Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

SFS nr
1996:1515
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1996-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1460

Regeringskansliets uppgifter

1 § Regeringskansliet har till uppgift att bereda
regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och
statsråden i deras verksamhet.

Myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på
Regeringskansliet. Förordning (2007:1294).

Regeringskansliets organisation

2 § I Regeringskansliet ingår

Statsrådsberedningen (SB),

Justitiedepartementet (Ju),

Utrikesdepartementet (UD),

Försvarsdepartementet (Fö),

Socialdepartementet (S),

Finansdepartementet (Fi),

Utbildningsdepartementet (U),

Miljö- och energidepartementet (M),

Näringsdepartementet (N),

Kulturdepartementet (Ku),

Arbetsmarknadsdepartementet (A), och

Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA).

Vad som sägs i denna förordning om departement gäller också
Statsrådsberedningen och förvaltningsavdelningen, om något
annat inte framgår av sammanhanget. (Förordning 2014:1460).

Regeringskansliet och utrikesförvaltningen

3 § Utrikesförvaltningen består av Utrikesdepartementet och
utrikesrepresentationen.

I utrikesrepresentationen ingår

1. beskickningar, delegationer vid internationella
organisationer och karriärkonsulat (utlandsmyndigheter),

2. Svenska institutet i Alexandria, samt

3. honorärkonsulat och konsularagenturer.

Föreskrifter om utrikesrepresentationen finns i förordningen
(2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen.
Förordning (2014:1042).

4 § Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet.

Regeringskansliet beslutar i frågor som rör personalen i
utrikesrepresentationen och i andra frågor som rör
utrikesrepresentationens administration, om något annat inte
är särskilt föreskrivet.

Regeringskansliet får överlämna åt en utlandsmyndighet att
avgöra ärenden eller grupper av ärenden som enligt
föreskrifter i en annan förordning ska prövas av
Regeringskansliet. Förordning (2008:66).

Regeringskansliets ledning

5 § Statsministern är chef för Regeringskansliet.

Statsministern utser bland statsråden en ersättare som
tjänstgör som Regeringskansliets chef när statsministern har
förhinder. Ersättaren inträder även i övrigt som
Regeringskansliets chef i den utsträckning som statsministern
bestämmer.

När både statsministern och ersättaren har förhinder, sköts
chefens uppgifter av den som statsministern eller ersättaren
bestämmer.

Departementens ledning

Chef för departement

6 § Chef för ett departement är det statsråd som
statsministern utser enligt 7 kap. 1 § regeringsformen.

7 § Statsministern är chef för Statsrådsberedningen.

8 § Chef för Regeringskansliets förvaltningsavdelning är
förvaltningschefen i Statsrådsberedningen.

Chefstjänstemän

9 § Chefstjänstemän i departementen är statssekreterarna,
kabinettssekreteraren, expeditionscheferna och rättscheferna.

Chefstjänstemän i Statsrådsberedningen är statssekreterarna,
förvaltningschefen, rättschefen, chefen för kansliet för
samordning av EU-frågor och personaldirektören.

Chefstjänstemän är också utrikesråden i Utrikesdepartementet,
budgetchefen och finansråden i Finansdepartementet samt
planeringschefen och den särskilda chefstjänstemannen för
krishantering i Justitiedepartementet. (Förordning
2014:1460).

Huvudmän

10 § I departementen finns huvudmän för olika sakområden. För
var och en av de myndigheter som hör till departementen finns
en huvudman som ansvarar för frågor om myndighetens styrning.
Förordning (2010:1750).

Regeringskansliets internrevision

11 § I Statsrådsberedningen finns Regeringskansliets
internrevision. Förordning (2002:1045).

Regeringskansliets krisberedskap

11 a § Chefen för varje departement ansvarar för
krishanteringsförmågan i departementet.

Departementschefen ska uppdra åt en chefstjänsteman i
departementet att närmast under departementschefen ansvara
för att departementet har en krishanteringsplan och en
krishanteringsorganisation. I Statsrådsberedningen och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning kan uppdraget i
stället ges till en annan tjänsteman än en chefstjänsteman.
(Förordning 2014:1460).

11 b § I Justitiedepartementet finns en särskild
chefstjänsteman för krishantering. Under chefstjänstemannen
finns ett kansli för krishantering. (Förordning 2014:1460).

11 c § Den särskilda chefstjänstemannen för krishantering som
finns i Justitiedepartementet ansvarar för utveckling,
samordning och uppföljning av krishanteringen i
Regeringskansliet samt nödvändiga förberedelser för detta.
Chefstjänstemannen får i det syftet ge ut riktlinjer och
annat material. (Förordning 2014:1460).

11 d § För krishantering finns det en grupp för strategisk
samordning.

Gruppen består av statssekreterare i de departement vilkas
verksamhetsområden berörs av en allvarlig händelse eller en
uppkommen situation. Gruppen leds av en statssekreterare i
Justitiedepartementet. Med statssekreterare avses även
kabinettssekreteraren. (Förordning 2014:1460).

11 e § Förvaltningschefens ansvar för administrativa frågor
enligt 47 § gäller även vid krishantering. Förordning
(2008:66).

11 f § Förvaltningschefen ansvarar för de förberedelser som
behövs i Regeringskansliet för att riksdagen, statschefen och
regeringen ska kunna fullgöra sina uppgifter när de yttre
omständigheterna gör det omöjligt eller olämpligt att använda
ordinarie verksamhetsformer. Förvaltningschefen ska i denna
fråga samverka med Riksdagsförvaltningen och Kungl.
Hovstaterna. Förordning (2008:66).

Fördelning av regeringsärenden mellan departement

12 § Förvaltningsärenden och lagstiftningsärenden fördelas
mellan departementen på det sätt som anges i bilagan till
denna förordning. Av bilagan framgår också till vilka
departement myndigheter och andra organ hör.

Ärenden om förordningar ska handläggas i det departement som
motsvarande förvaltningsärenden hör till.

Andra förvaltnings- och lagstiftningsärenden ska handläggas i
det departement som är lämpligast med hänsyn till ärendets
natur. Förordning (2008:66).

13 § Om ett ärende faller inom flera departements
verksamhetsområden, ska det handläggas i det departement dit
ärendet huvudsakligen hör. Förordning (2008:66).

Beredning av regeringsärenden

Ansvaret för beredning av regeringsärenden

14 § Departementschefen ansvarar för beredningen av
regeringsärenden i departementet. För beredningen av
regeringsärenden som enligt ett förordnande enligt 7 kap. 5 §
regeringsformen ska föredras av ett annat statsråd ansvarar
dock det föredragande statsrådet. Förordning (2008:66).

Gemensam beredning

15 § Regeringsärenden som faller inom flera departements
verksamhetsområden ska beredas i samråd med övriga berörda
statsråd.

Detta gäller också inom ett departement när ett ärende berör
mer än ett statsråd. Förordning (2008:66).

Vem som får begära in förklaringar, upplysningar och
yttranden

16 § Regeringskansliet får begära in förklaringar,
upplysningar och yttranden i regeringsärenden. I en
arbetsordning eller i särskilda beslut ska det närmare
bestämmas vem som får göra detta. Förordning (2008:66).

