Förordning (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

SFS nr
1996:353
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1117
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:690

Uppgifter

1 § Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för
konkurrensfrågor och den offentliga upphandlingen.
Förordning (2007:690).

2 § Konkurrensverket skall verka för en effektiv konkurrens i
privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna
samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det
allmänna och marknadens aktörer. Förordning (2007:690).

3 § Konkurrensverket skall fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (1993:20),

2. 7 kap. 9 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,

3. lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende
avseende offentlig upphandling,

4. lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska
gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler,

5. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser
m.m., och

6. 3 a och 3 b §§ konkurrensförordningen (1993:173).
Förordning (2007:690).

4 § Konkurrensverket skall utöver vad som följer av 3 §

1. lämna förslag till avregleringsåtgärder,

2. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig
verksamhet samt lämna förslag till åtgärder för att undanröja
dessa,

3. följa upp genomförda åtgärder som anges i 1 och 2,

4. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation,

5. inom sina tillsynsområden och i lämplig omfattning utfärda
allmänna råd,

6. samla in och bearbeta uppgifter för statistikändamål, och

7. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får
en kopia av en dom eller ett slutligt beslut som gäller
tillämpningen av artikel 81 eller artikel 82 i EG-fördraget
utan dröjsmål översända domen eller beslutet till Europeiska
gemenskapernas kommission.

Konkurrensverket bör samråda med de myndigheter som berörs av
verkets förslag till åtgärder. Förordning (2007:690).

4 a § Konkurrensverket skall till Europeiska gemenskapernas
kommission

1. senast den 31 mars varje år överlämna en förteckning över
vilka offentliga företag inom tillverkningsindustrin och
holdingföretag som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt
8 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser
m.m., och

2. årligen, och senast inom nio månader efter det att
företagets räkenskapsår gått till ända, överlämna handlingar
och annan ekonomisk information om sådana företag som sägs i 1.

Konkurrensverket skall vidare, om kommissionen begär det,
överlämna information från en öppen eller en separat
redovisning enligt 3 och 4 §§ samma lag. Detsamma gäller annan
information som behövs för att utvärdera dessa redovisningar.
Förordning (2005:596).

5 § Konkurrensverket skall följa den internationella
utvecklingen på konkurrens- och upphandlingsområdena. Verket
får vid behov samverka med motsvarande myndigheter i andra
länder.

På upphandlingsområdet skall Konkurrensverket bistå
Regeringskansliet inom ramen för det europeiska och nordiska
samarbetet. Förordning (2007:690).

5 a § Konkurrensverket får, när det är nödvändigt för
genomförandet av avtal mellan Danmark, Island, Norge och
Sverige om samarbete i konkurrensfrågor på eget initiativ eller
efter förfrågan lämna ut uppgifter till konkurrensmyndigheterna
i Danmark, Island och Norge utan hinder av sekretess enligt
sekretesslagen (1980:100). Förordning (2004:20).

5 b § Uppgifter som lämnas ut enligt 5 a § får i det enskilda
fallet förenas med villkor för användandet, om det krävs med
hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt.
Förordning (2004:20).

6 § Konkurrensverket skall i lämplig omfattning informera
företag och andra berörda om

1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,

2. tillämpningen av konkurrenslagen (1993:20) och lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling, och

3. Europeiska gemenskapernas konkurrens- och
upphandlingsregler.

Konkurrensverket skall främja ett konkurrensinriktat synsätt
och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella
upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket skall ge länsstyrelserna sådant underlag som
de behöver för sina uppgifter på konkurrensområdet.
Förordning (2007:690).

7 § Konkurrensverket får mot ersättning utföra uppdrag åt
departement, andra myndigheter samt åt kommittéer och utredare.

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Konkurrensverket med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.
Förordning (2007:291).

Myndighetens ledning

9 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Konkurrensverket bara i administrativa ärenden.

Rådet för forskningsfrågor

11 § Till Konkurrensverket är knutet ett råd för
forskningsfrågor. Rådet har till uppgift att stimulera
forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet samt att
tillföra verket sådana resultat från utvecklingen främst inom
de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse
för verksamheten.

Rådet skall delta i beredningen av ärenden om fördelning av
medel från anslaget för konkurrens- och upphandlingsforskning.
Beslut i sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag
av rådet. Förordning (2007:690).

12 § Rådet för forskningsfrågor består av generaldirektören,
som är ordförande, och högst tio andra ledamöter.

Andra ledamöter än ordföranden utses av regeringen för en
bestämd tid. Förordning (2007:690).

Rådet för upphandlingsfrågor

12 a § Till Konkurrensverket är knutet ett råd för
upphandlingsfrågor. Rådets medlemmar utses av verket bland
personer som har erfarenhet av offentlig upphandling eller
sakkunskap i upphandlingsfrågor.

Rådet skall utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte i fråga om
såväl allmänna upphandlingsfrågor som frågor om behovet av
åtgärder för att stödja utvecklingen mot en effektiv offentlig
upphandling. Förordning (2007:690).

Övriga bestämmelser

13 § Innan Konkurrensverket väcker talan om
konkurrensskadeavgift enligt 26 § konkurrenslagen (1993:20)
eller talan angående en företagskoncentration enligt 34 a eller
36 § samma lag, skall den som avses med talan få tillfälle att
yttra sig. Detta gäller dock inte i brådskande fall eller om
det annars finns särskilda skäl. Förordning (2000:109).

Övergångsbestämmelser

1996:353

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996, då förordningen
(1992:820) med instruktion för Konkurrensverket skall upphöra att
gälla.

2. Vid handläggning av ärenden om företagsförvärv enligt punkten 7 i
övergångsbestämmelserna till konkurrenslagen (1993:20) skall 18 §
förordningen (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket
tillämpas i sin ursprungliga lydelse.

2007:291

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.

2007:690

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007. Genom
förordningen upphävs förordningen (1993:98) med instruktion för
Nämnden för offentlig upphandling.