Förordning (1996:284) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut

SFS nr
1996:284
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-04-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:964
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:311

Uppgifter

1 § Statens väg- och transportforskningsinstitut har till
huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser
infrastruktur, trafik och transporter. I institutets
forsknings- och utvecklingsarbete skall det ingå analyser av
transportsektorns effekter på miljön och energiförbrukningen.
Förordning (2000:5).

2 § Institutet utför forsknings- och utvecklingsarbete åt
myndigheter och andra uppdragsgivare. Uppdragen får utföras mot
ersättning. Grunderna för ersättningen bestäms av institutet.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens
väg- och transportforskningsinstitut med undantag av 19, 20 och
30 §§. Förordning (2007:311).

Institutets ledning

4 § Institutets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen särskilt ägna sig åt den
långsiktiga utvecklingen av institutets verksamhet.

Anställning av professorer

6 § Institutet får anställa en forskare som professor inom
området trafiksäkerhet och en forskare som professor inom
området transportsystemets infrastruktur. Dessutom får
institutet anställa tre forskare som professorer inom valfritt
område av sin verksamhet.

Beslut om sådana anställningar fattas av styrelsen.
Förordning (2004:1019).

7 § Behörig att anställas som professor är den som har
vetenskaplig skicklighet. I fråga om bedömningsgrunder vid
anställning som professor gäller 4 kap. 15-17 §§
högskoleförordningen (1993:100). Vad som sägs i 16 § om en
högskola och i 17 § om fakultetsnämnden eller motsvarande skall
i stället gälla institutets styrelse. Förordning (2000:5).

8 § I fråga om ledigkungörande av anställning som professor
gäller 4 kap. 18 § första stycket och andra stycket 1
högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2000:5).

9 § Vid anställning av en professor skall styrelsen hämta in
yttrande från minst tre personer som är särskilt förtrogna med
anställningens ämnesområde. Högst en av dessa får vara anställd
vid institutet. Både män och kvinnor skall vara representerade,
om inte synnerliga skäl talar emot det.

Institutets forskningschefskollegium skall få tillfälle att
yttra sig i ärendet.

Var och en av de personer som avses i första stycket skall
lämna ett skriftligt yttrande till styrelsen. Yttrandet skall
innehålla en redogörelse för skickligheten hos de sökande som
främst bör komma i fråga för anställning, ordningen mellan dem
samt en motivering av valet. De sökande skall få tillfälle att
yttra sig över de sakkunnigas yttranden. Förordning (2000:5).

Överklagande

10 § Har upphävts genom förordning (2007:311).

Övergångsbestämmelser

2007:311

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.