Förordning (1996:281) med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd

SFS nr
1996:281
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1179
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1082

Uppgifter

1 § Handelsflottans kultur- och fritidsråd har till uppgift att
planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för
sjöfolk.

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med
undantag av 19, 20, 30 och 35 §§.

Rådets ledning

3 § Rådets direktör är chef för rådet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

4 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta i frågor om inriktningen av rådets verksamhet samt
i frågor som avses i 19 § verksförordningen.

Överklagande

5 § Rådets beslut i personalärenden får överklagas hos
regeringen, om något annat inte följer av

1. lagen (1971:309) om behörighet för allmän
förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

2. lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga
eller

3. andra föreskrifter.

Rådets beslut i andra ärenden får överklagas endast om det

1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen
(1986:223) eller

2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a §
förvaltningslagen. Förordning (1998:1082).