Förordning (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

SFS nr
1996:145
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1996-03-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1045
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1316

Verksamhetens mål

1 § Fiskeriverket är central förvaltningsmyndighet för
bevarande och nyttjande av fiskresurserna. Verket har ett
samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med anknytning
till verkets verksamhetsområde. Verket skall inom ramen för
detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda parter.

Fiskeriverket skall

1. verka för ett rikt och varierat fiskbestånd, en ekologiskt
hållbar förvaltning av fiskresurserna samt ett ekologiskt
hållbart och miljöanpassat fiske och vattenbruk,

2. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,

3. medverka i Sveriges strävan att inom den gemensamma
fiskeripolitiken uppnå ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart
fiske,

4. bidra till en livskraftig och miljöanpassad
livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna,

5. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om
fiskresursernas tillstånd och utvecklingen inom
fiskerinäringen,

6. bistå regeringen och medverka i arbetet med internationella
fiskefrågor och förhandlingar,

7. medverka till att öka allmänhetens fiskemöjligheter,

8. främja och bedriva forskning och utvecklingsverksamhet inom
fiskets område,

9. medverka i genomförandet av politiken för regional
utveckling, och

10. ha det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen.
Förordning (2006:1145).

Särskilda uppgifter och befogenheter

2 § Fiskeriverket förvaltar prisregleringskassan för fisk.

3 § Fiskeriverket får ta ut ersättning för

1.- tjänster, material och publikationer som rör undersökningar och
utveckling inom fiskets område,

2.- planering av vattenvård och fiskevård, vattenbruksplanering samt
utredning och undersökning som rör vattenbyggnadsföretag,

3.- utredning av miljökonsekvenser inom fiskets område, och

4.- recipientkontroll.

Fiskeriverket får även ta ut ersättning vid försäljning av fisk från
anläggningar i Älvkarleby och Kälarne.

4 § Fiskeriverket får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde som är förenlig med verkets uppgifter i
övrigt och på de villkor som tjänsteexportförordningen
(1992:192) föreskriver.

Fiskeriverket skall ansvara för officiell statistik enligt
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Förordning (2001:115).

4 a § Fiskeriverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete
enligt 1 § andra stycket 2 rapportera till det miljömålsråd som
finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs. Förordning (2006:1145).

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Fiskeriverket. Förordning (2006:1316).

Internrevision

5 a § Fiskeriverket skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1248).

Myndighetens ledning

6 § Fiskeriverkets generaldirektör är chef för verket.

Styrelsen

7 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

8 § Har upphävts genom förordning (2001:1290).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Fiskeriverket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322).
Detta gäller dock inte sådana föreskrifter som är av principiellt
slag eller av större vikt.

Ärendenas handläggning

10 a § Om ett styrelseärende som avser förbud mot eller
begränsningar av visst fiske är så brådskande att styrelsen
inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet
avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så
många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören
ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid
nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1997:140).

11 § Fiskeriverket får besluta att ett ärende som rör Fiskeriverkets
ansvarsområde skall överlämnas av länsstyrelsen till verket för
avgörande, om ärendet berör flera länsstyrelsers områden.

Taxor

12 § Fiskeriverket fastställer, efter samråd med
Ekonomistyrningsverket, taxor för Fiskeriverkets
uppdragsverksamhet. Förordning (1998:454).

Överklagande

13 § Andra beslut av Fiskeriverket än beslut som enligt 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten
att överklaga, 35 § verksförordningen (1995:1322) eller andra
föreskrifter. Fiskeriverkets beslut i ärenden om
forskningsbidrag får inte överklagas. Förordning (2006:1316).

Övergångsbestämmelser

1998:1128

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2006:1316

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.