Förordning (1996:372) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning

SFS nr
1996:372
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:245

Inledande bestämmelser

1 § Statligt stöd får lämnas för försöksverksamhet med viss
kvalificerad yrkesutbildning enligt bestämmelserna i lagen (1996:339)
om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning och
bestämmelserna i denna förordning.

2 § För en utbildning som avses i denna förordning får statsbidrag
lämnas till kommuner, landsting eller enskilda utbildningsanordnare
och särskilda medel lämnas till statliga universitet och högskolor
eller andra statliga utbildningsanordnare.

Statsbidrag och särskilda medel lämnas i mån av tillgång på medel
och får inte lämnas för en sådan del av en utbildning för vilken
statsbidrag eller särskilda medel lämnas i någon annan ordning.

Med högskola avses i denna förordning dels universitet och högskolor
med statligt, kommunalt eller landstingskommunalt huvudmannaskap,
dels enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda
examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina.

3 § Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning beslutar om
statsbidrag eller särskilda medel efter ansökan av den som enligt 4 §
är ansvarig utbildningsanordnare.

Ansvarig utbildningsanordnare

4 § Om en utbildning anordnas av flera utbildningsanordnare i
samverkan, skall alltid en av dem vara ansvarig för utbildningen
(ansvarig utbildningsanordnare).

Utbildningen

5 § Utbildningen skall bestå av dels teoretisk undervisning, dels
lärande i arbete på en arbetsplats. En tredjedel av utbildningstiden
skall utgöras av lärande i arbete. Kommittén får om särskilda skäl
motiverar det medge att tiden för lärande i arbete skall omfatta
något mer eller något mindre än en tredjedel av utbildningstiden.

6 § Omfattningen av utbildningen anges enligt ett poängsystem, där
varje poäng motsvarar heltidsstudier under en vecka.

7 § En kvalificerad yrkesutbildning får avslutas med en kvalificerad
yrkesutbildningsexamen om utbildningen omfattar sammanlagt 80 poäng
och den studerande har fullgjort vad som krävs för att bli godkänd på
alla moment i utbildningen.

8 § Som allmänna mål för en kvalificerad yrkesutbildningsexamen
gäller vad som anges i 2 § lagen (1996:339) om en försöksverksamhet
med viss kvalificerad yrkesutbildning.

Därutöver gäller de särskilda mål och krav som enligt 19 § 8 skall
fastställas för en examen.

9 § En studerande som uppfyller kraven för en kvalificerad
yrkesutbildningsexamen skall på begäran få ett examensbevis. I ett
sådant bevis skall utbildningens inriktning anges.

En studerande som fullgjort en utbildning som inte leder fram till
en examen skall på begäran få ett utbildningsbevis.

10 § Lärarna inom försöksverksamheten skall ha den teoretiska
utbildning och den erfarenhet från arbetslivet som behövs för att
säkerställa en hög kvalitet i utbildningen.

11 § De studerande skall ges möjlighet till insyn i verksamheten och
tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande.

12 § Utbildningen skall vara avgiftsfri för den studerande.

Utbildningen skall vara öppen för sökande från hela landet.

Tillträde till utbildningen

Behörighet

13 § Till utbildningen får endast sådana sökande antas som vid
utbildningens början uppfyller kraven i 14 och 15 §§.

14 § För tillträde till en utbildning krävs att sökanden har
fullföljt ett nationellt program i gymnasieskolan eller har
motsvarande svensk eller utländsk utbildning eller genom annan
verksamhet har förvärvat motsvarande kunskaper.

15 § För tillträde till en utbildning får ställas upp krav på
särskilda förkunskaper. Sådana krav skall vara relevanta för den
aktuella utbildningen och får avse

1. kunskaper i ämne i gymnasieskolans nationella program eller
motsvarande kunskaper,

2. krav på yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för
utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som
utbildningen förbereder för.

Urval

16 § Om antalet platser inom en kvalificerad yrkesutbildning är
mindre än antalet behöriga sökande, får urval göras. Därvid skall
hänsyn tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig
utbildningen.

17 § Vid urvalet får en eller flera av följande urvalsgrunder
användas: betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och
yrkeserfarenhet.

Utbildningsplan

18 § För varje utbildning skall det finnas en utbildningsplan som
fastställs av kommittén.

