Förordning (1996:344) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling

SFS nr
1996:344
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:120

1 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för
avtal om forskning och utveckling gruppundantag enligt 17 §
konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 § Denna förordning tillämpas på avtal som träffas mellan företag
för

1. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder
och gemensamt utnyttjande av resultaten av denna forskning och
utveckling,

2. gemensamt utnyttjande av resultaten av forskning och utveckling
avseende varor eller metoder som gemensamt har bedrivits inom ramen
för ett tidigare ingånget avtal mellan samma företag, eller

3. gemensam forskning och utveckling avseende varor eller metoder
utan gemensamt utnyttjande av resultaten.

3 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens
förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av
fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och
utveckling2 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 1.1, 3.2,
3.4, 3.5, 7, 8, 10, 11 och 13 samt med de ändringar som följer av
4-6 §§.

4 § Vidare tillämpas ändringsbestämmelserna i artikel 2, samt
häremot svarande del i ingressen, i kommissionens förordning (EEG) nr
151/93 av den 23 december 1992 om ändring av förordningarna (EEG) nr
417/85, (EEG) nr 418/85, (EEG) nr 2349/84 och (EEG) nr 556/89 om
tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av
specialiseringsavtal, avtal om forskning och utveckling,
patentlicensavtal och know-howlicensavtal3 på motsvarande sätt. Dock
gäller de ändringar som följer av 6 §.

5 § I den förordning som anges i 3 § skall i artikel 3, som
innehåller bestämmelser om marknadsandelsgränser, i punkt 1 ”Om
parterna inte är konkurrerande tillverkare av varor som kan
förbättras eller ersättas av de varor som omfattas av avtalet, skall
undantaget enligt artikel 1” ersättas med ”Undantaget enligt artikel
1 skall”. Vidare skall i artikel 5.2 ”artikel 85.1” ersättas med ”6 §
konkurrenslagen (1993:20)” samt i artikel 4.1 e) ”såvida inte vid
avtalets ingående två eller flera av parterna är konkurrenter enligt
artikel 3” utgå. Hänvisningar till artikel 1 skall avse 1 § i
förening med 2 §.

6 § I den förordning som anges i 4 § skall i artikel 2.2 ”punkterna
2 och 3” ersättas med ”punkt 3”. Vidare skall i artikel 2.3
”punkterna 3 och 4” ersättas med ”punkterna 3 och 3 a” samt ”punkt 5”
ersättas med ”punkt 4”. Hänvisningar till artikel 1 skall avse 1 § i
förening med 2 §.