Förordning (1996:173) om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna

SFS nr
1996:173
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-03-14

1 § Inom Forskningsrådsnämnden finns Miljö- och
rymdforskningsinstitutet i Kiruna.

Institutet har till uppgift att

– fördela de medel som tilldelats ett miljö- och
rymdforskningsprojekt i Kiruna inom ramen för Europeiska unionens
regionala utvecklingsprogram för mål 6-området avseende åren
1995-1999,

– svara för rapportering till bidragsgivarna av dels resultat av
forskningen, dels regionalekonomiska effekter av institutets
verksamhet,

– verka för att information om forskningen och forskningsresultaten
sprids,

– planera och förbereda en fortsatt verksamhet efter programtidens
utgång, och

– svara för redovisning och rapportering av verksamheten vid
institutet enligt beslut av Övervakningskommittén för mål 6.

2 § Institutet leds av en styrelse, som består av en ordförande och
åtta andra ledamöter. Ordföranden och de andra ledamöterna utses av
regeringen för en bestämd tid.

3 § Vid institutet finns en föreståndare. Föreståndaren anställs
genom beslut av styrelsen för en begränsad tid, dock längst till
utgången av år 2000.

4 § Styrelsen beslutar i frågor som rör budget och verksamhetsplanering
samt avger årsredovisning och anslagsframställning till
Forskningsrådsnämnden.

Årsredovisningen och anslagsframställningen skall ingå i den
årsredovisning respektive anslagsframställning som
Forskningsrådsnämnden lämnar till regeringen. Institutets verksamhet
skall därvid redovisas särskilt.