19 § I utbildningsplanen skall anges

1. den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga
utbildningsanordnare,

2. utbildningens mål och de huvudmoment som ingår i utbildningen,

3. utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och
organisation,

4. inriktning, organisation och omfattning av det lärande i arbete
som ingår i utbildningen,

5. kompetenskrav på den undervisande personalen,

6. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för att få
börja på utbildningen samt de urvalsgrunder som skall användas,

7. de principer för betygssättning och former för kunskapskontroll
som skall tillämpas, samt

8. om utbildningen kan avslutas med en kvalificerad
yrkesutbildningsexamen, dess inriktning samt de särskilda mål och
krav som skall gälla för denna examen.

I planen skall också anges om den högskola som är representerad i
den ledningsgrupp som avses i 21 § bedömer att ett eller flera moment
som ingår i utbildningen får tillgodoräknas vid denna högskola.

Studiestöd

20 § Den som går igenom en utbildning enligt denna förordning kan enligt
bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) få studiemedel
enligt studiestödslagen (1999:1395). Förordning (2001:245).

Ledningsgrupp för utbildningen

21 § Hos den ansvariga utbildningsanordnaren skall det finnas en
ledningsgrupp för utbildningen under den tid utbildningen bedrivs. Om
en utbildningsanordnare är ansvarig för flera utbildningar får
ledningsgruppen vara gemensam för dessa.

22 § Ledningsgruppen för utbildningen skall

1. se till att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i lagen
(1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad
yrkesutbildning, bestämmelserna i denna förordning och i enlighet med
beslut av kommittén,

2. anta studerande till utbildningen och

3. utfärda utbildnings- och examensbevis efter genomförd utbildning.

23 § Ledningsgruppen skall bestå av

1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av
utbildningen,

2. minst en företrädare för en högskola och

3. minst en företrädare för den kommunala vuxenutbildningen.

Den ansvariga utbildningsanordnaren får utse ledamöter utöver dem
som anges i första stycket. Flertalet av ledamöterna i
ledningsgruppen skall dock vara företrädare för arbetslivet.

Minst en företrädare för de studerande skall ha närvaro- och
yttranderätt vid ledningsgruppens sammanträden.

24 § Om en kommun eller ett landsting är ansvarig
utbildningsanordnare, skall den nämnd som fullmäktige utser uppdra åt
en ledningsgrupp att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 22 §.
Nämnden får helt eller delvis återkalla uppdraget, om det finns
särskilda skäl för det.

Statsbidrag och särskilda medel

25 § Kommittén skall vid sin fördelning av statsbidrag eller
särskilda medel särskilt beakta om en utbildning

1. efterfrågas av arbetslivet och bedöms ha goda förutsättningar att
bli genomförd med en hög kvalitet,

2. genomförs av en högskola och en kommun och eventuellt någon annan
i samverkan och

3. bidrar till att bryta traditioner i fråga om könsbundna
utbildnings- och yrkesval.

26 § Beslutet om statsbidrag eller särskilda medel skall innehålla
uppgifter om belopp, antal utbildningsplatser och utbildningens
lokalisering och dimensionering.

27 § Statsbidrag och särskilda medel betalas ut av Kammarkollegiet
till den ansvariga utbildningsanordnaren.

28 § Statsbidrag får återkrävas om den ansvariga
utbildningsanordnaren eller någon annan som deltar i anordnandet av
utbildningen i väsentlig mån åsidosätter någon bestämmelse eller
något villkor som gäller för bidraget.

Tillsyn m.m.

29 § Kommittén skall svara för tillsyn och uppföljning av de
utbildningar som bedrivs med stöd av statsbidrag eller särskilda
medel enligt bestämmelserna i denna förordning.

30 § De utbildningsanordnare som deltar i anordnandet av en
utbildning är skyldiga att utvärdera verksamheten och att medverka i
den uppföljning och utvärdering av utbildningen som initieras av
kommittén. De skall till kommittén eller den som kommittén bestämmer
lämna de uppgifter som kommittén begär.

Överklagande

31 § Beslut av kommittén enligt denna förordning får inte
överklagas.

32 § Beslut av den ansvariga utbildningsanordnaren om avslag på en
studerandes begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis får
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.