Förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler

SFS nr
1996:1593
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1479

Allmän samlingslokal

1 § Med allmän samlingslokal avses i denna förordning en lokal
som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets
möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse,
fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

Förutsättningar för bidrag

2 § Statligt bidrag enligt denna förordning får i mån av
tillgång på medel lämnas som

1. investeringsbidrag, och

2. verksamhetsutvecklingsbidrag. Förordning (2006:1479).

3 § Med investeringsbidrag avses i denna förordning bidrag för

1. köp,

2. ny- eller tillbyggnad,

3. ombyggnad eller standardhöjande reparationer som inte är av
ringa omfattning, eller

4. tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med
funktionshinder.

För bidrag för en åtgärd enligt första stycket 1, 2 eller 3
krävs att kommunen, lämnar ekonomiskt eller likvärdigt bidrag
som motsvarar minst 30 procent av det bidragsunderlag som
berättigar till det statliga bidraget. Förordning (2006:1479).

4 § För att få investeringsbidrag krävs att

1. det finns ett varaktigt behov av lokalen på orten,

2. lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard,

3. lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation
eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom
orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på
skäliga villkor,

4. lokalen har eller förväntas få en allsidig användning, och

5. det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och
förvalta lokalen. Förordning (2006:1479).

5 § Investeringsbidrag för ett köp som är fullbordat när en
ansökan om bidrag prövas lämnas endast om sökanden haft
synnerliga skäl för att genomföra köpet före bidragsbeslutet.
På samma sätt lämnas investeringsbidrag för en ny-, till- eller
ombyggnad som har påbörjats när en ansökan om bidrag prövas
endast om sökanden haft synnerliga skäl för att påbörja
arbetena före bidragsbeslutet. Förordning (2006:1479).

6 § Med verksamhetsutvecklingsbidrag avses i denna förordning
bidrag för att

1. anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet inom
kultur- och fritidsområdet,

2. stimulera sådan verksamhet och i sådan lokal som avses i 1,
eller

3. utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och
fritidsområdet. Förordning (2006:1479).

7 § För att få verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § 1 eller
2 krävs att det finns ett behov på orten av att möta eller
stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet
samt att kraven enligt 4 § 1-5 är uppfyllda. Förordning
(2006:1479).

Vem kan få bidrag?

8 § Investeringsbidrag får lämnas till sådana aktiebolag,
stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte och är
fristående från en kommun eller kommunala företag.

Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § 1 eller 2 får lämnas
till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar
utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala
företag och tillhandahåller allmänna samlingslokaler.
Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § 3 får lämnas till
riksorganisationer som organiserar sådana aktiebolag,
stiftelser eller föreningar. Förordning (2006:1479).

Bidragsunderlag

9 § Investeringsbidrag för sådana åtgärder som avses i 3 §
första stycket 1 eller 2 beräknas på grundval av ett
bidragsunderlag som motsvarar kostnaden för en åtgärd av den
allmänna samlingslokalens ytor upp till högst 1 000
kvadratmeter och som är skälig med hänsyn till projektets art
och omfattning. För sådana åtgärder som avses i 3 § första
stycket 3 beräknas bidraget på grundval av ett bidragsunderlag
som är skäligt med hänsyn till projektets art och omfattning.

I bidragsunderlaget får det även räknas in kostnader för

1. utrymmen för ungdomsverksamhet om de inryms i samma byggnad,

2. utrymmen för den allmänna samlingslokalens skötsel, och

3. konstnärlig utsmyckning som uppgår till högst en procent av
bidragsunderlaget.

Om det finns särskilda skäl får kostnader för konstnärlig
utsmyckning eller anskaffning av inventarier som sammanlagt
uppgår till högst fem procent av bidragsunderlaget räknas in i
underlaget. Förordning (2006:1479).

Bidragets storlek

10 § Investeringsbidrag enligt 3 § första stycket 1, 2 eller 3
får lämnas med ett belopp som uppgår till högst 50 procent av
bidragsunderlaget. Förordning (2006:1479).

