Förordning (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission

SFS nr
1996:282
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:860
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:7

Uppgifter

1 § Statens haverikommission gör undersökningar enligt lagen
(1990:712) om undersökning av olyckor.

2 § Haverikommissionen skall

1. följa den nationella och internationella utvecklingen på de
områden som omfattas av kommissionens verksamhet,

2. samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i deras

olycksförebyggande verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
haverikommissionen med undantag av 4, 5, 10-14, 19, 20, 22, 30,
33 och 34 §§. Förordning (2007:7).

Haverikommissionens ledning och organisation

4 § Haverikommissionens generaldirektör är chef för myndigheten.

5 § Vid haverikommissionen skall finnas haveriutredare.
Förordning (2007:7).

6 § Generaldirektören och minst en av haveriutredarna skall
vara jurist och ha domarerfarenhet.

I övrigt skall det finnas haveriutredare med

– flygoperativ sakkunskap,

– flygteknisk sakkunskap,

– sjöoperativ sakkunskap,

– sjöteknisk sakkunskap,

– sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst
samt

– allmän teknisk sakkunskap.

En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare.
Förordning (2001:1146).

7 § För uppdrag att biträda med undersökningar som avses i 1 §
anlitar haverikommissionen experter och sakkunniga.

Handläggningen av kommissionens undersökningar

8 § En undersökning som avses i 1 § leds av generaldirektören
eller av en haveriutredare som är jurist och har
domarerfarenhet. Förordning (2001:1146).

9 § När kommissionen skall göra en undersökning som avses i 1 §
tillkallar den som leder utredningen de experter och sakkunniga som
behövs för undersökningen.

10 § Bestämmelser om handläggningen av undersökningar som avses i 1 §
finns i

— lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,

— förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

11 § Vid undersökningar som avses i 1 § är kommissionen beslutför
när den som leder undersökningen och minst en haveriutredare är
närvarande.

12 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en
haveriutredning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken
om omröstning i tvistemål.

Överklagande

13 § Haverikommissionens beslut i andra ärenden än
anställningsärenden får överklagas endast om det

1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen
(1986:223), eller

2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a §
förvaltningslagen. Förordning (2006:1338)

Övergångsbestämmelser

2006:1338

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.

2007:860

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (1996:282) med instruktion för Statens
haverikommission ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för
överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari
2008.