Förordning (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart

SFS nr
1996:1559
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:770
Upphävd
2001-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:12

1 § Statligt bidrag lämnas enligt denna förordning till arbetsgivare
för inbetald skatt på sjöinkomst och för arbetsgivarens kostnader för
socialavgifter. Förordning (1997:1222).

2 § Bidrag för inbetald skatt på sjöinkomst och kostnader för
socialavgifter skall, om inte annat följer av 7 §, lämnas efter
ansökan till svenska fysiska eller juridiska personer eller till
svenska partrederier som har eller har haft sjömän anställda för
arbete ombord på svenska handelsfartyg som huvudsakligen används i
utrikestrafik av betydelse för den svenska utrikeshandeln eller den
svenska tjänsteexporten. Förordning (1997:1222).

3 § Bidrag till den som har eller har haft sjömän anställda för
arbete ombord på handelsfartyg som även får föra passagerare
skall lämnas endast för den del av besättningen som ingår i
säkerhetsbesättningen.

Bidrag skall inte lämnas när det är fråga om passagerarfartyg
eller oljeplattformar. Med passagerarfartyg avses i denna
förordning fartyg som transporterar även andra passagerare än
chaufförer till lastbilar som transporteras med fartyget.

Bidrag skall lämnas endast till den som ställer
utbildningsplatser ombord till förfogande enligt
Sjöfartsverkets anvisningar och som visar att det under
bidragsperioden finns tillräckliga försäkringar för fartyget
och dess drift. Förordning (1999:12).

4 § Bidrag till skatt på sjöinkomst som avses i 1 § skall
lämnas med ett belopp som motsvarar det skatteavdrag enligt
skattebetalningslagen (1997:483) som arbetsgivaren skall göra
på sjöinkomster och som har betalats in. Bidrag lämnas dock ej
för den del av skatteavdraget som avser den allmänna
pensionsavgiften. Förordning (1999:12).

5 § Bidrag till kostnader för socialavgifter skall lämnas med
58 000 kr per kalenderår och årsarbetskraft, om inte annan
beräkningsgrund skall tillämpas enligt 10 § andra stycket.

Som en årsarbetskraft räknas en sjöman som varit anställd i 365
dagar under ett kalenderår.

Har en sjöman varit anställd kortare tid än 365 dagar skall
bidrag lämnas med ett i motsvarande mån reducerat belopp.
Förordning (1999:12).

6 § Beslut i frågor om bidrag fattas av Rederinämnden. Nämnden skall
årligen ta ut en avgift på 2 000 kronor för varje fartyg ansökan
omfattar.

7 § Om det finns skäl till det får Rederinämnden, under de
förutsättningar som anges nedan, avvika från de krav som ställs i 2
och 3 §§.

Om nämnden finner det uppenbart att beviljande av bidrag skulle
strida mot syftet med rederistödet, får nämnden avslå en ansökan om
bidrag trots att de formella kraven är uppfyllda.

Om nämnden anser att det finns synnerliga skäl till det, får nämnden
bifalla en ansökan trots att de formella kraven inte är uppfyllda.

Om nämnden bedömer att beredskapsskäl skall läggas till grund för
ett beslut om att bevilja bidrag, skall nämnden först samråda med
Kommerskollegium och Överstyrelsen för civil beredskap.

8 § Ansökan om bidrag till skatt på sjöinkomst skall ges in
till Rederinämnden senast den 31 mars året efter det år för
vilken skatten betalats. Ansökan får göras efter varje
skatteinbetalning.

Ansökan om bidrag till kostnader för socialavgifter skall ges
in till nämnden efter utgången av det kalenderår som ansökan
avser, dock senast den 31 mars följande år. Förordning (1997:1222).

9 § I ansökan om bidrag skall det anges vilka fartyg ansökan
omfattar samt

för varje fartyg uppgift om

1. den tid som sökanden bemannat fartyget,

2. bruttolöner inklusive förmåner som de anställda erhållit,

3. den skatt på sjöinkomst som vid varje inbetalningstillfälle
betalats för de anställda,

4. antal avlönade dagar,

5. hur många utbildningsplatser sökanden kan erbjuda på det
fartyg ansökan avser och

6. vilka försäkringar som gäller för fartyget och dess drift.

Rederinämden får begära de ytterligare uppgifter av sökanden
som behövs för prövning av ansökan.

Ansökan om bidrag skall undertecknas av den bidragssökande samt
granskas och godkännas av en auktoriserad eller godkänd
revisor. Förordning (1997:1222).

9 a § Skattemyndigheterna skall, på begäran från Rederinämnden,
bistå nämnden med det underlag som behövs för nämndens kontroll
av en ansökan om bidrag. Förordning (1997:1222).

10 § I samband med att en ansökan om bidrag till kostnader för
socialavgifter ges in skall i den omfattning Rederinämnden bestämmer
uppgifter lämnas om hur bemanningskostnaderna har utvecklats för
varje fartyg.

Om det vid prövningen av en ansökan om bidrag framstår som sannolikt
att det finns möjligheter till rationaliseringar ombord på ett fartyg
och dessa inte har genomförts, skall nämnden inhämta yttrande från
Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets bedömning av antalet ombordanställda
som krävs för en rationell och säker drift av fartyget skall vara
utgångspunkt för nämndens beräkning av bidrag.

11 § Bidrag betalas ut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Förordning (1997:812).

12 § Om bidrag, på felaktiga grunder eller av annan anledning, har
betalats ut med för högt belopp, får Rederinämnden återkräva vad som
har betalats för mycket.

13 § Rederinämndens beslut i frågor om bidrag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1996:1559

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1718) om statligt
bidrag till vissa bemanningskostnader.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag till
inbetald sjömansskatt och kostnader för socialavgifter som belöper
sig på lön och annan ersättning för tiden före den 1 januari 1997.

1997:1222

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag till
inbetald sjömansskatt och kostnader för socialavgifter som
belöper sig på lön och annan ersättning för tiden före den 1
januari 1998.

1998:968

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas
i fråga om bidrag till kostnader för socialavgifter som belöper
sig på lön eller annan ersättning för tiden från och med den 1
juli 1998.

1999:12

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas i fråga om bidrag till
skatt och kostnader för socialavgifter som belöper sig på lön
eller annan ersättning för tiden från och med den 1 januari
1999.