Ärenden som rör Regeringskansliet och som avgörs av
regeringen

17 § Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsmedel
mellan departementen. Regeringen beslutar också i andra
övergripande frågor som rör Regeringskansliet och som är av
särskild vikt.

Bestämmelser om att regeringen beslutar om vissa
anställningar m.m. finns i 34, 35 och 37 §§. Förordning
(2013:793).

Ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Utlämnande av allmän handling

18 § Frågor om att lämna ut allmänna handlingar som förvaras
i Regeringskansliet prövas inom det departement som förvarar
handlingarna, om något annat inte är särskilt föreskrivet. I
tveksamma fall eller om sökanden begär det, ska en sådan
fråga prövas av ett statsråd i departementet eller – när det
gäller handlingar hos Regeringskansliets
förvaltningsavdelning – av ett statsråd i
Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till
regeringens prövning. Förordning (2008:66).

Avskrivning och överlämnande av ärenden

19 § Regeringskansliet får avskriva ett ärende i vilket en
framställning till regeringen har återkallats. Detta gäller
också när ett överklagande av en myndighets beslut har
förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen
(1986:223). Regeringskansliet får även till en annan
myndighet överlämna en framställning som är ställd till
regeringen i ett ärende som uppenbarligen ska avgöras av den
andra myndigheten. Förordning (2008:66).

Ärenden som rör Europeiska unionen eller internationella
organisationer

20 § Regeringskansliet ska

1. utse Sveriges ombud och andra representanter vid
förhandlingar med annan stat eller vid förhandlingar med och
möten inom internationella organisationer,

2. utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom
Europeiska unionens råd samt föreslå och utse Sveriges
representanter i kommittéer under Europeiska kommissionen,

3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i
övrigt upplysa kommissionen om hur Sverige har uppfyllt de
förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i unionen,

4. bestämma vem som ska delta i arbetet inom Ständiga
representanternas kommitté,

5. besvara motiverade yttranden från kommissionen,

6. anmäla förslag till författningar i enlighet med
informationsförfaranden som följer av Sveriges medlemskap i
unionen eller av andra internationella överenskommelser,

7. avge svenska svar och kommentarer inom förfaranden som
följer av Sveriges medlemskap i unionen eller av andra
internationella överenskommelser,

8. vara den nationella säkerhetsmyndighet som ansvarar för
att upprätthålla säkerheten för sekretessbelagda uppgifter
enligt Europeiska rådets säkerhetsföreskrifter samt enligt
Sveriges åtaganden om detta i överenskommelser med
Västeuropeiska unionen och Nato inom ramen för samarbetet
Partnerskap för fred, och

9. besvara en utländsk begäran om inspektion,
utvärderingsbesök eller observationsflygning som följer av
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder den 30 november 2011 och fördraget
om observationsflygningar den 24 mars 1992. Förordning
(2013:1128).

Utländsk representation i Sverige

21 § Regeringskansliet beslutar om agremang för
beskickningschefer, erkännande av konsuler och
förhandsgodkännande av försvarsattachéer.

Regeringskansliet beslutar även i frågor som gäller
underrättelse till en sändande stat om att beskickningschefen
eller en medlem av beskickningens diplomatiska personal är
persona non grata eller att någon annan medlem av
beskickningspersonalen inte är önskvärd. Detta gäller också
underrättelse till en sändande stat om att en konsul är
persona non grata eller att någon annan medlem av
konsulatspersonalen inte är önskvärd. Regeringskansliet får
överlämna sådana frågor till regeringens prövning.

Ärenden om hävande av immunitet

21 a § Regeringskansliet får besluta i frågor om hävande av
immunitet för svensk diplomatisk och konsulär personal.
Förordning (2010:1750).

Fordringar som uppkommit genom konsulärt ekonomiskt bistånd

22 § Regeringskansliet företräder staten som fordringsägare
vid och utom domstol i fråga om fordringar som har uppkommit
genom bistånd enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt
bistånd. Förordning (2003:1112).

Arbetsfördelningen i ett departement

Statssekreteraren och kabinettssekreteraren

23 § Arbetet inom ett departement leds närmast under
departementschefen och övriga statsråd i departementet av
statssekreteraren. I Utrikesdepartementet har
kabinettssekreteraren denna uppgift. Statssekreteraren och
kabinettssekreteraren ska främst svara för planering och
samordning i departementet och i förhållande till andra
samhällsorgan samt vaka över att arbetet bedrivs i
överensstämmelse med planeringen. Förordning (2008:66).

Expeditionschefen

24 § Expeditionschefen ska vaka över lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden,
utom i fråga om lagar och andra författningar, samt slutligt
granska koncepten till regeringens beslut.

I Utrikesdepartementet har rättschefen dessa uppgifter.
Rättschefen i Utrikesdepartementet ska vaka över lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet även i
utrikesrepresentationens verksamhet. Förordning (2008:66).

Rättschefen

25 § Rättschefen ska svara för att förslag till lagar och
andra författningar utarbetas samt vaka över lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av
författningsärenden.

Rättschefen svarar vidare för den slutliga granskningen av
förslagen.

Rättschefen ska, utom i Justitie- och Finansdepartementen,
svara för att lagstiftnings- och andra författningsärenden,
som faller inom flera departements verksamhetsområden eller
som berör mer än ett statsråd, bereds gemensamt enligt 15 §.
Förordning (2008:66).

26 § Rättschefen i Statsrådsberedningen ska särskilt svara
för sådan samordning inom Regeringskansliet i rättsliga och
språkliga frågor som främjar enhetlighet och hög kvalitet i
lagstiftning och förvaltning. Rättschefen ska verka för att
språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och
klart som möjligt. Rättschefen kan i dessa syften ge ut
handböcker, riktlinjer och annat material. Sådant material
kan riktas även till myndigheter under regeringen.
Rättschefen ska också uppmärksamma möjligheten att delegera
ärenden till myndigheter under regeringen.

Rättschefen i Statsrådsberedningen är utgivare av Svensk
författningssamling. Förordning (2014:1460).

Budgetchefen

26 a § Budgetchefen i Finansdepartementet ska särskilt svara
för utvecklingen och förvaltningen av verksamhetsstöden för
budgetering och hantering av dokument inom den statliga
budgetprocessen (RK Statsbudgetstöd). Budgetchefen kan i det
syftet ge ut riktlinjer och annat material. Sådant material
kan riktas även till myndigheter under regeringen. Förordning
(2008:1388).

Chefen för kansliet för samordning av EU-frågor

26 b § Chefen för kansliet för samordning av EU-frågor kan ge
ut handböcker, riktlinjer och annat material i syfte att
uppnå enhetlighet och hög kvalitet vid handläggningen inom
Regeringskansliet av frågor som rör Europeiska unionen.
Förordning (2010:881).

Gemensamma bestämmelser för chefstjänstemännen

27 § Chefstjänstemännen ska biträda departementschefen och
övriga statsråd i departementet med planering och andra
arbetsuppgifter i departementet. De ska även biträda med att
samordna verksamheten i departementet, inom Regeringskansliet
och i förhållande till andra samhällsorgan. De ska vidare
biträda med arbetsledningen. Förordning (2008:66).

