Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:23) om gällande räntesats för allmemanssparandet

SFS nr
1996:23
Departement/myndighet
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1996-01-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:128
Upphävd
1996-03-21

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen
(1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med
instruktion för Riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med
den 8 februari 1996 och tills vidare årlig ränta med 7,75 procent.
Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av
Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med
tre procentenheter.