Förordning (1996:1579) om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierande myndigheter

SFS nr
1996:1579
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1207
Upphävd
2001-01-01

1 § Det skall finnas en samverkansgrupp med representanter för
forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde och
för Forskningsrådsnämnden, Rymdstyrelsen, Skogs- och jordbrukets
forskningsråd och Socialvetenskapliga forskningsrådet.

2 § Genom samverkansgruppen skall myndigheterna i samråd främja och
samordna myndigheternas forskningsstödjande verksamhet när det gäller

1. tvärvetenskaplig forskning,

2. ett ökat medvetande om genusperspektiv i forskningen, och

3. insatser för jämställdhet.

3§ Varje myndighet skall ha två representanter i samverkansgruppen.
Om respektive myndighet inte bestämmer annat, representeras varje
forskningsråd och Forskningsrådsnämnden av sin ordförande och sin
huvudsekreterare och Rymdstyrelsen av sin generaldirektör och
ordföranden i styrelsens forskningskommitté.

Gruppen leds av en ordförande som utses av regeringen.