Förordning (1996:280) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SFS nr
1996:280
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1053
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1298

Uppgifter

1 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är
central förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och
oceanografiska frågor.

2 § Institutet skall inhämta och förmedla kunskaper om landets
meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska förhållanden.

Institutet skall särskilt

1. svara för den allmänna vädertjänsten,

2. svara för den allmänna hydrologiska och oceanografiska tjänsten,

3. bedriva uppdragsverksamhet samt tillämpad forskning och
utveckling inom sitt verksamhetsområde,

4. samarbeta med svenska myndigheter, utländska institutioner och
internationella organisationer,

5. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär betydelse.

3 § Institutet får ta ut ersättning för utförda uppdrag. Grunderna
för ersättningen bestäms av institutet.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut med undantag av 30 §.
Förordning (2006:1298).

Institutets ledning

5 § Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen särskilt ägna sig åt den långsiktiga utvecklingen av
institutets verksamhet.

Bisysslor

8 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 § förordningen (1983:142)
med regeringens arbetsgivarnyckel utövar institutet arbetsgivarens
befogenheter vid tillämpningen av första avdelningen 7 § 2 mom. andra
stycket första meningen sektoravtalet för civil statsförvaltning.

9 § Har upphävts genom förordning (2006:1298).

10 § Har upphävts genom förordning (2002:523).

Övergångsbestämmelser

2006:1298

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.