Förordning (1996:1389) om register hos Migrationsverket över fingeravtryck

SFS nr
1996:1389
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1996-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:720
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:412

1 § Migrationsverket får föra ett register över fingeravtryck
och fotografier som tas med stöd av 5 kap. 5 § utlänningslagen
(1989:529). Registret får föras med hjälp av automatisk
databehandling. Förordning (2000:412).

2 § Registret får användas vid prövning av ansökningar om
uppehållstillstånd där skäl som avses i 3 kap. 2 eller 3 §
utlänningslagen (1989:529) åberopas samt i ärenden om avvisning och
utvisning.

3 § Registret får innehålla fingeravtryck och fotografi samt
uppgifter om den registrerades namn, medborgarskap, kön och
personnummer eller födelsetid.

4 § Uppgifter ur registret får lämnas ut på medium för automatisk
databehandling endast om det följer av lag eller förordning.

5 § En uppgift i registret skall gallras när den registrerade blir
svensk medborgare, dock senast tio år efter det att uppgiften
registrerades.