Förordning (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

SFS nr
1996:1476
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1164
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1200

Uppgifter

1 § Försvarshögskolan har till uppgift att bedriva

– högskoleutbildning av yrkes- och reservofficerare på högre
nivåer för krigs- och fredsbefattningar,

– kompetensuppbyggnad och chefsutveckling för främst
totalförsvarets behov genom utbildning av civil och militär
personal,

– annan kursverksamhet för främst totalförsvarets behov.

Vid Försvarshögskolan skall det också bedrivas forskning.

Utbildningen och forskningen skall bedrivas främst inom ämnena
säkerhets-, försvars- och utrikespolitik, internationella
förhållanden, svenskt totalförsvar, ledarskap och
ledningsvetenskap, krigsvetenskap, militärhistoria,
militärteknik samt ekonomi och logistik med avseende på
försvaret. Förordning (2003:295).

1 a § Försvarshögskolan skall delta i samarbetet inom ramen för
Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap
för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella
partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som
fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds
planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda
regeringsbeslut. Försvarshögskolan skall planera och genomföra
sådan utbildningsverksamhet som samarbetet föranleder.

Försvarshögskolan skall vara svenskt kontaktorgan för
deltagande i Konsortiet av försvarsakademiker och
säkerhetspolitiska institut inom ramen för Partnerskap för
fred. Förordning (2006:1200).

2 § Försvarshögskolan skall samverka med universitet, andra
högskolor, Totalförsvarets forskningsinstitut samt andra
institutioner och myndigheter för att hålla sig underrättad om
sådan forskning och annan utveckling som är av betydelse för
Försvarshögskolans verksamhetsområde.

Försvarshögskolan skall stödja utbildningen vid Försvarsmaktens
skolor, verka för att en hög kvalitet nås i skolornas
utbildningar och bistå med utvärdering av utbildningarnas
kvalitet. Försvarshögskolan skall även verka för en
kvalitetssäkring av utbildningarna vid militärhögskolorna.

Försvarshögskolan skall inom sitt verksamhetsområde främja
jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (2000:911).

3 § Försvarshögskolan får ta ut avgifter för sin verksamhet.
Avgifternas storlek bestäms av högskolan.

Försvarshögskolan får bedriva tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde, om detta är förenligt med myndighetens
uppgifter i övrigt. Förordning (2002:776).

3 a Försvarshögskolan skall, samtidigt som den lämnar sin
årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
ge in en förteckning över och kopior av samtliga
internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som
Försvarshögskolan ingått under året. För varje överenskommelse
skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för
överenskommelsen.

Försvarshögskolan skall samtidigt med årsredovisningen även
lämna en redogörelse för fleråriga finansiella åtaganden i
samarbetsprojekt med utländska myndigheter. För varje
överenskommelse som ingåtts skall en kopia sändas in till
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Förordning (2001:249).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Försvarshögskolan med undantag av 3-5, 12, 30 och 34 §§.

Vad som sägs i 6-9 §§ verksförordningen om myndighetens chef
skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2002:5).

Myndighetens ledning

5 § Försvarshögskolan leds av en styrelse som ansvarar för
verksamheten.

Försvarshögskolans rektor är chef för myndigheten och ansvarar
för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens
direktiv och riktlinjer. Vid Försvarshögskolan finns en
prorektor som är rektorns ställföreträdare. Förordning (2002:5).

6 § Försvarshögskolans styrelse består av högst femton
personer, rektorn medräknad. Fyra av ledamöterna i styrelsen
utses genom val bland lärarna och de studerande, varav två
skall representera lärarna och två de studerande.
Förordning (2002:5).

Forsknings- och utbildningsnämnd

7 § Försvarshögskolan skall ha en forsknings- och
utbildningsnämnd. Nämnden skall, utöver vad som sägs i 10 §
andra stycket, svara för de uppgifter som styrelsen bestämmer.
Nämnden skall bestå av minst elva ledamöter.
Förordning (2003:295).

8 § Forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter skall utses
genom val. Val skall förrättas med slutna valsedlar. Bland
forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter skall båda könen
vara representerade och flertalet ledamöter skall vara personer
som

1. innehar eller uppehåller anställning som professor,

2. innehar eller uppehåller anställning som lärare eller
forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller
motsvarande kompetens,

3. innehar eller uppehåller anställning som lärare inom ett
visst ämnesområde och är officerare samt har fullgjort
chefsprogrammet enligt officersförordningen (1994:882) eller
motsvarande utbildning enligt äldre bestämmelser vid högskolan,
eller

4. innehar eller uppehåller anställning vid ett forskningsråd,
om anställningen motsvarar anställning under 2 och
anställningen är knuten till Försvarshögskolan.

Röstberättigade är de som är anställda vid Försvarshögskolan
enligt vad som sägs i 22 §. De anställningar som ligger till
grund för att avgöra vilka som är röstberättigade respektive
vilka som är valbara, skall minst omfatta halvtidstjänstgöring
och gälla tills vidare eller för en viss tid som inte är
kortare än två år.

