Förordning (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek

SFS nr
1996:1608
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1570

Inledande föreskrifter

1 § En kommun kan enligt föreskrifter i denna förordning
beviljas statsbidrag till kostnader för

1. lånecentraler och depåbibliotek,

2. utveckling av folkbiblioteksverksamheten,

3. folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur, och

4. insatser för att främja vuxenstuderandes tillgång till
biblioteksservice vid folkbiblioteken.

Med lånecentral avses sådant folkbibliotek som regeringen har
godkänt som lånecentral.

Med kommun jämställs kommunalförbund.
Förordning (2009:1570).

2 § Ändamålet med statsbidragen skall vara att

1. verka i standardutjämnande syfte,

2. stimulera experiment med och utveckling av nya former av
folkbiblioteksverksamhet och

3. bidra till att tillgången på litteratur på folk- och
skolbiblioteken förbättras till främjande av intresset för läsning
och litteratur.

Statsbidrag till kostnader för lånecentral och depåbibliotek

3 § Statsbidrag till kostnader för lånecentral och depåbibliotek
lämnas med belopp som regeringen bestämmer.

Statsbidrag till kostnader för utveckling av
folkbiblioteksverksamheten

4 § En kommun får beviljas statsbidrag i form av projektbidrag för
att utveckla nya former av folkbiblioteksverksamhet.

Detta utvecklingsarbete skall i första hand syfta till att finna

1. former för det läsfrämjande och uppsökande arbetet och

2. metoder för att ta till vara utvecklingen inom
informationstekniken.

Statsbidrag får även lämnas till kostnader för etablering av
arbetsplatsbibliotek.

5 § Projektbidrag skall i första hand beviljas till en kommun som
upprättat en plan för utvecklingsarbetet.

Statsbidrag till kostnader för inköp av litteratur

6 § En kommun får efter ansökan beviljas statsbidrag för folk- och
skolbibliotekens inköp av litteratur.

Statsbidraget skall användas för inköp av främst barn- och
ungdomslitteratur, men också för inköp av vuxenlitteratur som främjar
barns och ungdomars intresse för läsning.

7 § Till ansökan skall kommunen foga en skriftlig redogörelse där
det framgår hur barns och ungdomars intresse för att läsa böcker
skall stimuleras.

Redogörelsen skall avse det år som kommunen ansöker om statsbidrag
för men kan även avse de två följande åren.

8 § En förutsättning för bidrag är att kommunen för det år
bidraget betalas ut avsatt egna medel till inköp av medier till
folk- och skolbibliotek för ett belopp som uppgår till minst
summan av föregående års medieanslag och att den del av
anslaget som avser medier för barn och ungdomar inte minskar.

Med medier avses i denna förordning böcker, tidningar,
tidskrifter, AV-medier, databaser, licenser och liknande
produkter som ett bibliotek införskaffar huvudsakligen i syfte
att tillhandahålla sina besökare. Med medieanslag avses anslag
för inköp av medier. Förordning (2005:1092).

9 § Statens kulturråd skall i sitt beslut om statsbidrag ange
villkoren för det.

10 § Statens kulturråd får besluta att statsbidraget helt eller
delvis skall återbetalas, om statsbidraget inte använts för
inköp av litteratur enligt 6 §, om den skriftliga redogörelsen
som kommunen enligt 7 § skall upprätta i väsentliga avseenden
inte följts eller om kommunen inte avsatt egna medel till inköp
av medier enligt 8 §. Förordning (2005:1092).

11 § Kommunen skall årligen rapportera till Statens kulturråd hur de
statliga medlen använts.

12 § Har upphävts genom förordning (2009:1570).

Statens kulturråd

13 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Statens kulturråd.

Frågor om statsbidrag för inköp av litteratur prövas av
Statens kulturråd efter särskild ansökan från kommunen.
Ansökan prövas för en ettårsperiod eller, om kommunen begär
det och till ansökan fogar en redogörelse för de följande två
åren, för en treårsperiod. En kommun kan därefter komma in
med en ny ansökan. Statsbidrag betalas ut för ett år i sänder
och lämnas efter kommunstorlek med lägst 30 000 kronor.
Förordning (2009:1570).

14 § Om verksamheten som lånecentral läggs ner, beslutar Statens
kulturråd om litteratur och annat material, för vilka statsbidrag har
lämnats, skall föras över till ett annat bibliotek.
Förordning (1998:1384).

15 § Statens kulturråd skall fortlöpande underrätta regeringen om
inriktningen av utvecklingsarbetet. Förordning (1998:1384).

Överklagande

16 § Beslut av Statens kulturråd enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (1998:1384).

17 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
får meddelas av Statens kulturråd. Förordning (1998:1384).

Övergångsbestämmelser

1996:1608

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då
förordningen (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek skall
upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.