Förordning (1996:343) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal

SFS nr
1996:343
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:119

1 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för
specialiseringsavtal gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen
(1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 § Denna förordning tillämpas på specialiseringsavtal enligt vilka
företag under avtalstiden åtar sig ömsesidiga skyldigheter att

1. avstå från att tillverka eller låta tillverka vissa varor och att
överlåta åt andra parter att tillverka eller låta tillverka dessa
avtalsvaror, eller

2. endast gemensamt tillverka eller låta tillverka vissa varor.

3 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens
förordning (EEG) nr 417/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av
fördragets artikel 85.3 på grupper av specialiseringsavtal2 på
motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 1, 3-6, 8 och 10. Dock
gäller de ändringar som följer av andra stycket samt 4 och 5 §§.

I artikel 7.1 skall ”och b och artikel 6” utgå. Vidare skall
hänvisningar till artikel 1 avse 1 § i förening med 2 §.

4 § Vidare tillämpas ändringsbestämmelserna i artikel 1, samt
häremot svarande del av ingressen, i kommissionens förordning (EEG)
nr 151/93 av den 23 december 1992 om ändring av förordningarna (EEG)
nr 417/85, (EEG) nr 418/85, (EEG) nr 2349/84 och (EEG) nr 556/89 om
tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av
specialiseringsavtal, avtal om forskning och utveckling,
patentlicensavtal och know-howlicensavtal3 på motsvarande sätt. Dock
gäller de ändringar som följer av andra stycket samt 5 §.

I artikel 1.5 skall punkt 1 b och 2 b samt i punkt 3 ”och den
omsättning” utgå. Vidare skall artikel 1.6, 1.7 och 1.8 utgå. I
artikel 1.9 skall ”3.1 och 3.2 och artikel 6” ersättas med ”3.1 a och
3.2 a”. Hänvisningar till artikel 1 i den förordning som anges i 3 §
första stycket skall avse 1 § i förening med 2 §.

5 § Marknadsandelsgränserna i artikel 3.1 a och 3.2 a skall avse den
svenska marknaden eller en avsevärd del av den.