Styrelsen har, utöver vad som framgår i första stycket om hur
forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter skall tillsättas,
rätt att utse ytterligare högst tre ledamöter som skall vara
lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid
Försvarshögskolan. Därtill har de studerande vid
Försvarshögskolan rätt att vara representerade i nämnden med
minst två ledamöter. Förordning (2003:295).

9 § Forsknings- och utbildningsnämndens ordförande och vice
ordförande utses av styrelsen. De anställda som är
röstberättigade enligt 8 § får lämna förslag på vilka som skall
utses. Såväl ordföranden som vice ordföranden kan vara någon
annan än de till nämnden valda ledamöterna.
Förordning (2003:295).

Förslagsnämnd för anställningsärenden

10 § För handläggning av ärenden om förslag till anställning
som professor och lektor skall det finnas en förslagsnämnd för
anställningsärenden. I denna nämnd skall det ingå en
ordförande, en vice ordförande och ytterligare två ledamöter
vilka utses för två år. När det gäller förslag till anställning
som professor skall det dessutom ingå tre ledamöter som utses
för varje ärende och som är särskilt förtrogna med
anställningens ämnesområde. När det gäller förslag till
anställning som lektor skall det utöver vad som framgår av
första meningen ingå två ledamöter som utses för varje ärende
och som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde.

Ledamöterna i nämnden utses av forsknings- och
utbildningsnämnden.

Utöver de ledamöter som avses i första stycket har de
studerande rätt att vara representerade i nämnden med en
ledamot. Denna ledamot utses för ett år. Förordning (1998:1326).

11 § För var och en av de ledamöter i förslagsnämnden som inte
utsetts särskilt för ett ärende skall det finnas en suppleant.

Bland ledamöterna skall båda könen finnas representerade. Detta
gäller även för de ledamöter som utses för ett särskilt ärende,
om det inte finns synnerliga skäl. Förordning (2003:295).

12 § Av de ledamöter som skall utses för varje ärende när det
gäller förslag till anställning som professor får högst en
tillhöra forsknings- och utbildningsnämnden.

Den avgående innehavaren av en anställning som skall tillsättas
med oförändrat eller i huvudsak oförändrat ämnesinnehåll får
inte ingå i förslagsnämnden för anställningsärenden när ett
ärende som rör den anställningen handläggs, om det inte finns
synnerliga skäl. Förordning (2003:295).

Delegationen för militärhistorisk forskning

13 § Vid Försvarshögskolan finns en delegation för
militärhistorisk forskning. Delegationen har till uppgift att
främja och stödja militärhistorisk forskning.

Delegationen skall särskilt

1. dela ut bidrag till forskning och därmed sammanhängande
verksamhet,

2. allsidigt och öppet granska den forskning som det har
begärts bidrag för hos delegationen och utvärdera den
forskning som delegationen har delat ut bidrag till,

3. främja publicering av vetenskapliga resultat.

Delegationen kan besluta att bidrag som delegationen har
beviljat inte längre skall lämnas, om den verksamhet som
bidraget avser inte uppfyller de krav som bör ställas.
Förordning (1998:1326).

14 § Delegationen skall bedriva sin verksamhet i samverkan
med Vetenskapsrådet. Förordning (2000:1206).

15 § Delegationen består av rektorn och högst åtta andra
ledamöter. Rektorn är ordförande i delegationen. Två av
ledamöterna utses av Vetenskapsrådet. Övriga ledamöter utses av
Försvarhögskolansstyrelse. En av dessa utses efter förslag av
Försvarsmakten. Andra ledamöter än rektorn utses för en bestämd tid.
Förordning (2000:1206).

16 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1998:1326).

17 § Delegationens beslut får inte överklagas. Förordning (1998:1326).

Personalföreträdare

18 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Försvarshögskolan. Förordning (1998:1326).

19 § Har upphävts genom förordning (2002:5).

Bibliotek

20 § Vid Försvarshögskolan skall det finnas ett vetenskapligt
bibliotek. Förordning (1998:1326).

Anställning m.m.

21 § Har upphävts genom förordning (2004:152).

22 § Försvarshögskolan får som lärare anställa professorer
(inbegripet adjungerande professorer), lektorer, adjunkter,
forskarassistenter, utländska lektorer, timlärare, gästlärare,
facklärare och officerare.

I fråga om anställning som professor, lektor, adjunkt och
forskarassistent skall bestämmelserna i 4 kap. 5, 7, 9-13, 15-
18, 21-28, 30, 33 och 34 §§ högskoleförordningen (1993:100)
tillämpas. Därvid skall vad som sägs om fakultetsnämnd eller
motsvarande organ i stället avse forsknings- och
utbildningsnämnden. Förordning (1998:1326).

23 § I fråga om anställning vid Försvarshögskolan av en militär
tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373). Förordning (1998:1326).