Huvudmännen

28 § Varje huvudman ska inom sitt sakområde ansvara för
planering och samordning, ärendenas behöriga gång samt för
beredning och föredragning inför departementschefen eller ett
annat statsråd. Även i övrigt ska huvudmannen ansvara för
arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen ska också beakta
andra berörda sakområden. Huvudmannen svarar för upprättandet
av koncept till regeringens beslut, riktigheten av
uppgifterna i koncepten och för att den handling som
expedieras stämmer överens med regeringens beslut. Detta
gäller dock inte i fråga om lagar och andra författningar.

Huvudmannen ska hålla departementschefen, övriga statsråd i
departementet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets
gång och för dem anmäla frågor som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt. Huvudmannen ska följa
de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i övrigt
samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen
ska med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt
sakområde.

Huvudmannen svarar, i den utsträckning detta inte är
rättschefens uppgift, för att ärenden bereds gemensamt i
Regeringskansliet. Förordning (2011:470).

29 § I författningsfrågor ska huvudmännen samarbeta med
rättschefen. Förordning (2008:66).

Vem som beslutar i ärenden som avgörs av Regeringskansliet

Myndighetschefens beslutanderätt

30 § Ärenden som inte är regeringsärenden och som inte ska
avgöras av en departementschef enligt 31 eller 33 § eller av
personalansvarsnämnden avgörs av Regeringskansliets chef.

Ärenden som inte behöver avgöras av Regeringskansliets chef
får avgöras av chefen för ett departement, av ett annat
statsråd eller av en tjänsteman eller en grupp av tjänstemän
i Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en
arbetsordning för myndigheten eller i särskilda beslut.
Förordning (2008:66).

Departementschefens beslutanderätt

31 § Chefen för ett departement ska föreskriva eller för
särskilda fall besluta om indelningen av departementet i
sakområden, chefstjänstemännens och huvudmännens uppgifter
och fördelningen av arbetet mellan dem samt formerna i övrigt
för verksamheten i departementet.

Ärenden som inte behöver avgöras av departementschefen får
avgöras av ett annat statsråd eller av en tjänsteman i
Regeringskansliet. Hur detta ska ske anges i en arbetsordning
för departementet eller i särskilda beslut. Förordning
(2008:66).

Arbetsordning

32 § Regeringskansliet ska besluta de ytterligare
föreskrifter som behövs för dess organisation och formerna
för dess verksamhet. Sådana föreskrifter kan tas in i en
arbetsordning för myndigheten eller i arbetsordningar för
departementen. Förordning (2008:66).

Avvikelser från bestämmelser om arbetsfördelningen i ett
departement

33 § Chefen för ett departement får föreskriva eller för
särskilda fall besluta om avvikelser från de bestämmelser om
arbetsfördelningen i ett departement som finns i denna
förordning eller som har beslutats enligt 31 §.

Personaladministration

Vem som beslutar om anställning och lön

34 § Regeringen beslutar om anställning i Regeringskansliet
av statssekreterare, kabinettssekreterare, förvaltningschef,
expeditionschef, rättschef, chef för kansliet för samordning
av EU-frågor, särskild chefstjänsteman för krishantering i
Justitiedepartementet, personaldirektör, budgetchef,
finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef, ambassadör,
generaldirektör, departementsråd och chef för
Regeringskansliets internrevision. Detta gäller också
anställning som generalkonsul, minister, ambassadråd och
konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en
utlandsmyndighet.

Övriga anställningar beslutas av Regeringskansliet.
(Förordning 2014:1460).

35 § I de fall där regeringen fattar beslut om anställning
fastställer regeringen lönen. Lönen för inspektör,
protokollchef, ambassadör, departementsråd och chef för
Regeringskansliets internrevision fastställs dock av
Regeringskansliet. Detta gäller också för den som är
generalkonsul, minister, ambassadråd eller konsul, om det i
anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet.

I övriga fall fastställer Regeringskansliet lönen. Förordning
(2008:66).

Anställningsförordningens tillämpning

36 § Vid anställning av kanslisekreterare,
departementssekreterare, avdelningsdirektör, kansliråd,
ämnesråd eller sakkunnig och vid anställning med placering i
utrikesförvaltningen behöver Regeringskansliet inte informera
om anställningen enligt 6 § anställningsförordningen
(1994:373).

Ett meddelande om att någon har anställts ska genast lämnas
till dem som har sökt anställningen. Förordning (2014:1460).

Tjänstgöringsort

37 § Regeringen beslutar om tjänstgöringsort för de
tjänstemän som är placerade i utrikesförvaltningen och som är
anställda genom beslut av regeringen.

Anställningens längd

38 § Den som är expeditionschef, rättschef, chef för kansliet
för samordning av EU-frågor, särskild chefstjänsteman för
krishantering i Justitiedepartementet, personaldirektör,
budgetchef, finansråd, utrikesråd, inspektör, protokollchef,
ambassadör, departementsråd eller chef för Regeringskansliets
internrevision anställs tills vidare. Anställningen får dock
begränsas till att gälla till en viss tidpunkt. Detta gäller
också den som är generalkonsul, minister, ambassadråd eller
konsul, om det i anställningen ingår att vara chef för en
utlandsmyndighet.

Förvaltningschefen anställs för en bestämd tid. (Förordning
2014:1460).

Uppsägning

39 § När det gäller anställningar som beslutas av regeringen
prövar regeringen frågor om uppsägning enligt lagen (1982:80)
om anställningsskydd.

Detta gäller också i fråga om anställning som planeringschef
i Justitiedepartementet. Förordning (1998:1631).

Personalansvarsnämnden

40 § Regeringskansliets personalansvarsnämnd består av
förvaltningschefen, rättschefen i Statsrådsberedningen,
personaldirektören, den rättschef som svarar för
lagstiftningsärenden om anställningsskydd, expeditionschefen
i det berörda departementet eller den chefstjänsteman där som
bestäms i en arbetsordning och tre personalföreträdare.
Förvaltningschefen är ordförande i nämnden.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. Förordning (2014:1460).

41 § Personalansvarsnämnden prövar följande frågor för
anställda i Regeringskansliet eller i en kommitté och för
svenska medborgare som är anställda vid en utlandsmyndighet:

1. skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning.

42 § Personalföreträdarna i personalansvarsnämnden utses på
det sätt som anges i 9 § personalföreträdarförordningen
(1987:1101), om något annat inte bestämts i kollektivavtal.

Personalföreträdare får endast den vara som är anställd i
Regeringskansliet.

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

43 § Innan någon anställs som handläggare ska
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd höras om den sökandes
lämplighet för tjänstgöring utomlands, om det i anställningen
ingår att tjänstgöra inom utrikesrepresentationen. Detta
gäller dock inte för anställning som minister, kansliråd,
ambassadråd eller konsul eller om i övrigt särskilda skäl
föranleder något annat.

Föreskrifter om nämnden finns i förordningen (1991:360) med
instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd.
Förordning (2009:923).

Vem som utövar arbetsgivarens befogenheter enligt centrala
kollektivavtal

43 a § När det gäller anställda i Regeringskansliet,
utrikesrepresentationen och kommittéerna utövar
Regeringskansliet arbetsgivarens befogenheter enligt centrala
kollektivavtal, om något annat inte följer av förordningen
(1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel. Förordning
(1997:80).

