Förordning (1996:1502) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna

SFS nr
1996:1502
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:276
Upphävd
1998-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:633

Inledande bestämmelser

1 § Statligt stöd lämnas till särskilda satsningar på
utbildning av vuxna under fem år från den 1 juli 1997 enligt
bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1997:633).

2 § Statligt stöd lämnas i den utsträckning som det finns
medel. Förordning (1997:633).

3 § Stöd lämnas till kommuner och, i fråga om gymnasial
utbildning, även till statens skolor för vuxna.

Vad som sägs i denna förordning om en kommun skall också
tillämpas i fråga om statens skolor för vuxna. Förordning
(1997:633).

Stöd för gymnasial utbildning av vuxna

Villkor för stöd m.m.

4 § Stöd lämnas för gymnasial vuxenutbildning som anordnas
enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) och förordningen
(1992:403) om kommunal vuxenutbildning eller lagen (1991:1108)
om statens skolor för vuxna och förordningen (1992:601) om
statens skolor för vuxna. Stöd lämnas också för
orienteringskurser inom komvux och statens skolor för vuxna.

Stöd lämnas vidare för basår inom komvux och statens skolor för
vuxna. Med basår menas gymnasial vuxenutbildning under högst
ett år som

1. anordnas enligt en individuell studieplan för en studerande
som har grundläggande behörighet för grundläggande
högskoleutbildning, och

2. syftar till att ge den studerande den särskilda behörighet
som kan vara föreskriven för en viss grundläggande
högskoleutbildning.

Av 11 kap. 6 § skollagen följer att en kommun kan uppdra åt
andra att anordna komvux. Förordning (1997:633).

5 § Stöd lämnas även för vuxenutbildning på gymnasial nivå som
anordnas av en folkhögskola som en folkhögskolekurs, om
folkhögskolan anordnar utbildningen efter överenskommelse med
en kommun.

6 § Utbildningsverksamheten skall planeras och anordnas så att
utbildningens inriktning och omfattning kan bestämmas med
utgångspunkt i den studerandes önskemål, behov och
förutsättningar. Den skall medverka till att stärka hans eller
hennes ställning på arbetsmarknaden.

För varje studerande skall det i samråd med den studerande
upprättas en individuell studieplan. Om det behövs skall
studieplanen revideras under utbildningen. Förordning
(1997:633).

7 § Statligt stöd kan lämnas till

1. utbildningskostnader,

2. kostnader för vägledning och andra åtgärder som syftar till
att rekrytera deltagare i utbildningen, och

3. andra kostnader som är direkt relaterade till en
utbildningssatsning.

8 § En kommun skall redovisa

1. hur den offentliga arbetsförmedlingen i kommunen samt
företrädare för arbetsgivare och arbetstagare deltar i
planeringen,

2. hur samarbetet med arbetsförmedlingen avses bli utformat,

3. hur insatser för vägledning och rekrytering av deltagare i
utbildningen avses bli utformade,

4. hur kommunen värderar olika utbildningsanordnares förmåga
och lämplighet att utföra aktuella uppgifter, och

5. hur kommunen planerar att utvärdera utbildningen och
säkerställa utbildningens kvalitet.

Behörighet och urval m.m.

9 § Behörig att delta i en gymnasial utbildning enligt denna
förordning är den som är behörig att delta i gymnasial
vuxenutbildning. Förordning (1997:633).

10 § Vid intagning till en gymnasial utbildning enligt denna
förordning skall i den ordning som anges i punkterna 1-3
företräde ges sökande som saknar eller har brister i sådana
kunskaper som krävs för slutbetyg från en treårig utbildning i
gymnasieskolan eller motsvarande utbildning och sökanden

1. är arbetslös eller deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd
och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen
föreskriver,

2. är arbetstagare, om arbetsgivaren genom en överenskommelse
med den berörda lokala arbetstagarorganisationen har åtagit sig
att för arbete i minst samma omfattning som utförts av sökanden
anställa någon som är långtidsarbetslös och som anvisas av den
offentliga arbetsförmedlingen,

3. är uppsagd från sitt arbete eller annars hotas av
arbetslöshet.

I fråga om urval mellan sökande inom någon av de grupper som
anges i första stycket eller mellan övriga sökande skall
bestämmelserna om urval i förordningen (1992:403) om kommunal
vuxenutbildning eller i förordningen (1992:601) om statens
skolor för vuxna tillämpas. Förordning (1997:633).

11 § Efter det att en folkhögskolekurs enligt 5 § har slutförts
skall ett studieomdöme utfärdas.

12 § Avgift enligt förordningen (1991:1124) om avgifter för
prövning inom det offentliga skolväsendet får inte tas ut om en
deltagare i en utbildning enligt denna förordning genomgår
särskilt anordnad prövning. Förordning (1997:633).

Beräkning av stöd

13 § Det statliga stödet för gymnasial utbildning beräknas för
ett år i taget enligt bestämmelserna i 14-18 §§.

Första gången som stöd beslutas beräknas det för arton månader
från den 1 juli 1997 och för tiden därefter för varje budgetår.
Förordning (1997:633).

14 § Beräkningen görs med utgångspunkt i kommunens andel av
antalet personer som är arbetslösa eller deltar i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd och som saknar treårig gymnasial
utbildning samt med beaktande av omfattningen av kommunens
åtagande.

