Förordning (1996:1597) med instruktion för Statens konstråd

SFS nr
1996:1597
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1188
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1063

Uppgifter

1 § Statens konstråd har till uppgift att verka för att konsten blir
ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön genom att
konstrådet

— förvärvar god samtidskonst till statens byggnader och andra
lokaler för statlig verksamhet,

— medverkar till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än
sådana som brukas av staten och

— sprider kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö.

1 a § Statens konstråd skall förteckna samlingar av konst och
konsthantverk som tillhör eller understöds av staten samt öva
tillsyn över sådana samlingar och över hur statliga organ
vårdar konstverk som tillhör staten och som är fast anbringade,
om dessa samlingar eller konstverk inte, enligt särskilda
bestämmelser, står under tillsyn eller vård av någon annan
myndighet eller inrättning som har betryggande sakkunskap i
fråga om sådan konst. Förordning (2003:1063).

2 § Statens konstråd får anordna tävlingar inför förvärv av
konstnärligt arbete.

Sammansättning

3 § Vid Statens konstråd finns det en styrelse som består av
myndighetens direktör och sex andra ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1998:48).

Organisation

4 § Hos Statens konstråd finns en direktör. Förordning (1998:48).

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Statens konstråd:

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.

6 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).

7 § Direktören har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 7 och 8 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1998:48).

Ärendenas handläggning

8 § Styrelsen är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras mellan
ordföranden och minst tre andra ledamöter.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

10 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till direktören eller till någon tjänsteman hos Statens
konstråd att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver
prövas av styrelsen i sammanträde.

Styrelsen får besluta att till ordföranden överlämna även sådana
ärenden som annars borde ha prövats av styrelsen i sammanträde.
Förordning (1998:48).

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt
10 § inte behöver föredras.

Förordnanden och anställningar

12 § Regeringen utser ordföranden i styrelsen och de andra
styrelseledamöterna för en bestämd tid.

Direktören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.
Direktören är självskriven ledamot av styrelsen, dock inte
ordförande. Förordning (1998:48).

Styrelsen utser vice ordförande.

13 § Styrelsen utser projektledare för en tidsbegränsad period.

14 § Andra anställningar beslutas av Statens konstråd.

Jäv

15 § Ledamöter får inte delta i handläggningen av ärenden om förvärv
av konstnärligt arbete, om de eller någon som står dem nära har för
avsikt att delta eller deltar i en tävling som berör ärendet. Inte
heller får de delta i handläggningen av ärenden om inköp av konstverk
som utförts av dem eller av någon som står dem nära eller om
beställning av ett sådant konstverk hos dem eller hos någon som står
dem nära.

Ledamöter skall omedelbart anmäla hos styrelsen, om de har för
avsikt att delta i en tävling som anordnas av Statens konstråd. Detta
gäller också om de vet att någon som står dem nära har för avsikt att
delta i en sådan tävling.