Föredragande i Lagrådet

44 § Behörig att föredra ärenden inför Lagrådet är den som är
eller har varit hovrätts- eller kammarrättsassessor och den
som Regeringskansliet utser för ett visst fall.

Ekonomiadministration

45 § Regeringskansliet ska tillämpa de ekonomiadministrativa
bestämmelser som gäller för myndigheter under regeringen, om
regeringen inte beslutar något annat.

Regeringskansliet ska dock inte lämna resultatredovisning
eller budgetunderlag enligt förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag.

Årsredovisningen ska skrivas under av förvaltningschefen.
Underskriften innebär ett intyg att årsredovisningen ger en
rättvisande bild av kostnader, intäkter och myndighetens
ekonomiska ställning. Förordning (2007:1294).

Förvaltningsavdelningens, förvaltningschefens och
personaldirektörens uppgifter

46 § Regeringskansliets förvaltningsavdelning ska ge stöd och
service åt departementen, utrikesrepresentationen och
kommittéerna i administrativa frågor.

Förvaltningsavdelningen får sköta begränsade
förvaltningsuppgifter åt andra statliga myndigheter efter
avtal om detta mellan Regeringskansliet och den andra
myndigheten. Förordning (2008:66).

47 § Förvaltningschefen har ansvar för administrativa frågor
som rör flera departement eller flera kommittéer inom olika
departements verksamhetsområden. Förordning (2006:1427).

47 a § Under förvaltningschefen har personaldirektören ansvar
för Regeringskansliets personalpolitik. Personaldirektören
ska särskilt verka för enhetlighet inom Regeringskansliet i
personalfrågor. Förordning (2008:66).

Registratorskontor

48 § För departementen finns registratorskontor.
Registratorskontoren ska hållas öppna vardagar klockan
9.00–16.00. Om arbetstiden en viss dag är kortare än normalt
eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får
arbetas in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får
öppethållandet inskränkas till två timmar, om det kan ske
utan väsentlig olägenhet.

Tiden då registratorskontoren hålls öppna ska ges till känna
på lämpligt sätt. Inskränkning i tiden bör ges till känna
minst en vecka i förväg. (Förordning 2014:1460).

Diarium

49 § För registrering av allmänna handlingar ska det i varje
departement finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp
av automatisk databehandling.

Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 5
kap. 2 och 4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
och uppgifter som i övrigt behövs för ärendets beredning.

Expeditionschefen har tillsyn över diarieföringen. I
Statsrådsberedningen har rättschefen denna uppgift. I
Utrikesdepartementet och Regeringskansliets
förvaltningsavdelning ansvarar den tjänsteman för tillsynen
som bestäms i en arbetsordning. Förordning (2010:1750).

Personuppgiftsombud

50 § Expeditionschefen eller den tjänsteman som bestäms i en
arbetsordning ska vara personuppgiftsombud enligt
personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2008:66).

Dokumentation av beslut

51 § I fråga om varje beslut av Regeringskansliet ska det
finnas ett protokoll eller någon annan handling som anger vad
beslutet innehåller, när beslutet fattades och vem som
fattade beslutet. Förordning (2008:66).

Förteckning över ännu inte avgjorda ärenden

52 § Departementen ska vid varje årsskifte upprätta
förteckningar över alla ärenden som har väckts för mer än ett
år sedan och som ännu inte har avgjorts. Förteckningarna ska
lämnas till rättschefen i Statsrådsberedningen senast den 1
februari. Förordning (2008:66).

Regeringskansliets arkiv

Delarkiv och centralarkiv

53 § Regeringskansliets arkiv är indelat i ett delarkiv för
varje departement och ett centralarkiv.

Delarkivet för ett departement ska bestå av handlingar från
regeringens och Regeringskansliets verksamhet inom
departementets område.

Arkivhandlingar från delarkiven lämnas till centralarkivet
med jämna mellanrum. Förordning (2008:66).

Ansvar för arkivbildning

54 § Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att
de mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782)
uppnås i Regeringskansliet. Förvaltningschefen ska verka för
enhetlighet inom Regeringskansliet i frågor om arkivbildning,
arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av
arkivhandlingar.

Förvaltningschefen, eller den tjänsteman som anges i en
arbetsordning för Regeringskansliets förvaltningsavdelning,
är arkivansvarig för centralarkivet. Förordning (2011:470).

Tillsyn

55 § Varje expeditionschef är arkivansvarig och har tillsyn
över arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna
handlingar och utlåning av arkivhandlingar i sitt
departement. I Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning är den tjänsteman
arkivansvarig som bestäms i en arbetsordning. Förordning
(2013:793).

Överlämnande av arkivhandlingar till Riksarkivet

56 § Regeringskansliet ska lämna över arkivhandlingar till
Riksarkivet vid de tidpunkter som förvaltningschefen och
Riksarkivet kommer överens om. Förordning (2011:470).

Återlämnande av ingivna handlingar

57 § Handlingar i ett ärende som har slutbehandlats får
återlämnas till den som gett in handlingen bara om det är
lämpligt med hänsyn till allmänna arkivsynpunkter och övriga
omständigheter.

Utlåning av arkivhandlingar

58 § Föreskrifter om att arkivhandlingar får lånas ut till
myndigheter för tjänsteändamål finns i arkivförordningen
(1991:446).

Ytterligare föreskrifter

59 § Regeringskansliet ska meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs om diarieföring, arkivbildning,
arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av
arkivhandlingar hos myndigheten. Förordning (2008:66).

Tillsyn över diarieföring och arkiv inom
utrikesrepresentationen

60 § Regeringskansliet ska ha tillsyn över diarieföring och
arkiv inom utrikesrepresentationen och får också besluta
föreskrifter om utrikesrepresentationens diarieföring,
arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och
utlåning av arkivhandlingar. Förordning (2008:66).

Ärendeförteckningar inför regeringssammanträden

61 § Regeringskansliet får lämna ut ärendeförteckningar som
upprättas där inför regeringssammanträden. För att
fortlöpande tillhandahålla pappersexemplar av sådana
förteckningar enligt en stående beställning får
Regeringskansliet ta ut en årlig avgift av beställaren.
Avgiften är 4 000 kr och får tas ut i förskott.

Internrevision

62 § Regeringskansliets internrevision ska följa de
föreskrifter om intern revision som anges i denna
instruktion.

Regeringskansliets internrevision ska utföra internrevision
av all verksamhet inom Regeringskansliet, kommittéväsendet
och utrikesrepresentationen. Förordning (2008:66).

63 § Regeringskansliets internrevision ska självständigt
granska hur Regeringskansliets interna styrning och kontroll
samt hur de ekonomiska redovisningsskyldigheterna fullgörs.
Internrevisionen ska bedrivas i enlighet med god sed för
internrevision.

En internrevisor får utföra andra uppgifter än de som anges i
första stycket endast om det är förenligt med god sed för
internrevision och inte hindrar internrevisionen. Förordning
(2008:66).

64 § Regeringskansliet ska besluta om en revisionsplan för
internrevisionen.

