Förordning (1996:222) om schweiziska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Sverige

SFS nr
1996:222
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1206

1 § Försäkringsföretag med säte i Schweiz får efter särskilt
tillstånd av den myndighet som beviljar koncession enligt 4
kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares
verksamhet i Sverige bedriva skadeförsäkringsrörelse genom
generalagent eller filial i Sverige med stöd av denna
förordning. Förordningen gäller inte för försäkringsföretag som
motsvarar företag som avses i 1 kap. 10 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen. Förordning (1999:1206).

2 § För sådan verksamhet som avses i 1 § skall följande
bestämmelser i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares
verksamhet i Sverige inte tillämpas:

a) 4 kap. 4 § andra stycket 2 och 5 kap. 1-4 §§ om deposition,

b) 5 kap. 12-18 §§ om solvenskrav och verksamhet i flera länder
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

c) 6 kap. i de delar som gäller tillsyn av tillämpningen av de
bestämmelser som anges i a och b. Förordning (1999:1206).

3 § För ett försäkringsföretags kapitalbas, solvensmarginal och
garantibelopp gäller bestämmelserna i Schweiz. Den behöriga
myndigheten i Schweiz ansvarar för kontrollen av att de
bestämmelserna följs.

Finansinspektionen skall lämna de uppgifter till den behöriga
myndigheten i Schweiz som denna behöver för att kontrollera det
försäkringsföretagets kapitalbas samt i övrigt ha ett sådant nära
samarbete med myndigheten som föranleds av avtalet mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Schweiz om annan direkt försäkring än
livförsäkring. Förordning (1999:1206).

4 § Har regeringen eller Finansinspektionen i ett ärende om
koncession inte meddelat beslut inom sex månader efter det att
ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att
ärendet onödigt uppehålls. Har regeringen eller Finansinspektionen
inte meddelat beslut inom sex månader efter det att en sådan
förklaring avgetts, skall det anses som att ansökan har avslagits.
Förordning (1999:1206).

5 § har upphävts genom förordning (1999:1206).

6 § har upphävts genom förordning (1999:1206).

7 § har upphävts genom förordning (1999:1206).

8 § har upphävts genom förordning (1999:1206).

9 § har betecknats 3 § förordning (1999:1206).

10 § har betecknats 4 § förordning (1999:1206).

Övergångsbestämmelser

1996:222

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

2. Ett försäkringsföretag som omfattas av denna förordning och som
vid förordningens ikraftträdande har koncession enligt lagen
(1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva
försäkringsrörelse i Sverige skall återfå de tillgångar som
deponerats enligt den lagen och anses ha koncession enligt denna
förordning.

1999:1206

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Äldre föreskrifter skall alltjämt tillämpas för förhållanden
som avser räkenskapsår som har påbörjats före ikraftträdandet.