Bibliotekslag (1996:1596)

SFS nr
1996:1596
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:801
Upphävd
2014-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:912

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna
biblioteksväsendet.

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur,
information, upplysning och utbildning samt kulturell
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek.

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information
görs tillgänglig för alla medborgare.

Varje kommun skall ha folkbibliotek.

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna
litteratur för viss tid.

Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader
för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte
heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare
inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.

Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med
kompletterande medieförsörjning och andra regionala
biblioteksuppgifter.

För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en
eller flera lånecentraler.

5 § I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser
om skolbibliotek. Lag (2010:860).

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla
högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter
till utbildning och forskning vid högskolan svara för
biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets
biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.

7 § Kommunerna ansvarar för folk- och
skolbiblioteksverksamheten.

Landstingen ansvarar för länsbiblioteken.

Staten ansvarar för högskolebibliotek och för lånecentralerna
samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda
bestämmelser ankommer på staten. Lag (2012:912).

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet skall samverka.

Kommuner och landsting skall anta planer för
biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker,
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek,
forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek
skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna
till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med
folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att
erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.