Förordning (1996:312) med instruktion för Statens fastighetsverk

SFS nr
1996:312
Departement/myndighet
Finansdepartementet BFE
Utfärdad
1996-04-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:757
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Statens fastighetsverk är en central förvaltningsmyndighet med
uppgift att förvalta viss del av statens fasta egendom såsom
utrikesfastigheter, de kungliga slotten, Djurgårdsmarken och
regeringsbyggnaderna, vissa av statens kulturfastigheter, gamla
fästen, monument, vissa älvsträckor och markområden samt vissa
donationsfastigheter.

2 § Statens fastighetsverk skall förvalta fastighetsbeståndet inom
sitt verksamhetsområde på ett sätt som

1. innebär god resurshållning och hög ekonomisk effektivitet,

2. ger verkets hyresgäster bra och konkurrenskraftiga lokaler,

3. långsiktigt tar till vara, vårdar och utvecklar fastigheternas
värden.

Verket skall vidare på uppdrag av regeringen genomföra
byggnadsföretag för statens räkning.

3 § Verksamheten i fred skall bedrivas så, att även de krav som
totalförsvaret i krig uppställer i största möjliga utsträckning kan
tillgodoses. Under höjd beredskap skall Statens fastighetsverk främst
tillgodose totalförsvarets krav.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens
fastighetsverk.

5 § Generaldirektören är chef för myndigheten och styrelsens
ordförande.

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Statens fastighetsverk.