Förordning (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag

SFS nr
1996:1654
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:895
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:434

Inledande bestämmelser

1 § Särskilt utbildningsbidrag får lämnas enligt bestämmelserna
i denna förordning för studier som bedrivs inom ramen för
kommunal och statlig vuxenutbildning eller vid folkhögskolor.
Förordning (1997:1220).

2 § Det särskilda utbildningsbidraget handhas av Centrala
studiestödsnämnden.

Vem som kan få bidraget

3 § Särskilt utbildningsbidrag får lämnas till en arbetslös
som vid tiden för studiernas början

1. var anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen
föreskriver, och

2. skulle ha rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Om någon som blivit uppsagd studerar under uppsägningstiden
eller under tid med avgångsvederlag är det tillräckligt om
villkoren i första stycket 1 och 2 är uppfyllda vid utgången av
uppsägningstiden eller när tiden med avgångsvederlag har löpt
ut.

Med avgångsvederlag menas annan ersättning än pension på grund
av anställningens upphörande. Tid med avgångsvederlag beräknas
med utgångspunkt i avgångsvederlagets storlek i förhållande
till personens genomsnittliga inkomst per månad i anställningen
under en viss period. Närmare föreskrifter om beräkningen av
tiden meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning
(1998:658).

4 § Särskilt utbildningsbidrag får lämnas till en arbetstagare
som

1. har förvärvsarbetat i Sverige på minst halvtid under minst
fem år, och som

2. vid arbetslöshet skulle ha rätt till arbetslöshetsersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Särskilt utbildningsbidrag får lämnas till en arbetstagare bara
om arbetsgivaren genom en överenskommelse med den berörda
lokala arbetstagarorganisationen har åtagit sig att för arbete
i minst samma omfattning som utförts av sökande anställa någon
som är långtidsarbetslös och som anvisas av den offentliga
arbetsförmedlingen.

Med förvärvsarbete jämställs vård av barn på minst halvtid
under högst två år. Förordning (1997:1220).

5 § Särskilt utbildningsbidrag får lämnas till en studerande
som fyller minst 25 år och högst 55 år det år då bidraget
börjar lämnas. Förordning (1997:1220).

6 § Särskilt utbildningsbidrag får inte lämnas till den som har
ett slutbetyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller
motsvarande utbildning. Bidrag får dock lämnas, om den
studerande är arbetslös och uppenbarligen saknar kunskaper som
svarar mot den nu angivna utbildningen eller om det annars
finns särskilda skäl.

Vilka studier bidraget får lämnas för

7 § Särskilt utbildningsbidrag får lämnas för studier på
grundskolenivå samt på gymnasieskolenivå. Studierna skall ha en
sådan inriktning att de för den studerande kan vara en del av
en utbildningsgång som leder fram till kunskaper motsvarande en
grundskoleutbildning eller en treårig gymnasieskoleutbildning.
Bidrag får också lämnas för kommunal och statlig vuxenutbild-
ning i form av orienteringskurser eller motsvarande inom
folkhögskolan.

Närmare föreskrifter om vilken utbildning som skall anses ligga
på grundskole- eller gymnasieskolenivå meddelas av Centrala
studiestödsnämnden. Förordning (1997:134).

8 § Särskilt utbildningsbidrag får lämnas vid studier på minst
25 procent av heltid. Vid bedömande av om den studerande har
rätt till särskilt utbildningsbidrag för heltidsstudier får
hänsyn tas till studier inom svenskundervisning för invandrare.

Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge
rätt till särskilt utbildningsbidrag meddelas av Centrala
studiestödsnämnden.

Bidragets storlek

9 § Till en heltidsstuderande lämnas för varje tidsperiod om
15 dagar särskilt utbildningsbidrag med det belopp som den
studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd för heltidsstudier
under en lika lång sammanhängande tidsperiod enligt
bestämmelserna i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

När det särskilda utbildningsbidragets belopp bestäms skall dag
med särskilt utbildningsbidrag jämställas med ersättningsdag i
en ersättningsperiod enligt förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring. I sådant fall skall dagar med särskilt
utbildningsbidrag först räknas om till motsvarande antal dagar
enligt förordningen om aktivitetsstöd. Särskilt
utbildningsbidrag skall samordnas med arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd på det sätt som anges i förordningen om
arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2001:434).

10 § Till en deltidsstuderande som bedriver studier i minst
samma omfattning som omfattningen av det arbete som skulle ha
lagts till grund för arbetslöshetsersättningen, lämnas särskilt
utbildningsbidrag med samma belopp som skulle ha lämnats vid
heltidsstudier enligt 9 §.

