Förordning (1996:283) med instruktion för Kommunikationsforskningsberedningen

SFS nr
1996:283
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1132
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1084

Uppgifter

1 § Kommunikationsforskningsberedningen har till uppgift
att planera, initiera, stödja och samordna övergripande
forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet som rör
transporter, trafik, trafiksäkerhet, post- och
telekommunikation samt kommunikationernas betydelse för
miljön och den regionala utvecklingen.

I Kommunikationsforskningsberedningens uppgifter ingår också
att svara för information och dokumentation inom
forskningsområdet.

Kommunikationsforskningsberedningen skall inom sitt
verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
Förordning (1997:6).

2 § Kommunikationsforskningsberedningen skall särskilt

1. kartlägga forskningsbehoven och verka för att
forskningsinsatserna samordnas,

2. utarbeta program för forskning och utveckling,

3. besluta om statligt stöd till forskning, utveckling och
demonstrationsprojekt och utvärdera den forskning till vilken
Kommunikationsforskningsberedningen har fördelat medel,

4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka
vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, dels besluta
om avgränsningen mellan Kommunikationsforskningsberedningen och
övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana
forskningsuppgifter,

5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete,

6. främja den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden vid institut och
högskolor,

7. informera om forskningen och samordna dokumenteringen samt i
övrigt främja spridningen av vetenskapliga metoder och resultat.

Kommunikationsforskningsberedningens ledning

3 § Kommunikationsforskningsberedningen leds av en styrelse som
ansvarar för verksamheten. Den består av högst nio personer,
generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande.

Generaldirektören är under styrelsen chef för
Kommunikationsforskningsberedningen. Generaldirektören ansvarar för
och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och
riktlinjer.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Kommunikationsforskningsberedningen:

— 15 § om revisionsberättelse,

— 16 § om medverkan i EU-arbetet,

— 18 § om interna föreskrifter,

— 26 § om arbetsordning,

— 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

— 29 § om inhämtande av uppgifter,

— 31 § om myndighetens beslut,

— 32 och 33 §§ om anställningar.

Organisation

5 § Vid Kommunikationsforskningsberedningen finns

1. ett kansli, som leds av generaldirektören,

2. ett vetenskapligt råd som består av ledande utländska forskare.

Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation.

Det vetenskapliga rådet

6 § Ledamöterna i det vetenskapliga rådet utses av regeringen för en
bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

7 § Det vetenskapliga rådet skall bistå styrelsen med råd och
synpunkter beträffande forskningens internationella anknytning och
uppföljningen av forskningens kvalitet.

Ärendenas handläggning

8 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt får
ordföranden avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
styrelsesammanträde.

10 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till generaldirektören eller till någon annan som tjänstgör hos
myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av styrelsen.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 §
inte behöver föredras.

Bisysslor

12 § Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen
(1994:373) lämnas av Kommunikationsforskningsberedningen även i fråga
om generaldirektören.

Överklagande

13 § Kommunikationsforskningsberedningens beslut i
personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat
inte följer av

1. lagen (1971:309) om behörighet för allmän
förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

2. lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga
eller

3. andra föreskrifter.

Kommunikationsforskningsberedningens beslut i andra ärenden får
överklagas endast om det

1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen
(1986:223) eller

2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a §
förvaltningslagen. Förordning (1998:1084).