Revisionsplanen ska grundas på en analys av risken för
väsentliga fel i den granskade verksamheten. Förordning
(2008:66).

65 § Regeringskansliets internrevision ska redovisa sina
iakttagelser och slutsatser till förvaltningschefen.
Förordning (2008:66).

Överklagande

66 § Regeringskansliets beslut i administrativa ärenden får
inte överklagas. Förordning (2007:1294).

Övergångsbestämmelser

1996:1515

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Genom förordningen upphävs

– departementsförordningen (1982:1177),

– förordningen (1996:728) med instruktion för
Utrikesdepartementet,

– förordningen (1988:1147) med instruktion för
Regeringskansliets förvaltningskontor,

– förordningen (1992:157) om arkiv hos Regeringskansliet,

– revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet.

3 I fråga om revision för räkenskapsåret 1995/96 ska
revisionsförordningen (1985:606) för Regeringskansliet
fortfarande tillämpas.

4. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

2001:644

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
Bestämmelserna i 45 § i sin nya lydelse tillämpas dock för
tid från och med den 1 januari 2001.

2003:1112

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
Bestämmelsen i 22 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid
från och med den 1 september 2003. I fråga om fordringar som
har uppkommit genom bistånd enligt lagen (1973:137) om
ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
gäller alltjämt 22 § i sin äldre lydelse.

Bilaga

1 Statsrådsberedningen

1.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regeringen, Regeringskansliet,

kommittéväsendet,

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med
undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning,

användningen av de flygplan som staten anskaffat för
statschefens och den högsta civila och militära ledningens
resor.

1.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär,
inklusive ändringar i Europeiska unionens fördrag, med
undantag av frågor om Europeiska unionens utvidgning.

1.3 Myndigheter m.fl.

Svenska institutet för europapolitiska studier,

Harpsundsnämnden.

2 Justitiedepartementet

2.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,

grundlagarna,

rikets vapen och flagga,

vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),

lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden,

rikets judiciella indelning och, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,

rättshjälp,

dispaschörverksamhet,

fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

Sveriges advokatsamfund,

åklagarväsendet,

polisen,

allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,

åtal för brott, förordnande av domstol,

utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig
hjälp i brottmål, internationellt samarbete rörande lagföring
för brott,

kriminalvård,

internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom,

fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av
fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av
kulturhistoriska skäl,

permutationslagen (1972:205), i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

nåd i brottmål, abolition,

det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska
undersökningsväsendet,

lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande
adoption, lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,
förordningen (1931:429) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och
förmynderskap, lagen (1988:1321) om nordiska
rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken
m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och
ekonomiska föreningar, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement, stiftelselagen (1994:1220), i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

datalagen (1973:289), personuppgiftslagen (1998:204),

lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk, lagen (1980:612) om medling i vissa
upphovsrättstvister, lagen (1953:771) om skydd för vissa
internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.,

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, sjöövervakning och
miljöräddningstjänst, allt i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med
spårbunden trafik, andra allvarliga olyckor samt olyckor i
militär verksamhet, allt i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

psykologiskt försvar, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

transport av farligt gods, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

samordning av samhällets krisberedskap inklusive civilt
försvar, i den mån sådana ärenden inte rör försvarets
militära förmåga,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

informationssäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

vapenlagen (1996:67),

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndighet inom riket,

flyktingar, mottagande av asylsökande och utlänningars rätt
att vistas i landet, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

svenskt medborgarskap.

2.2 Lagstiftningsärenden

1. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella
ämnen, allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, statligt
partistöd.

2. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat
departement och som gäller ämnen som avses i 8 kap. 2 §
första stycket 1 eller 2 regeringsformen, processrättsliga
ämnen.

3. Lagstiftningsärenden som gäller

revisorer och revisionsbolag,

samordning av samhällets krisberedskap inklusive civilt
försvar, i den mån sådana ärenden inte rör försvarets
militära förmåga,

befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

förfogande, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

ransonering, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,

transport av farligt gods, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

sprängämnesprekursorer,

utlänningars rätt att vistas i landet,

mottagande av asylsökande m.fl.,

svenskt medborgarskap.

2.3 Myndigheter m.fl.

Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna,
förvaltningsrätterna,

Lagrådet,

Justitiekanslern,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,

Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,

Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

Kriminalvården,

övervakningsnämnderna,

Brottsförebyggande rådet,

Brottsoffermyndigheten,

Rättsmedicinalverket,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Kustbevakningen,

Statens haverikommission,

Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,

Fideikommissnämnden,

Gentekniknämnden,

Revisorsnämnden,

Migrationsverket,

Datainspektionen,

Trafikskadenämnden,

Stiftelsen för rättsinformation.

3 Utrikesdepartementet

3.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater
och mellanfolkliga organisationer,

rikets gränser,

Utrikesnämnden,

svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid
internationella organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana
organ eller organisationer som avses i bilagan till lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd och lagen
(2010:813) om konsulära katastrofinsatser,

mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna,

klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för
övervakning av efterlevnaden av konventioner som rör
mänskliga rättigheter,

ärenden vid Europeiska kommissionen och EFTA:s
övervakningsmyndighet samt mål vid Europeiska unionens
domstol, (domstolen, tribunalen, personaldomstolen) och
EFTA-domstolen,

mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där
Sverige är part,

utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar och
i andra internationella organ för övervakning av
efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i
utlandet samt när det gäller diplomatpass och tjänstepass,

viseringar och uppehållstillstånd enligt 3 kap. 5 §
respektive 5 kap. 20 § tredje stycket utlänningslagen
(2005:716) och 3 kap. 12 § utlänningsförordningen (2006:97),

information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om
global utveckling,

internationellt utvecklingssamarbete,

samarbete som avser stöd till länderna i Central- och
Östeuropa,

regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska
aspekter av Världsbankens agerande,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och
världshandelsorganisationen (WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,

befrielse från tull,

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
samt Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,

vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som
militär användning,

multinationella företag och internationella investeringar,

främjande av utländska investeringar i Sverige,

allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt
standardisering,

genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,

statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,

internationella överenskommelser om allmänna villkor för
exportkrediter,

handelskamrar.

3.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,

Utrikesnämnden,

immunitet och privilegier,

konsulärt ekonomiskt bistånd, konsulära katastrofinsatser,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och
världshandelsorganisationen (WTO),

befrielse från tull,

vissa internationella sanktioner,

kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot
utförsel av krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som
militär användning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

genomförandet av Europeiska unionens inre marknad, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,

statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,

auktorisation av handelskamrar.

3.3 Myndigheter m.fl.

Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid
internationella organisationer,

Svenska institutet i Alexandria,

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,

Folke Bernadotteakademin,

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),

Nordiska Afrikainstitutet,

Svenska institutet,

Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI),

Inspektionen för strategiska produkter,

Stiftelsen Östekonomiska Institutet,

Institutet för Japanstudier,

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Sveriges Standardiseringsförbund,

Kommerskollegium,

Exportkreditnämnden,

Sveriges export- och investeringsråd,

handelssekreterare,

auktoriserade handelskamrar,

A/O Dom Shvetsii.

