Förordning (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

SFS nr
1996:1524
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1996-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:940

1 § I denna förordning finns föreskrifter om vem som är
arbetsgivare i vissa fall enligt

– affärsverksavtal (AVA),

– allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA),

– chefsavtalet,

– avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa
högre anställningar m.fl.,

– avtal om arbetstidsminskning m.m. i samband med delpension
enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
(delpensionsavtalet),

– avtal om medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden
(MBA-R),

– pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03).
Förordning (2004:940).

2 § Vid tillämpningen av följande avtalsbestämmelser är
regeringen arbetsgivare.

Avtal Bestämmelser

AVA 4 § 2 mom. andra stycket första
meningen såvitt gäller arbetstagare
som innehar anställning som chef för
affärsverk/myndighet

ALFA 1 kap. 14 § andra stycket

1 kap. 16 § andra stycket första
meningen såvitt gäller arbetstagare
som innehar anställning som chef för
sådan myndighet som bedriver affärs-
eller uppdragsverksamhet och som lyder
omedelbart under regeringen

11 kap. 1 § fjärde stycket såvitt
avser följande anställningar i avtal
om regeringsbeslut om
avlöningsförmåner m.m. för vissa högre
anställningar m.fl. nämligen
anställningar som justitiekansler,
riksåklagare, ordförande i Patent-
besvärsrätten, kabinettssekreterare,
statssekreterare samt annan chef för
sådan myndighet som är direkt
underställd regeringen och som inte är
anställd för bestämd tid

Chefsavtalet 9 § punkt 2 såvitt gäller arbetstagare
som innehar anställningar som anges i
domstolarnas chefskrets 5 § a-d

Pensionsavtal för arbetstagare 1 kap. 1 § punkt 1
hos staten m.fl. (PA 03)
Förordning (2003:475).

3 § Vid tillämpningen av bestämmelsen 11 kap. 1 § fjärde
stycket ALFA är Regeringskansliet arbetsgivare när det gäller
de anställningar som anges i 1 § punkt b) i avtal om
regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre
anställningar m.fl. med undantag för kabinettssekreterare och
statssekreterare. Förordning (2003:475).

4 § Vid tillämpningen av delpensionsavtalet är den myndighet
arbetsgivare som beslutar om anställning av en arbetstagare som har
ansökt om arbetstidsminskning.

Om det är regeringen som beslutar om anställningen enligt första
stycket är följande myndigheter arbetsgivare.

1. Den myndighet där arbetstagaren är anställd, om inte något annat
följer av 2-4.

2. Regeringen, om arbetstagaren är chef för en central
förvaltningsmyndighet.

3. Central förvaltningsmyndighet eller någon annan
förvaltningsmyndighet som lyder direkt under regeringen, om
arbetstagaren är chef för en underställd myndighet.

4. Domstolsverket, om arbetstagaren är ordinarie domare.
Domstolsverket får lämna över befogenheterna som arbetsgivare till
den myndighet där arbetstagaren är anställd.

5 § Har upphävts genom förordning (2004:940).

6 § Vid tillämpningen av MBA-R eller kollektivavtal med motsvarande
innehåll är Regeringskansliet arbetsgivare.

I frågor som bara rör sådana arbetstagare inom Regeringskansliet,
utrikesrepresentationen och kommittéerna som avses i förordningen
(1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet skall i stället
tillämpas vad som sägs i den förordningen eller i Regeringskansliets
arbetsordning.