Förordning (1996:1365) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

SFS nr
1996:1365
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:438
Upphävd
2003-07-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1152

Bestämmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap. 4 a-6 §§, 10
kap. 6, 7 a, 9, 12 a och 22 §§ samt 11 kap. 1 § lagen
(1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) och
bestämmelserna i 10 kap. 1, 5, 8 och 19 §§ samt 12 kap. 2 och 3
§§ nämnda lag såvitt avser dokument och certifikat angående
godkänd säkerhetsorganisation samt tillsyn av rederiers och
fartygs säkerhetsorganisation skall tillämpas från och med den
1 juli 1998 för oljetankfartyg, kemikalietankfartyg,
gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg med en
bruttodräktighet om 500 eller mer samt för passagerarfartyg som
får medföra 13-100 passagerare och som inte är ro-ro-
passagerarfartyg. Från och med den 1 juli 2002 skall nämnda
bestämmelser tillämpas även för övriga lastfartyg med en
bruttodräktighet om 500 eller mer, fiskefartyg med en
bruttodräktighet om 500 eller mer samt fartyg med en
bruttodräktighet om 100 eller mer, som huvudsakligen används
för bogsering.

Med oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg,
bulkfartyg och höghastighetsfartyg avses i denna förordning
följande.

– Oljetankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat
huvudsakligen för transport av petroleum i varje form i bulk i
lastrummen, däri inbegripet kombinationsfartyg och
kemikalietankfartyg, när det för last eller dellast av
petroleum i någon form i bulk. Med kombinationsfartyg förstås
fartyg avsett för transport antingen av petroleum i någon form
eller fasta laster i bulk.

– Kemikalietankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat
huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk,
däri inbegripet oljetankfartyg, när det för last eller dellast
av skadliga ämnen i bulk.

– Gastankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat för
huvudsakligen transport av gas i varje form i bulk.

– Bulkfartyg: Fartyg som är byggt med enkelt däck, vingtankar
och sidotankar i lastlådan samt huvudsakligen avsett att
transportera fast last i bulk.

– Höghastighetsfartyg: Fartyg avsett att föra last och som kan
uppnå en fart i meter per sekund, som uppgår till eller
överstiger 3,7 0,1667, där är deplacement (m3) vid
konstruktionsvattenlinjen. Förordning (2000:1152).