Till en deltidsstuderande som bedriver studier i mindre
omfattning än vad som avses i första stycket får storleken av
det särskilda utbildningsbidraget bestämmas i förhållande till
studiernas omfattning. Bidraget lämnas med 25, 50, 75 och 90
procent av helt bidrag.

Närmare föreskrifter om beräkningen av bidragets storlek för
deltidsstuderande meddelas av Centrala studiestödsnämnden.
Förordning (1998:658).

11 § För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar lämnas
för varje kalenderdag särskilt utbildningsbidrag med en
femtondel av de i 9-10 §§ angivna beloppen.

Bidragstiden

12 § Särskilt utbildningsbidrag får lämnas för studier som
bedrivs under andra halvåret 1997 eller senare. Studierna skall
bedrivas under minst två veckor och högst tolv heltidsmånader,
om inte något annat följer av andra stycket.

En arbetslös som har fått särskilt utbildningsbidrag i tolv
heltidsmånader kan beviljas förlängt bidrag för fortsatta
studier, dock längst till och med den 30 juni 1999. Den
sammanlagda tiden med särskilt utbildningsbidrag får dock inte
överstiga 20 heltidsmånader.

Särskilt utbildningsbidrag lämnas för varje kalenderdag under
studietiden. Bidraget får dock i vissa fall lämnas även för
annan tid än studietid enligt 7 kap. 5 a, 17 och 17 a §§ och 9
kap. 7 § i den upphävda studiestödslagen (1973:349) samt 7 kap.
3 a § i den upphävda studiestödsförordningen (1973:418).
Förordning (2001:434).

13 § Centrala studiestödsnämnden fastställer den tid för vilken
särskilt utbildningsbidrag lämnas.

Ansökan

14 § Särskilt utbildningsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan
ges in till Centrala studiestödsnämnden inom den tid som
nämnden bestämmer. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan
prövas trots att den har kommit in för sent.

15 § Ansökan om särskilt utbildningsbidrag skall göras på en
blankett som Centrala studiestödsnämnden fastställer.

Om ansökan avser en arbetstagare, skall det av ansökan framgå
att det har träffats en sådan överenskommelse som anges i 4 §
andra stycket.

16 § Uppgifterna i ansökan skall avges på heder och samvete.
Ansökan skall vara egenhändigt underskriven av den sökande. Har
den sökande en förvaltare enligt föräldrabalken, skall
förvaltaren ha tecknat samtycke på ansökan, om det följer av
förvaltaruppdraget.

Urval

17 § Vid urval bland dem som kan få särskilt utbildningsbidrag
skall bidraget i första hand lämnas för orienteringskurser och
för studier på grundskolenivå. I andra hand skall bidraget
lämnas för studier på gymnasieskolenivå.

Vid urval bland sökande till studier på gymnasieskolenivå ges
företräde i första hand till sökande som helt saknar sådan
utbildning. I andra hand ges företräde till sökande som har en
kortare gymnasial utbildning framför den som har en längre
gymnasial utbildning. Vid prövningen skall högskoleutbildning
och annan eftergymnasial utbildning jämställas med gymnasial
utbildning.

Närmare föreskrifter om tillämpningen av första och andra
styckena meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning
(1998:658).

18 § Har flera sökande som är arbetslösa liknande
utbildningsbakgrund och likartad utbildningsinriktning, skall
den som har varit arbetslös under en längre tid ges företräde
framför den som har varit arbetslös under en kortare tid.

Närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket
meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

19 § Har flera sökande som är arbetstagare liknande
utbildningsbakgrund och likartad utbildningsinriktning, skall
hänsyn tas till utbildningens betydelse för fortsatt
yrkesverksamhet. Därefter beaktas att den som har arbetat under
en längre tid bör ges företräde framför den som har arbetat
under en kortare tid.

Närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket
meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

20 § En sökande som tidigare har fått särskilt
utbildningsbidrag på grundskole- eller gymnasieskolenivå har
alltid företräde till fortsatt bidrag vid studier på samma
nivå, om inte något annat följer av 6 § eller 21 § jämförd med
4 kap. 7 § i den upphävda studiestödslagen (1973:349).
Förordning (2001:434).

21 § Bestämmelserna i 4 kap. 7 § och 8 § andra stycket i den
upphävda studiestödslagen (1973:349) skall tillämpas på
särskilt utbildningsbidrag. Förordning (2001:434).