15 § Vid beräkningen kan behovet av insatser i en kommun i
samband med omfattande strukturförändringar på arbetsmarknaden
beaktas.

16 § Stödet kan ökas om en utbildningssatsning innefattar
åtgärder som särskilt syftar till att

1. bryta upp könssegregering på arbetsmarknaden,

2. rekrytera sådana deltagare i utbildningen som annars inte
hade sökt sig till vuxenutbildning,

3. förnya utbildningens organisation, arbetsformer, innehåll
och pedagogik mot bakgrund av utvecklingen av
arbetsorganisation och kompetenskrav i arbetslivet, och

4. i övrigt utveckla vuxenutbildningen.

17 § Stödet kan ökas om det i en utbildningssatsning ingår
särskilt kostnadskrävande aktiviteter, såsom mer omfattande
utbildning i yrkesämnen, uppsökande verksamhet eller
vägledning.

18 § Det statliga stödet minskas om den planerade omfattningen
av den av kommunen finansierade gymnasiala vuxenutbildningen
understiger den nivå som Statens skolverk har beräknat som
medeltal för denna verksamhet i kommunen läsåren 1993/94,
1994/95 och 1995/96.

Ansökan

19 § Statligt stöd för gymnasial utbildning lämnas efter
ansökan. Förordning (1997:633).

20 § har upphävts genom förordning (1997:633).

Beslut om stöd m.m.

21 § Regeringen beslutar om statligt stöd efter förslag av
Delegationen för kunskapslyftet.

Statens skolverk betalar ut stödet utan rekvisition.

Stödet betalas ut med en fjärdedel av det belopp som belöper
sig på tolv månader före utgången av var och en av månaderna
juli, oktober, januari och april. Förordning (1997:633).

Stöd för grundläggande vuxenutbildning

Villkor för stöd m.m.

21 a § Stöd lämnas för grundläggande vuxenutbildning som
anordnas enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) och förordningen
(1992:403) om kommunal vuxenutbildning. Förordning (1997:633).

21 b § Stöd lämnas endast för grundläggande vuxenutbildning som
anordnas för personer som är långtidsarbetslösa och som fyller
25 år senast det halvår då utbildningen påbörjas. Förordning
(1997:633).

21 c § Vad som sägs i 6 och 12 §§ skall också tillämpas i fråga
om grundläggande vuxenutbildning.

En individuell studieplan för grundläggande vuxenutbildning
skall också innefatta en planering för fortsatta studier på
gymnasial nivå. Förordning (1997:633).

21 d § Stöd till grundläggande vuxenutbildning lämnas med ett
belopp per årsstudieplats. Regeringen beslutar särskilt om
beloppets storlek. Förordning (1997:633).

21 e § Stöd för grundläggande vuxenutbildning får lämnas för
den verksamhet som anordnas utöver 110 procent av kommunens
basorganisation. Stöd får dock lämnas högst för så stor
omfattning av genomförd utbildning som motsvarar hälften av
basorganisationen.

Med basorganisation menas i denna paragraf ett för varje kommun
beräknat medeltal för omfattningen av den grundläggande
vuxenutbildning som kommunen finansierat under läsåren 1993/94,
1994/95, 1995/96 och 1996/97. Förordning (1997:633).

21 f § Regeringen bestämmer, efter förslag av Delegationen för
kunskapslyftet, om en turordning, enligt vilken kommuner kan
komma i fråga för stöd, med beaktande av följande kriterier:

1. antal arbetslösa personer i kommunen,

2. antal invandrare i kommunen,

3. utbildningsnivån hos innevånarna i kommunen, och

4. omfattningen av den grundläggande vuxenutbildning som
kommunen finansierar i förhållande till behovet. Förordning
(1997:633).

Utbetalning

21 g § Statens skolverk beslutar om utbetalning av stöd för
genomförd utbildning. Stödet utbetalas i efterskott i slutet av
varje budgetår efter rekvisition. Förordning (1997:633).

Gemensamma bestämmelser om tillsyn m.m.

22 § Verksamhet som anordnas med statligt stöd enligt denna
förordning står under tillsyn av Statens skolverk.

23 § En kommun som har tilldelats statligt stöd skall medverka
i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Vid redovisning av verksamheten enligt första stycket skall
dess omfattning anges med verksamhetspoäng. Inom gymnasial
vuxenutbildning beräknas en verksamhetspoäng för varje
gymnasiepoäng. Inom grundläggande vuxenutbildning och
orienteringskurser beräknas 21 verksamhetspoäng för en veckas
heltidsstudier. Vid deltidsstudier reduceras antalet
verksamhetspoäng i motsvarande mån. Förordning (1997:633).

24 § En kommun som har fått statligt stöd enligt denna
förordning skall senast den 15 november 1997 och den 1 maj 1998
till Delegationen för kunskapslyftet redovisa en prognos för
medelsförbrukningen under det pågående verksamhetsåret.
Förordning (1997:633).

25 § Statligt stöd för gymnasial utbildning kan återkrävas, om
en kommun i väsentlig utsträckning underlåter att genomföra den
verksamhet, för vilken stödet lämnats. Förordning (1997:633).

26 § Beslut av Statens skolverk om utbetalning av stöd får inte
överklagas.