Förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

SFS nr
1996:1475
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1475

1 § Sverige har genom sin ratificering av Genèvekonventionerna den
12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade
konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna förbundit sig
att upprätta en officiell byrå med uppgift att lämna upplysningar
m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer som är i
Sveriges våld. I den utsträckning och under de förutsättningar som
regeringen och Svenska röda korset avtalar om det, upprättar Svenska
röda korset denna nationella upplysningsbyrå.

2 § Den nationella upplysningsbyrån kommer att vara upprättad från
den tidpunkt regeringen bestämmer under krig eller annan väpnad
konflikt som Sverige deltar i.

Under förutsättning att regeringen och Svenska röda korset är
överens om att det behövs kan den nationella upplysningsbyrån träda i
verksamhet också i andra fall än som avses i första stycket.

Regeringen bestämmer när den nationella upplysningsbyrån skall
upphöra med sin verksamhet.

3 § För den nationella upplysningsbyrån skall gälla artikel 122 i
Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars
behandling samt artiklarna 137-139 i Genèvekonventionen den 12
augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid.
Konventionerna har publicerats i Sveriges överenskommelser med
främmande makter, SÖ 1953:16 respektive 1953:17.

4 § Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande
skydd för offren i internationella väpnade konflikter och
tilläggsprotokollen till konventionerna ska uppgifter om
identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande
förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer
som är i Sveriges våld lämnas till en nationell
upplysningsbyrå. Varje statlig myndighet som har sådana
uppgifter ska, under tid när den nationella upplysningsbyrån
är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar
till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och i fråga om
andra skyddade personer till Migrationsverket. Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska vidarebefordra
uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån.

Varje berörd statlig myndighet ska också till Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet respektive Migrationsverket lämna
uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av
skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade
personer, om värdeföremålen och handlingarna är av vikt för de
närmast anhöriga. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och
Migrationsverket ska lämna vidare uppsamlade värdeföremål och
handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet
till den nationella upplysningsbyrån. Förordning (2010:1475).

5 § På begäran av Svenska röda korset skall de myndigheter som i
krig eller under neutralitet kan få sådana uppgifter, föremål eller
handlingar som avses i 4 §, i fred lämna Svenska röda korset biträde
med att förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet.

6 § I 6 kap. 1-2 §§ lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om skyldighet
för kommuner och landsting att lämna sådana uppgifter som sägs
i 4 § och sådant biträde som sägs i 5 §.

Av 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) följer att
skyldigheten att lämna upplysningar m.m. enligt 6 kap. 1 §
andra stycket och 2 § lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap gäller för huvudman och annan
församling som innehar en eller flera allmänna
begravningsplatser. Förordning (2006:912).

7 § I 7 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap finns bestämmelser om tystnadsplikt för den som
deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella
upplysningsbyrån.

I 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 § samt 37 kap. 4 och 5 §§
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns
bestämmelser om sekretess hos Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet och Migrationsverket för uppgifter som
avses i 4 §. Förordning (2010:1475).

8 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om verkställigheten av

1. denna förordning,

2. 6 kap. 1 och 2 §§ lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, och

3. 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska höra
Försvarsmakten innan myndigheten meddelar föreskrifter i fråga
om de skyldigheter som åligger statliga myndigheter, kommuner
och landsting samt huvudman och annan församling som innehar en
eller flera allmänna begravningsplatser.
Förordning (2008:1017).