Förordning (1996:1371) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.

SFS nr
1996:1371
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1175
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1644

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel,
investeringsbidrag lämnas dels för anordnande av nya
studentbostäder på eller i anslutning till orter där det finns
universitet eller högskola, dels för anordnande av nya
ungdomsbostäder.

Med studentbostad avses i denna förordning bostadslägenhet för
studerande vid universitet eller högskola, om bostäderna i
huset uteslutande upplåts med hyresrätt.

Med ungdomsbostad avses i denna förordning bostadslägenhet som
utformas på sådant sätt eller som upplåts på sådana villkor och
med sådan hyressättning som gör bostaden särskilt lämplig för
ungdomar, om bostäderna i huset uteslutande upplåts med
hyresrätt. Förordning (1998:671).

1 a § Beslut om bidrag enligt denna förordning får meddelas
endast i fråga om projekt i vilka ansökan om bidrag har kommit
in till länsstyrelsen senast den 12 oktober 1998.
Förordning (1998:1644).

2 § Om ansökningarna om bidrag beräknas komma att överstiga
tillgången på medel, lämnas bidrag till dem som erbjuder de
förmånligaste villkoren för de boende. Vid bedömningen av villkoren
skall främst hyreskostnaden för de boende beaktas.

Förutsättningar för bidrag

3 § Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

1. bostäderna anordnas genom ny- eller ombyggnad som medför ett
nytillskott av bostadslägenheter,

2. projektet genomförs med stöd enligt förordningen (1992:986)
om statlig bostadsbyggnadssubvention,

3. projektet inte får något annat statligt investeringsbidrag,

4. projektet påbörjas under tiden den 1 oktober 1996-den 31
december 1999, och senast vid den tidpunkt som anges i beslutet
om bidrag,

5. projektet färdigställs inom ett och ett halvt år från dagen
för påbörjandet,

6. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement har F-
skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller
företag, visar upp intyg eller annan handling på att
företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering
eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om
betalning av skatter och avgifter som den som här i landet
innehar F-skattebevis, och att

7. hyran för de boende inte överstiger hyran för likvärdiga
bostäder på orten eller på andra jämförbara orter.

För ungdomsbostäder gäller i stället för första stycket 4 som
förutsättning för bidrag att projektet påbörjas under tiden den
1 juli 1998-den 31 december 1999, och senast vid den tidpunkt
som anges i beslutet om bidrag. Förordning (1998:671).

Bidragets storlek

4 § Bidrag lämnas med upp till tio procent av det
bidragsunderlag för räntesubventioner som beräknas enligt 10
och 11 §§ förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention, dock med högst 25 000 kr för varje
rum i lägenheter för en eller två studerande eller ungdomar.
Förordning (1998:671).

Förfarandet i bidragsärenden

5 § Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där
fastigheten är belägen.

Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex
månader från det att projektet påbörjades.

Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen sedan
projektet har färdigställts. Sådan ansökan skall ha kommit in till
länsstyrelsen senast sex månader efter färdigställandet.

Återkallelse av beslut om bidrag

6 § Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om projektet
inte uppfyller de krav som uppställts för bidraget. Om projektet inte
har påbörjats vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag,
behöver återkallelse inte ske om det finns särskilda skäl att medge
anstånd med påbörjandet.

Utbetalning av bidrag

7 § Utbetalning av bidrag sköts av Boverket.

Bidraget skall betalas ut till den som äger huset vid
tidpunkten för ansökan om utbetalning.

Mottagaren av bidraget skall förbinda sig att under en tid av
tio år, räknat från dagen för utbetalningen, använda de
bostäder som bidraget avser för det ändamål och med de villkor
som förutsattes när bidraget beviljades. Vidare skall
mottagaren förbinda sig att under samma tid inte överlåta det
eller de hus som innehåller dessa bostäder till någon som avser
att använda bostäderna för annat ändamål eller med andra
villkor.

I stället för tredje stycket gäller som villkor för utbetalning
av investeringsbidrag för anordnande av ungdomsbostäder att
bidragsmottagaren senast vid tidpunkten för utbetalningen skall
visa att de lägenheter som bidraget avser första gången
upplåtits till ungdomar. Förordning (1998:671).

Återkrav av bidrag

8 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav helt eller delvis av
utbetalat bidrag om

1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter
eller på annat sätt orsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,

2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

3. bostäderna används för annat ändamål eller med andra villkor inom
den tid som anges i 7 §.

Om den som tagit emot bidraget har överlåtit det eller de hus som
innehåller bostäderna och bostäderna därefter används för annat
ändamål eller med andra villkor än som förutsattes när bidraget
beviljades, skall bidraget dock återkrävas endast om
bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att bostäderna skulle
komma att användas för annat ändamål eller med andra villkor.

9 § Boverket får helt eller delvis befria bidragsmottagaren från
återbetalningsskyldighet enligt 8 § om det finns särskilda skäl.

Särskilda uppgifter för Boverket

10 § Boverket får meddela föreskrifter om

1. förfarandet i bidragsärenden,

2. tidpunkten då ett projekt som beviljas bidrag skall vara
påbörjat,

3. när ett projekt skall anses påbörjat och färdigställt.

11 § Boverket får meddela närmare föreskrifter för
tillämpningen av 2 § och 7 § fjärde stycket.
Förordning (1998:671).

12 § Boverket skall ha tillsyn över bidragsverksamheten.

Överklagande

13 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos Boverket.

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (1998:1169).

Övergångsbestämmelser

1998:671

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas
på projekt som påbörjas efter ikraftträdandet.

1998:1169

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.