4 Försvarsdepartementet

4.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,

samordning mellan det militära försvaret och det civila
försvaret inom ramen för totalförsvar,

frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,

tillträde till Sveriges territorium,

tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg
och tjänstgöring utomlands,

lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,

åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE) enligt Wiendokumentet om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder den 30 november 2011, dokumentet
om global informationslämning den 28 november 1994,
dokumentet om uppförandekoden den 3 december 1994 och
fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992, i den
mån sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),

försvarsunderrättelseverksamhet,

signalskydd,

totalförsvarsplikt,

frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

sjöövervakning, olyckor i militär verksamhet, psykologiskt
försvar, kommunernas beredskap, transport av farligt gods och
brandfarliga och explosiva varor, allt i den mån sådana
ärenden rör försvarets militära förmåga.

4.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,

totalförsvarsplikt,

samordning mellan det militära försvaret och det civila
försvaret inom ramen för totalförsvar,

Försvarsmaktens personal, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

sändande av väpnad styrka utomlands,

lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden,

försvarsunderrättelseverksamhet,

skydd för samhällsviktig verksamhet och geografisk
information,

gränsövervakning i krig,

förfogande, ransonering, kommunernas och landstingens
beredskap, transport av farligt gods och brandfarliga och
explosiva varor, allt i den mån sådana ärenden rör försvarets
militära förmåga.

4.3 Myndigheter m.fl.

Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,

Försvarets radioanstalt,

Totalförsvarets forskningsinstitut,

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,

Försvarsexportmyndigheten,

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,

Försvarsunderrättelsedomstolen,

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,

Rikshemvärnsrådet,

Riksvärderingsnämnden,

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt,

Totalförsvarets folkrättsråd,

Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,

organisationer för frivillig försvarsverksamhet,

Krigsvetenskapsakademien,

Örlogsmannasällskapet,

sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till
Försvarsmakten.

5 Socialdepartementet

5.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

sjukförsäkring,

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,

sjuklön,

ersättning för närståendevård,

allmän ålderspensionsförsäkring och allmän
efterlevandepensionsförsäkring med undantag av
premiepensionssystemet,

frivillig pensionsförsäkring,

äldreförsörjningsstöd,

ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer,
efterlevandestöd till barn,

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor
som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

bostadsbidrag,

bostadstillägg,

boendetillägg,

bostadsanpassningsbidrag,

socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom,
äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt
annat socialt bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,

hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,

habilitering,

hjälpmedelsförsörjning,

tandvård,

hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,

läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,

apoteksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,

assistansersättning,

handikappersättning och vårdbidrag,

bilstöd till personer med funktionshinder,

Allmänna arvsfonden,

samordning av folkhälsopolitiken,

främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,

alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud
mot vissa hälsofarliga varor,

hälsoskydd,

smittskydd,

sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till
något annat departement,
förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO),

samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor,

idrott.

5.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

sjukförsäkring,

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,

sjuklön,

ersättning för närståendevård,

allmän ålderspensionsförsäkring och allmän
efterlevandepensionsförsäkring med undantag av
premiepensionssystemet,

frivillig pensionsförsäkring,

äldreförsörjningsstöd,

ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer,
efterlevandestöd till barn,

internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor
som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

bostadsbidrag,

bostadstillägg,

boendetillägg,

bostadsanpassningsbidrag,

socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom,
äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt
annat socialt bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,

hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,

habilitering,

hjälpmedelsförsörjning,

tandvård,

hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,

läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,

apoteksväsendet,

stöd och service till vissa funktionshindrade,

assistansersättning,

handikappersättning och vårdbidrag,

bilstöd till personer med funktionshinder,

Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som
regleras i ärvdabalken,

samordning av folkhälsopolitiken,

alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras
i tull- och skattelagstiftningen, narkotika med undantag av
narkotikastrafflagstiftningen, dopning och dopningsmedel,
förbud mot vissa hälsofarliga varor,

smittskydd,

idrott.

5.3 Myndigheter m.fl.

Försäkringskassan,

Socialstyrelsen,

Inspektionen för vård och omsorg,

Läkemedelsverket,

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

Folkhälsomyndigheten,

Myndigheten för vårdanalys,

Statens beredning för medicinsk utvärdering,

Provinsialläkarstiftelsen,

Statens institutionsstyrelse,

Myndigheten för delaktighet,

Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,

Barnombudsmannen,

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,

Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug
Monitoring,

Stiftelsen för vård- och allergiforskning,

Alkoholsortimentsnämnden,

Arvsfondsdelegationen,

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Inspektionen för socialförsäkringen,

Pensionsmyndigheten,

Ersättningsnämnden,

E-hälsomyndigheten,

Apotekens Service Aktiebolag i likvidation,

Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Systembolaget Aktiebolag.

6 Finansdepartementet

6.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den
principiella inriktningen av finanspolitiska åtgärder,

övergripande valutapolitiska beslut,

prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och
redovisningen av statsmedlen,

ekonomisk styrning,

statens upplåning och statsskuldsförvaltning,

förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och
fonderade medel, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och
budgetunderlag,

statlig revision,

internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska
investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken,
Internationella valutafonden, Nordiska investeringsbanken och
Parisklubben, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

beskattningen,

socialavgifter och allmän pensionsavgift,

premiepensionssystemet,

Kronofogdemyndigheten,

folkbokföringen,

tullväsendet,

avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och
övergripande frågor om finansieringsprincipen,

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättning,

köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt,
i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

lotterier, totalisatorspel,

kommunal ekonomi,

allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till
staten för kommunalekonomisk utjämning,

kungliga hov- och slottsstaten,

statistik,

Sveriges indelning i kommuner och landsting,

kommuner, landsting, kommunalförbund,

övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,

offentlig upphandling, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

länsstyrelserna,

länsindelningen,

allmänna frågor om statsförvaltningen,

övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av
statlig verksamhet samt effektivisering inom
statsförvaltningen,

statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,

personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,

samhällsinformation,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i
standardiseringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt
konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den
mån sådana frågor inte hör till något annat departement.

6.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,

socialavgifter och allmän pensionsavgift,

premiepensionssystemet,

statens upplåning och skuldförvaltning,

statsbudgeten,

statlig revision,

skatteförfarandet, indrivning och folkbokföring,

tullagstiftning, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

Tullverkets kontroller av införsel eller utförsel av varor, i
den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

straff för brott mot skatte- och tullagstiftningarna,

förmånsrätt för skattefordringar,

preskription av skattefordringar,

det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet och
övergripande frågor om finansieringsprincipen,

finansmarknaden,

allmänna pensionsfonderna,

prisreglering,

kontoföring av finansiella instrument,

näringsrättslig reglering av finansiella företag och
beredskapslagstiftning för dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,

penningtvätt,

Riksbanken,

lotterier,

lagstiftning om anordnande av visst automatspel,

kommunal ekonomi,

allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till
staten för kommunalekonomisk utjämning,

statistik,

Sveriges indelning i kommuner och landsting,

kommuner, landsting, kommunalförbund,

offentlig upphandling,

länsstyrelserna,

ändrad regional ansvarsfördelning,

arbetstagare i offentliga anställningar,

statligt stöd vid korttidsarbete,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i
standardiseringsarbetet, resegarantier, produktsäkerhet samt
konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den
mån sådana frågor inte hör till något annat departement.