22 § Sökanden skall underrättas om ett beslut om särskilt
utbildningsbidrag. I underrättelsen skall det lämnas en uppgift
om innehållet i 26 och 27 §§.

Utbetalningen

23 § Centrala studiestödsnämnden beräknar och betalar ut det
särskilda utbildningsbidraget.

24 § Särskilt utbildningsbidrag betalas ut för högst ett
kalenderhalvår i sänder.

Närmare föreskrifter om utbetalning av särskilt
utbildningbidrag meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

25 § Särskilt utbildningsbidrag får betalas ut bara om den
studerande, enligt de närmare föreskrifter som Centrala
studiestödsnämnden meddelar, styrker att han eller hon bedriver
de studier som bidraget avser.

Ändrade förhållanden

26 § En studerande som har beviljats särskilt utbildningsbidrag
skall till Centrala studiestödsnämnden anmäla sådana ändringar
av sina förhållanden som är av betydelse för rätten till
bidraget eller för bidragets storlek.

27 § Den studerandes rätt till särskilt utbildningsbidrag skall
omprövas, när ändrade förhållanden föranleder det. Om en
studerande avbryter sina studier, förlorar den studerande sin
rätt att få särskilt utbildningsbidrag. Detta gäller också den
som har börjat bedriva andra studier än som angetts i beslutet,
om det inte finns särskilda skäl.

I fråga om återkrav tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 2 § i den
upphävda studiestödslagen (1973:349) och 9 kap. 1 a § i den
upphävda studiestödsförordningen (1973:418).
Förordning (2001:434).

Samordning med andra förmåner

28 § Särskilt utbildningsbidrag får inte tas emot för samma
tid som det redan har beviljats studiemedel enligt
studiestödslagen (1999:1395).

Särskilt utbildningsbidrag får inte heller tas emot för samma
tid som det lämnas aktivitetsstöd för deltagande i ett
arbetsmarknadspolitiskt program eller bidrag enligt
förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.
Förordning (2001:434).

29 § Särskilt utbildningsbidrag lämnas inte för den tid då den
studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller
yrkesofficer.

Överklagande

30 § Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna
förordning får inte överklagas.

Ett beslut om särskilt utbildningsbidrag enligt denna
förordning skall omprövas av Centrala studiestödsnämnden, om
den som beslutet angår skriftligen begär det. Vid omprövningen
får beslutet inte ändras till nackdel för den som begärt
omprövningen.

En begäran om omprövning skall ha kommit in till Centrala
studiestödsnämnden inom tre veckor från den dag då den som
beslutet angår fick del av det. Förordning (2001:434).

Särskilda föreskrifter

31 § Arbetsmarknadsstyrelsen skall på begäran lämna Centrala
studiestödsnämnden sådana uppgifter om den sökande som anges i
3 §. Uppgifterna får lämnas på medium för automatisk
databehandling.

32 § Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala
studiestödsnämnden uppgifter om sådana sjukperioder som har
godkänts av kassan.

33 § Om en studerande beviljas särskilt utbildningsbidrag för
en tid då den studerande redan har tagit emot studiemedel
enligt studiestödslagen (1999:1395) skall detta stöd räknas
från bidraget.

Ett belopp som inte kan räknas av skall återkrävas. På belopp
som krävs tillbaka skall ränta tas ut från den dag som infaller
en månad efter det att beslut om återkrav har fattats. Ränta
utgår efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två
procentenheter överstiger statens utlåningsränta. Om det finns
särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige befrias helt
eller delvis från sin skyldighet att betala ränta.
Förordning (2001:434).

34 § Särskilt utbildningsbidrag kan minskas för tid som den
studerande får annan ersättning än pension av en arbetsgivare.

Närmare föreskrifter om minskning av bidraget meddelas av
Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1998:658).

35 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt skall tillämpas på särskilt utbildningsbidrag,
om detta har sökts efter varsel om eller utbrott av
arbetskonflikt. Dock skall lagen inte tillämpas på särskilt
utbildningsbidrag till personer med funktionshinder som av
medicinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av
funktionsnedsättningen.

36 § Närmare föreskrifter för verkställighet av denna
förordning meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Övergångsbestämmelser

1998:658

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

2. I fråga om särskilt utbildningsbidrag som har beviljats före
ikraftträdandet gäller 10 § i dess lydelse närmast före den
1 juli 1998.

2001:434

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2001 i fråga om 9 §
och i övrigt den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen av 28 och
33 §§ gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats
enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

2002:895

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för särskilt
utbildningsbidrag som avser tid före upphävandet.