Förordning (1996:286) med instruktion för Banverket

SFS nr
1996:286
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartewmentet
Utfärdad
1996-04-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1392
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1242

Uppgifter

1 § Banverket är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör
järnvägar. Verkets huvuduppgifter är att

1. främja järnvägens utveckling,

2. driva och förvalta statens spåranläggningar,

3. ha hand om säkerhetsfrågor för spårtrafik,

4. främja en miljöanpassad järnvägstrafik.

Vidare skall Banverket initiera, planera och stödja tillämpad
samhällsmotiverad forskning och utveckling inom sitt
verksamhetsområde. Verket skall därvid utarbeta program för forskning
och utveckling inom området i samverkan med andra berörda
forskningsstödjande myndigheter, dokumentera den forskning verket
stöder, informera om forskningsresultaten samt svara för att
forskningen utvärderas.

Delegationen för köp av viss kollektivtrafik är knuten till
Banverket. Verket svarar för delegationens handläggar- och
kanslifunktioner.

2 § Banverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i
övrigt. Vidare får verket bedriva entreprenadverksamhet i begränsad
omfattning i andra länder om syftet är att utveckla eller
upprätthålla nödvändig järnvägsspecifik kompetens. Förordning
(1996:735).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Banverket
med undantag av 3, 4, 6, 7, 9, 21 och 35 §§.
Förordning (1998:1242).

Banverkets ledning

4 § Banverket leds av en styrelse. Den består av lägst fem och högst
nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet.

Generaldirektören är under styrelsen chef för Banverket.
Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten
enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Organisation m.m.

5 § Inom Banverket finns Järnvägsinspektionen, Tågtrafikledningen
och de andra enheter verket bestämmer.

Järnvägsinspektionen och Tågtrafikledningen leds av direktörer. För
dem skall det finnas ställföreträdare. För frågor om banfördelning
och trafikledning finns en nämnd (Trafikledningsrådet).

Anställningen som direktör vid Järnvägsinspektionen respektive vid
Tågtrafikledningen beslutas av regeringen efter anmälan av
generaldirektören. Anställningen får tidsbegränsas. Förordning
(1996:735).

Delegationen för köp av viss kollektivtrafik

6 § Delegationen för köp av viss kollektivtrafik skall bereda
och administrera dels statens köp av persontrafik på järnväg,
dels statens ersättning för köp av viss kollektivtrafik till
trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss
kollektiv persontrafik. Delegationen skall i övrigt företräda
staten enligt vad regeringen beslutar.

Delegationen består av förhandlare som utses av regeringen
efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1997:781).

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen (1995:1322)
skall Banverkets styrelse fastställa drift- och underhållsplaner för
statens spåranläggningar samt sådana investeringsplaner för
anläggningarna som upprättats med anledning av regeringens
planeringsdirektiv.

8 § Styrelsen skall se till att regeringen får det underlag som den
behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av
verksamheten.

Ansvar och uppgifter för direktören vid Järnvägsinspektionen

9 § Direktören vid Järnvägsinspektionen ansvarar för och beslutar i

1. sådana frågor om säkerhetsnormer för järnväg, tunnelbana och
spårväg som ankommer på Banverket,

2. frågor om tillsyn över att fastställda säkerhetsnormer följs,

3. frågor om undersökning av olyckor och andra händelser i trafiken
med järnväg, tunnelbana eller spårväg som berör säkerheten, i den mån
undersökningen ankommer på Banverket,

4. frågor om namn på trafikplats för järnväg,

5. frågor om tillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) att
driva spåranläggningar, spårtrafik eller särskild
trafikledningsverksamhet och frågor om återkallelse av sådana
tillstånd samt om godkännande av fordon och spåranläggningar och
frågor om återkallelse av sådana godkännanden. Förordning (1996:735).

Ansvar och uppgifter för direktören vid Tågtrafikledningen

10 § Direktören vid Tågtrafikledningen ansvarar för och beslutar i
fråga om trafikeringsrätt som avses i 11 och 14 §§ förordningen
(1996:734) om statens spåranläggningar, om banfördelning,
trafikledning samt om tilldelning av tåglägen enligt samma
förordning. Förordning (1996:735).

Trafikledningsrådet

11 § Trafikledningsrådet har till uppgift att vara rådgivande åt
direktören vid Tågtrafikledningen i frågor som rör banfördelning och
trafikledning. Trafikledningsrådet består av minst fem företrädare
för Banverket, Statens järnvägar och andra intressenter för
järnvägstrafik. Ledamöterna utses av regeringen för viss tid.

Trafikledningsrådet sammanträder efter kallelse av direktören vid
Tågtrafikledningen på plats och tid som denne bestämmer, eller om
minst tre ledamöter begär detta. Förordning (1996:735).

Personalföreträdare

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Banverket.

Ärendenas handläggning

13 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras
av styrelsen, direktören vid Järnvägsinspektionen, direktören vid
Tågtrafikledningen eller personalansvarsnämnden.

Generaldirektören och direktörerna vid Järnvägsinspektionen
respektive Tågtrafikledningen får delegera sin beslutanderätt till
andra tjänstemän i verket.

Direktören vid Tågtrafikledningen eller den han bestämmer får uppdra
åt en trafikutövare att verkställa operativa trafikledningsbeslut
enligt de föreskrifter och anvisningar som Tågtrafikledningen
bestämmer. Förordning (1996:735).

Övriga föreskrifter

14 § Banverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för
personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall handläggas av
Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ i den förordningen gäller
för Banverket i ärenden om reglering av personskada.

15 § Föreskrifter om Banverkets medverkan i totalförsvaret finns i
beredskapsförordningen (1993:242).

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida
verksamheten skall Banverket samråda med Försvarsmakten,
Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda
totalförsvarsmyndigheter.

16 § Banverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla
underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan-
och bygglagen (1987:10). Förordning (1998:889).

17 § Banverkets beslut får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt
hänvisar till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (1998:1242).