Lag (1996:1615) om omräkningstal för 1997 års taxeringsvärde

SFS nr
1996:1615
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1996-12-20

För sådan värderingsenhet som avses i 3 § första stycket b lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall omräkningstalet enligt
16 A kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) för år 1997 vara högst
0,96 om värdeåret är 1988 eller senare.

För småhusenhet skall omräkningstalet för år 1997 vara högst 1,07.