6.3 Myndigheter m.fl.

Riksgäldskontoret,

Tullverket,

Finansinspektionen,

Ekonomistyrningsverket,

Krigsförsäkringsnämnden,

Skatteverket,

Forskarskattenämnden,

Skatterättsnämnden,

Kronofogdemyndigheten,

Konjunkturinstitutet,

Finanspolitiska rådet,

allmänna pensionsfonderna,

Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,

Lotteriinspektionen,

Bokföringsnämnden,

Kammarkollegiet,

Statens skaderegleringsnämnd,

Statistiska centralbyrån,

Arbetsgivarverket,

länsstyrelserna,

Statskontoret,

Statens överklagandenämnd,

Statens ansvarsnämnd,

Offentliga sektorns särskilda nämnd,

Trygghetsstiftelsen,

Statens tjänstepensionsverk,

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,

Statens servicecenter,

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,

Statens fastighetsverk,

Fortifikationsverket,

Marknadsdomstolen,

Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,

Allmänna reklamationsnämnden,

Fastighetsmäklarinspektionen,

Resegarantinämnden,

Miljömärkning Sverige AB.

7 Utbildningsdepartementet

7.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda
utbildningsformer samt annan pedagogisk verksamhet som
bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,

satsningar inom ramen för den nationella samlingen för
läraryrket,

folkbildningsfrågor,

samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,

utbildning inom yrkeshögskolan och andra utbildningar som
Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsyn över,

högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,

forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån
sådana ärenden inte hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,

rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

studiestöd och andra studiesociala frågor,

upprustning av skollokaler,

övergripande Unescofrågor.

7.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda
utbildningsformer samt annan pedagogisk verksamhet som
bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,

utbildning inom yrkeshögskolan,

högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

forskning som inte hör till något annat departement,

studiestöd och andra studiesociala frågor,

pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

7.3 Myndigheter m.fl.

Statens skolverk,

Statens skolinspektion,

Specialpedagogiska skolmyndigheten,

Sameskolstyrelsen,

Skolväsendets överklagandenämnd,

huvudmän inom skolväsendet,

enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs
i stället för utbildning inom skolväsendet,

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,

Myndigheten för yrkeshögskolan,

Folkbildningsrådet,

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna,

Universitetskanslersämbetet,

Universitets- och högskolerådet,

Överklagandenämnden för högskolan,

Högskolans avskiljandenämnd,

statliga universitet och högskolor, som inte hör till något
annat departement,

Kungl. biblioteket,

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,

Vetenskapsrådet,

regionala etikprövningsnämnder,

Centrala etikprövningsnämnden,

Polarforskningssekretariatet,

Rymdstyrelsen,

Institutet för rymdfysik,

Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,

Kungl. Vetenskapsakademien,

Nobelstiftelsen,

Centrala studiestödsnämnden,

Överklagandenämnden för studiestöd,

bolag knutna till universitet eller högskolor,

European Spallation Source ESS AB,

utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till
något annat departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till
något annat departement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som
hör till departementet ska tillgodose.

8 Miljö- och energidepartementet

8.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald
och skydd av naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet,
miljöfarlig verksamhet, avfallshantering och
kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om genteknik,
i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

friluftsliv,

miljöforskning,

miljöfrågor som kräver särskild samordning,

avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,

handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra
klimatpolitiska styrmedel,

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet och lagen (1976:997) om vattenförbund, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska
undersökningar,

strålskydd,

kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

FN:s miljöprogram (UNEP),

statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar
samhällsutveckling och klimatinvesteringsprogram,

geotekniska undersökningar,

program, elcertifikat och andra styrmedel för
energitillförsel och energihushållning, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar
för energihushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

kommunal energiplanering,

säkerhet inom elenergiområdet,

beredskap inom energiområdet,

el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,

energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement.

8.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

miljöbalken,

miljöskydd,

miljöinformation,

miljöstyrning,

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till
rättslig prövning i miljöfrågor,

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

svensk-norsk vattenrättskonvention,

gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,

utnyttjande av vattenkraft vid krig,

vattenförbund,

Sveriges ekonomiska zon,

verksamhet i Antarktis,

motorbränslen,

avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,

handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra
klimatpolitiska styrmedel,

strålskydd,

kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

atomansvarighet,

statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram,

allmänna vatten- och avloppsanläggningar,

program, elcertifikat och andra styrmedel för
energitillförsel och energihushållning, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,

elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål
eller energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi.

8.3 Myndigheter m.fl.

Naturvårdsverket,

Kemikalieinspektionen,

Havs- och vattenmyndigheten,

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,

Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,

Stiftelsen för Internationella institutet för industriell
miljöekonomi vid Lunds universitet,

Stockholms internationella miljöinstitut,

Finsk-svenska gränsälvskommissionen,

Strålsäkerhetsmyndigheten,

de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,

Kärnavfallsfonden,

Kärnavfallsrådet,

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande,

Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet i likvidation,

Statens geotekniska institut,

Statens va-nämnd,

Oljekrisnämnden,

Affärsverket svenska kraftnät,

Elsäkerhetsverket,

Statens energimyndighet,

Energimarknadsinspektionen.

9 Näringsdepartementet

9.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra
övergripande näringspolitiska frågor,

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (it), i
den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (it),

övergripande frågor om informationsteknik (it) inom statlig
förvaltning,

elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

postkommunikation,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, vägar, broar och
färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet,
förarbehörighet samt kommunikationsväsendet i övrigt till
lands,

bidrag till kollektivtrafik,

upphandling av persontrafik,

överlastavgift,

sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder
mot vattenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och
fiskefartyg, skeppsmätning, sjökarteverksamhet, lotsning,
fyrar, flyg- och sjöräddning, statens isbrytarverksamhet och,
i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement, kanaler samt anställning och mönstring av
sjömän,

Världssjöfartsuniversitetet,

luftfart, marktjänster på flygplatser,

transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

mark och byggnader för Trafikverket, Sjöfartsverket och
Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,

stadsmiljöavtal,

tillstånd enligt 2 a § andra stycket och 9 § lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.,

tillstånd enligt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar,

FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO),

frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser
m.m., i den mån sådana frågor inte hör till något annat
departement,

näringsfrihet,

konkurrens- och marknadsfrågor,

offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement, och samordning av sådana
ärenden,

kommersiell service i gles- och landsbygder,

Europeiska unionens sammanhållningspolitik och strukturfonder
samt frågor som rör regional utvecklingsplanering inom
Europeiska unionen, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

industriell design,

mineralfrågor, geologisk undersökning,

behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av
innovationssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

mätteknisk verksamhet,

mått och vikt, ädelmetallkontroll,

patent, skydd för varumärken, mönster och namn,

turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

bostadsfinansiering,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte
hör till något annat departement,

lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande
anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

urban utveckling,

jordbruket och trädgårdsnäringen,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,

utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt,
husdjursavel, djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,

livsmedelskontroll,

veterinärväsendet,

yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,

rennäringen,

användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre
bestämmelser när det gäller bygdeavgifter till främjande av
rennäringen och fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet
i övrigt avseende areella näringar, landsbygd och livsmedel,

jakt och viltvård,

skogsbruk,

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),

frågor inom ramen för Europeiska unionens rådsarbetsgrupp för
råvaror (PROBA).

