Förordning (1996:1435) med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall

SFS nr
1996:1435
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:609
Upphävd
1999-06-19

1 § Denna förordning gäller återkallelse av beslut om räntestöd till

1. företag som den 11 oktober 1996 hade ställning som allmännyttigt
bostadsföretag, och

2. företag där regeringen genom särskilt beslut medgivit att
företaget när det gäller bostadslån och räntebidrag jämställs med ett
allmännyttigt bostadsföretag.

2 § Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna förordning ett
bolag, en stiftelse eller en förening som godkänts som allmännyttigt
bostadsföretag enligt 32 § förordningen (1986:694) om handläggning,
förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag eller motsvarande
äldre bestämmelser.

Med räntestöd avses i denna förordning bidrag som lämnas enligt
någon av följande förordningar:

1. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),

2. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande
åtgärder i bostadshus m.m.,

3. förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus,

4. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),

5. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),

6. förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,

7. förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och
ombyggnad av bostäder, eller

8. förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

3 § Ett beslut om räntestöd skall återkallas

1. om det genom överlåtelse av aktier eller andelar eller på annat
sätt sker ändringar i fråga om företaget som innebär att kommunen
inte längre har kvar det bestämmande inflytandet i företaget, eller

2. om företaget genom en eller flera överlåtelser avhänt sig mer än
25 procent, räknat som antalet bostadslägenheter, av de bostäder som
företaget hade den 11 oktober 1996.

När beslut om räntestöd återkallas skall bidrag inte längre lämnas
för tid från och med den dag då den omständighet inträffade som
utgjorde grunden för återkallelsen.

4 § En återkallelse enligt 3 § 2 skall avse

dels besluten om räntestöd till de hus som omfattas av den
överlåtelse varigenom den angivna gränsen på 25 procent överskrids,

dels besluten om räntestöd till de hus som fortfarande ägs av
företaget efter överlåtelsen.

5 § Regeringen kan på ansökan av företaget medge undantag från
bestämmelsen i 3 § 2 om det finns särskilda skäl. En sådan ansökan
skall ha kommit in till regeringen senast en månad efter det att
överlåtelsen skedde. I fråga om överlåtelser som sker före utgången
av år 1996 skall ansökan ha kommit in senast den 31 januari 1997.

6 § Frågor om återkallelse av beslut om räntestöd prövas av
länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas.

1996:1435

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och
tillämpas i fråga om överlåtelser och ägarförändringar som sker
under tiden den 12 oktober 1996-31 december 1999.
Förordning (1997:1186).

1999:609

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för överlåtelser
och ägarförändringar som skett före den 19 juni 1999.