Förordning (1996:369) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal

SFS nr
1996:369
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1193

1 § Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för
franchiseavtal gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20)
från förbudet i 6 § samma lag.

2 § Förordningen tillämpas på sådana avtal i vilka två företag är
parter och som innehåller en eller flera av de begränsningar som
omfattas av förordningen.

3 § Vad som sägs i 2 § gäller även huvudfranchiseavtal i vilka två
företag är parter. De bestämmelser i denna förordning som rör
förhållandet mellan franchisegivare och franchisetagare tillämpas
också på förhållandet mellan franchisegivare och huvudfranchisetagare
samt mellan huvudfranchisetagare och franchisetagare.

4 § I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens
förordning (EEG) nr 4087/88 av den 30 november 1988 om tillämpning av
fördragets artikel 85.3 på grupper av franchiseavtal2 på motsvarande
sätt, med undantag av artiklarna 1.1-2 samt 6-9. Dock skall i
artiklarna 1.3 b, 1.3 c och 2 a ”överlåta” ersättas med ”upplåta”
samt i artikel 3.3 ”artikel 85.1” ersättas med ”6 § konkurrenslagen
(1993:20)”. Vidare skall hänvisningar till artikel 1 avse 1 § i
förening med 2 och 3 §§.