Förordning (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket

SFS nr
1996:1562
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1996-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1026
Upphävd
2010-08-01

1 § Statligt stöd lämnas i mån av tillgång på medel till företag som
tillhandahåller avbytartjänster inom jordbruket och som har godkänts
av Statens jordbruksverk.

2 § Stöd kan lämnas i form av bilersättning för

1. den del av en avbytares körsträcka som under en dag överstiger 50
kilometer, och

2. en avbytares hela körsträcka de första 10 dagarna av en period
för vilken det varit nödvändigt att anlita avbytaren på grund av
sjukdom eller annan liknande omständighet.

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. vilka förrättningar som berättigar till stöd enligt 2 §,

2. stödbeloppens storlek,

3. den utbildning eller de kunskaper i övrigt som en avbytare skall
ha, och

4. övriga villkor för stödet.

4 § Som villkor för stöd gäller att Jordbruksverket får genomföra
den kontroll av stödmottagaren som behövs.

5 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
Jordbruksverket.

6 § I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt
föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§.

7 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av stödet.

Övergångsbestämmelser

1996:1562

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då förordningen
(1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket skall
upphöra att gälla. Den äldre förordningen gäller fortfarande i fråga
om stöd som avser tid före ikraftträdandet.