9.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs-
och tunnelbanetrafik,

elektronisk kommunikation,

postkommunikation,

informationsteknik (it), i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

vägar och vägtrafik,

vägavgifter,

sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening
från fartyg,

luftfart, marktjänster på flygplatser,

utredning av olyckor,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,

mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och
stentäkt inom vissa allmänna vattenområden,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,

offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,

åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

Europeiska unionens sammanhållningspolitik och
strukturfonder, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

regionala utvecklingsbolag,

mått, vikt, ädelmetallkontroll,

auktorisation av patentombud,

utländska filialer,

bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

planläggning, markanvändning och bebyggelse,

byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande
anordningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

färdigställandeskydd,

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och
strukturstöd till jordbruk, ekologisk odling,

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

sambruksföreningar,

ägofred,

förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana
förvärv inte hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,

utsädeskontroll, växtskydd,

husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,

foder,

livsmedel,

veterinärernas yrkesutövning,

rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna,
strukturåtgärder för fiskerinäringen, marknadsreglering av
fisk och fiskprodukter,

rennäring,

indragning av ströängar,

jakt och viltvård,

skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.

Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor
liksom lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör
dock till Justitiedepartementet.

9.3 Myndigheter m.fl.

Post- och telestyrelsen,

Trafikverket,

Statens väg- och transportforskningsinstitut,

Sjöfartsverket,

Luftfartsverket,

Transportstyrelsen,

Trafikanalys,

Konkurrensverket,

Sveriges geologiska undersökning,

Patent- och registreringsverket,

Patentbesvärsrätten,

Patentombudsnämnden,

Bolagsverket,

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

AB Terminologicentrum TNC,

Stiftelsen Norrlandsfonden,

Stiftelsen Industrifonden,

Verket för innovationssystem,

Tillväxtverket,

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,

E-legitimationsnämnden,

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,

Skogsstyrelsen,

Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen,
regionala djurförsöksetiska nämnderna,

Centrala djurförsöksetiska nämnden,

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård,

Sveriges lantbruksuniversitet,

Statens veterinärmedicinska anstalt,

Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,

Stiftelsen JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik,

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,

Svenska FAO-kommittén,

Styrelsen för samefonden,

Boverket,

Lantmäteriet,

Svenska skeppshypotekskassan,

av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till
något annat departement.

10 Kulturdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

ersättningar och bidrag till konstnärer,

scenkonst,

bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter,

arkitektur, form, design och bildkonst,

bidrag till icke-statliga kulturlokaler,

bidrag till konstnärlig utsmyckning,

hemslöjd,

arkiv,

kulturmiljö,

museer,

film och videogram,

dagspress,

radio och television,

stöd till regional kulturverksamhet,

nya medietjänster,

insatser mot skadliga inslag i medier,

svenska språket,

internationellt kulturellt samarbete,

allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat
departement,

förlängning av fideikommiss eller inlösen av
fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

samordning och utveckling av allmänna frågor om det civila
samhällets villkor,

samordning av statsbidrag till det civila samhällets
organisationer,

bidrag till och allmänna frågor om allmänna samlingslokaler,

allmänna val och frågor om valdeltagande, förtroendevaldas
villkor, medborgarnas inflytande, insyn och delaktighet i
samhället, demokratisk medvetenhet och förebyggande arbete
för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga
rättigheterna på nationell nivå, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av
intolerans, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och
transsexuella och personer med könsöverskridande identitet
eller uttryck, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement, samt samordning och utveckling av sådana
frågor,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement, samt samordning och
utveckling av sådana frågor,

det samiska folkets språk och kultur,

trossamfund,

begravningsväsendet.

10.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arkivfrågor,

kulturmiljöfrågor,

åldersgränser för film som ska visas offentligt,

radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk
av yttrandefriheten,

svenska språket,

bibliotek, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

det samiska folkets språk och kultur,

trossamfund,

begravningsväsendet.

10.3 Myndigheter m.fl.

Statens kulturråd,

Myndigheten för kulturanalys,

Konstnärsnämnden,

Styrelsen för Sveriges författarfond,

Riksteatern,

regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,

Kungl. Musikaliska Akademien,

länsbibliotek,

Statens konstråd,

Kungl. Akademien för de fria konsterna,

Nämnden för hemslöjdsfrågor,

Riksarkivet,

Institutet för språk och folkminnen,

Riksantikvarieämbetet,

Statens historiska museer,

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,

Moderna museet,

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museet,

Naturhistoriska riksmuseet,

Statens maritima museer,

Statens försvarshistoriska museer,

Statens museer för världskultur,

Statens centrum för arkitektur och design,

Statens musikverk,

Stiftelsen Nordiska museet,

Stiftelsen Tekniska museet,

Stiftelsen Skansen,

Stiftelsen Arbetets museum,

regionala museer,

övriga museer som inte hör till något annat departement,

Riksutställningar,

Statens medieråd,

Stiftelsen Svenska Filminstitutet,

Presstödsnämnden,

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,

stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller
myndighet som hör till departementet ska tillgodose,

Myndigheten för tillgängliga medier,

Myndigheten för radio och tv,

Forum för levande historia,

Valmyndigheten,

Sametinget,

Diskrimineringsombudsmannen,

Nämnden mot diskriminering,

Nämnden för statligt stöd till trossamfund,

Kungliga Operan Aktiebolag,

Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,

Voksenåsen A/S.

11 Arbetsmarknadsdepartementet

11.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra
arbetsmarknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra
arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,

arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i
dess helhet, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om
offentlig anställning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),

Europeiska sociala stadgan,

utveckling inom arbetslivsområdet,

Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende
Europeiska socialfonden inom Europeiska unionens
strukturfonder,

samordning och utveckling av frågor om utrikes föddas
etablering i det svenska samhället och andra frågor som rör
utrikes föddas delaktighet i arbets- och samhällslivet, i den
mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement.

11.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik,
arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra
arbetsmarknadspolitiska frågor som gäller personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,

arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement,

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet,
medbestämmande, styrelserepresentation för de anställda och
andra frågor om kollektiv arbetsrätt,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och
andra frågor om enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser
särskilda bestämmelser om offentlig anställning,

arbetstagares uppfinningar,

arbetstvister,

Europeiska unionens sammanhållningspolitik avseende
Europeiska socialfonden inom Europeiska unionens
strukturfonder,

utrikesföddas etablering i det svenska samhället och andra
frågor som rör utrikes föddas delaktighet i arbets- och
samhällslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör
till något annat departement.

11.3 Myndigheter m.fl.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska
ESF-rådet),

Arbetsförmedlingen,

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,

Arbetsmiljöverket,

Arbetsdomstolen,

Medlingsinstitutet,

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,

ILO-kommittén,

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering,

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Förordning (2014:1460).