Förordning (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk

SFS nr
1996:147
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1996-03-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1259
Upphävd
2002-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:313

Inledande bestämmelser

1 § Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet för
frågor som rör livsmedel, i den mån sådana frågor inte skall
handläggas av någon annan statlig myndighet.

Till Livsmedelsverket hör besiktningsveterinärsorganisationen.

Verksamhetens mål

2 § Livsmedelsverket skall i konsumenternas intresse verka för säkra
livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra
matvanor.

Uppgifter

3 § För att uppnå målen skall Livsmedelsverket

1. utarbeta normer inom livsmedelsområdet,

2. utöva tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) samt leda och
samordna livsmedelskontrollen,

3. informera om viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,

4. aktivt medverka till att riksdagens och regeringens riktlinjer i
fråga om kost och hälsa fullföljs,

5. verkställa utredningar och praktiskt vetenskapliga undersökningar
om livsmedel och matvanor samt utveckla metoder för
livsmedelskontrollen.

4 § Livsmedelsverkets arbete enligt 3 § med normer, tillsyn,
information och kunskapsuppbyggnad skall i så stor utsträckning som
möjligt grundas på internationellt samarbete särskilt inom EU.

5 § Föreskrifter om Livsmedelsverkets medverkan i totalförsvaret
finns i beredskapsförordningen (1993:242).

5 a § Livsmedelsverket skall till Livsmedelsekonomiska
institutet lämna ut de uppgifter inom verkets verksamhetsområde
som institutet behöver.

I frågor som rör medel som används för missbruksändamål skall
Livsmedelsverket samarbeta med Statens folkhälsoinstitut och
Läkemedelsverket. Förordning (2001:313).

6 § Livsmedelsverket får utföra undersökningar på uppdrag av
myndigheter eller enskilda. Verket fastställer en taxa för
uppdragsverksamheten och övrig avgiftsbelagd verksamhet efter
samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:456).

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Livsmedelsverket med undantag av 32 §.

Myndighetens ledning

8 § Livsmedelsverkets generaldirektör är chef för verket.

Styrelsen

9 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Vetenskapliga råd

10 § Till stöd i vetenskapliga frågor kan Livsmedelsverket utse
fristående rådgivare. Sådana rådgivare benämns vetenskapliga råd.

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
myndigheten.

Föreskrifter

12 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta
gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller av
större vikt.

13 § Om en fråga om föreskrifter är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla den, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde
med styrelsen.

Anställningar m.m.

14 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid.

Professor anställs genom beslut av regeringen efter förslag av
Livsmedelsverket.

Andra anställningar beslutas av verket.

15 § En anställning som professor skall kungöras ledig till
ansökan.

I ett ärende om anställning som professor skall
Livsmedelsverket hämta in förslag från en med hänsyn till sitt
ansvarsområde kompetent fakultetsnämnd vid ett universitet
eller en högskola.

De sökande till en anställning som professor skall ges
tillfälle att yttra sig över Livsmedelsverkets förslag innan
det överlämnas till regeringen. Förordning (1998:1021).

16 § Professor vid Livsmedelsverket skall meddela utbildning inom
området för sin kompetens i den omfattning som verket bestämmer.

I fråga om undervisning, handledning och examination vid
högskoleenhet gäller de bestämmelser verket meddelar efter samråd med
berörd högskoleenhet.