11 § Investeringsbidrag enligt 3 § första stycket 4 får lämnas
till hela kostnaden, dock högst med 200 000 kronor. En
förutsättning är att kostnaden för en sådan anpassning inte
ingår i bidragsunderlaget för någon annan åtgärd som det lämnas
bidrag för enligt denna förordning. Förordning (2006:1479).

12 § Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 6 § får lämnas till
hela kostnaden. En förutsättning för bidrag enligt 6 § 1 är att
kostnaden för en sådan anpassning inte ingår i
bidragsunderlaget för någon annan åtgärd som det lämnas bidrag
för enligt denna förordning. Förordning (2006:1479).

Förfarandet i bidragsärenden

13 § Ansökan om bidrag ges in till Boverket. Sådana uppgifter i
en ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna
på heder och samvete. Förordning (2006:1479).

14 § En ansökan om investeringsbidrag skall även innehålla en
plan för lokalernas användning. Sökanden är också skyldig att
lämna Boverket en långtidsbudget när verket begär det för
prövning av ansökan.

Ansökningar om investeringsbidrag som har kommit in till
Boverket senast den 31 december prövas vid ett tillfälle före
utgången av maj månad följande år. Förordning (2006:1479).

15 § Tillsammans med en ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag
enligt 6 § 1 eller 2 skall sökanden lämna ett yttrande från
kommunen om behovet på orten av att möta eller stimulera
ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet. Sökanden
är också skyldig att lämna Boverket en plan för lokalernas
användning när verket begär det för prövning av ansökan.

Ansökningar om verksamhetsutvecklingsbidrag som har kommit in
till Boverket senast den 31 augusti prövas vid ett tillfälle
före utgången av december månad samma år. Förordning
(2006:1479).

16 § Om en ansökan avser bidrag till ett byggnadsprojekt enligt
3 § eller 6 § 1, skall den sökande förbinda sig att

1. utföra projektet inom den tid som Boverket beslutar,

2. iaktta vad verket i övrigt beslutar om projektets utförande,

3. lämna verket en fullständig redovisning av kostnaderna för
projektet, och

4. hålla byggnaden tillgänglig för sådan besiktning som avses i
18 §. Förordning (2006:1479).

17 § Ett beslut om investeringsbidrag eller
verksamhetsutvecklingsbidrag får förenas med villkor.
Förordning (2006:1479).

18 § När ett byggnadsprojekt enligt 3 § har färdigställts skall
byggnaden besiktas. Boverket får besluta att även ett
färdigställt byggnadsprojekt enligt 6 § 1 skall besiktas.
Besiktning sker på den sökandes bekostnad genom en
besiktningsman som Boverket godkänt. Förordning (2006:1479).

19 § Den som har tagit emot verksamhetsutvecklingsbidrag skall
lämna en slutredovisning av projektet till Boverket i enlighet
med vad verket beslutar. Förordning (2006:1479).

20 § Boverket får återkalla ett bidragsbeslut, om de
förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre
finns och bidraget inte har betalats ut.

21 § Om bidraget har betalats ut, får Boverket besluta att
kräva tillbaka bidraget helt eller delvis endast om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat
sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller
lämnats med för högt belopp,

2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats
med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett
detta,

3. lokalen utan medgivande av Boverket upphör att vara allmän
samlingslokal innan 25 år gått från den dag då ansökan om
bidrag enligt 3 § eller 6 § 1 gavs in till verket,

4. villkoren för bidraget inte har följts, eller

5. slutredovisning som avses i 19 § inte har lämnats.
Förordning (2006:1479).

Bemyndigande

22 § Boverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av
denna förordning.

Överklagande

23 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om återkallelse av bidragsbeslut enligt 20 § denna
förordning får dock inte överklagas. Förordning (2006:1479).

Övergångsbestämmelser

2006:1479

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som
kommit in till Boverket före den 1 januari 2007 samt för
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.