ut enligt 2 §
första stycket 1 lagen (1995:743) om aviseringsregister till följande
myndigheter:

Rikspolisstyrelsen,

Riksförsäkringsverket,

Totalförsvarets pliktverk,

Lantmäteriverket,

Statistiska centralbyrån.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte inhämtande av uppgifter
genom terminalåtkomst eller annan direkt åtkomst till
aviseringsregistret.

9 § Riksskatteverket får meddela närmare föreskrifter om
verkställighet av bestämmelserna i lagen (1995:743) om
aviseringsregister och denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1996:1298

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Genom
förordningen upphävs folkbokföringskungörelsen (1967:495) och
Riksskatteverkets instruktion (RSV Ff 1975:1) för
kyrkobokföringsinspektörerna.

2. Den upphävda folkbokföringskungörelsen får dock tillämpas intill
utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen
i länet (personband) som avses i 74 § folkbokföringskungörelsen. Vid
utnyttjandet av personbanden skall därvid 7 § lagen (1995:743) om
aviseringsregister tillämpas i fråga om beslut om utlämnande som
fattats efter den 1 januari 1997.