Förordning (1996:272) om användningen av telefon vid domstolssammanträde

SFS nr
1996:272
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-04-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:789
Upphävd
2008-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:39

1 § Domstolar och andra statliga myndigheter skall, om arbetets
behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, vid behov
ställa telefon och lokal till förfogande för den som skall delta i
ett domstolssammanträde på telefon.

2 § Den som skall delta i domstolssammanträdet på telefon får
kallas till domstol eller någon annan myndighet eller
inrättning på den ort där han eller hon brukar vistas eller på
en annan lämplig ort. Företrädesvis bör kallelsen gälla
inställelse vid tingsrätt, länsrätt eller polismyndighet.
Förordning (2001:39).

3 § Den domstol som anordnar sammanträdet på telefon skall på
lämpligt sätt förvissa sig om identiteten hos den som skall medverka
på telefon och om att tillämpliga regler för deltagande i ett
domstolsförfarande följs.