Lag (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.

SFS nr
1996:1621
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:73
Upphävd
2005-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:64

Domstolsverket har rätt att, på samma sätt som en part,
överklaga ett beslut av domstol om ersättningsgaranti enligt 17
kap. 7 a § äktenskapsbalken eller om ersättning av allmänna
medel till målsägande, enskild part, försvarare,
målsägandebiträde, vittne, sakkunnig eller annan som inte är
part. Detsamma gäller beslut om förordnande eller byte av
offentlig försvarare eller målsägandebiträde samt beslut om
återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt 31 kap.
1 § rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde
enligt 8 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av
beslutet, får Domstolsverket ändå inte överklaga beslutet
senare än två månader från dagen för beslutet. Domstolsverket
får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part.
Lag (1999:64).

Övergångsbestämmelser

1999:64

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

2. De nya bestämmelserna skall inte tillämpas på beslut som
meddelats före ikraftträdandet.