Förordning (1996:1529) om ersättning för kommittéuppdrag

SFS nr
1996:1529
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1996-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1474
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:143

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas, om regeringen inte bestämmer något
annat, på uppdrag i en kommitté som har tillkallats eller inrättats
av regeringen eller av ett statsråd efter regeringens bemyndigande.

Vad som sägs i förordningen om uppdrag i en kommitté gäller också
uppdrag som särskild utredare. Föreskrifterna om ordförande tillämpas
därvid på den särskilde utredaren.

Ersättning till ordförande

2 § Ersättning till ordförande bestäms enligt riktlinjer som
regeringen beslutar särskilt.

Ersättning till andra ledamöter, sakkunniga och experter

3 § Ersättning till andra ledamöter än ordförande samt till
sakkunniga och experter betalas i form av dagarvode. Dagarvode
betalas med 350 kronor per sammanträdesdag.

Dagarvode betalas bara till den som är närvarande vid sammanträdet,
om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Den som utför extra arbete kan få skälig ersättning utöver
dagarvode.

Ersättning för mistade avlöningsförmåner

4 § Den som går miste om avlöningsförmåner på grund av
uppdraget får ersättning med motsvarande belopp.

Ersättning för förlorad inkomst till den som driver egen
verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag som
motsvarar egenföretagarens enligt 3 kap. lagen (1962:381) om
allmän försäkring fastställda sjukpenninggrundande inkomst,
delad med 365. Förordning (1998:143).

Övriga bestämmelser

5 § Den som i uppdraget utfört arbete som han eller hon har kallats
till under sin semester, kan få skälig ersättning för de extra
kostnader som kan ha uppkommit.

6 § Beslut om ersättning enligt denna förordning fattas av
Regeringskansliet.

Regeringskansliet får bestämma att beslut enligt 3 § i stället skall
fattas på kommitténs vägnar av ordföranden.